Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 29 от 27.2.2012
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1606
 Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"
 E-mail:: e.yordanova@api.government.bg
 Факс: 02 9173262
 Пощенски адрес: бул. Македония № 3
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: инж. Елена Йорданова/инж. Соня Ангелова
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.api.government.bg
 Телефон: 02 9173396
 Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php
 Страна: Република България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: Автомагистрала "Струма", Лот 2, участък Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км359+000 2

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG41
 Място на изпълнение: Област Благоевград, Област Кюстендил
 Тип доставки
 Тип строителство: Проектиране и изпълнение
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на автомагистрала "Струма", Лот 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км359+000. 1. Проект. услуги включват:- Преглед и корекция на всички несъответствия и непълноти по идейния пр-т на фаза технически пр-т;- Изработ. на техн. проекти за следните три подобекта, по следния ред: а. Подобект от 327+500 до 344+000; б. Подобект от 322+000 до 327+500; в. Подобект от 344+000 до 359+000. Основните проект. дейности: а. Извършване на доп. инж-геолож проучвания, съгласно „Норми за инженерно- геоложки и хидроложки проучвания” -1993 г.; б. Изработване на тех. проект, включващ част пътна за директно трасе, пътни възли и част големи съоръжения и отговарящ на изискванията по Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.( Наредба №4); в. Извършване на подробни инж-геолож. проучвания за тунелно съор-е с приблизителна дължина L=150м и изработване на техн. проект за него (в случай, че такъв е предвиден в идейния проект); г. Изработ. на проекти за озеленяване и ландшафтно оформяне на АМ, както и при необходимост проекти за рекултив. на изоставени трасета; д. Изработване на проекти за укрепителни мероприятия, в случай, че в проектната разработка се докаже необходимост от тях; е. Изработ. на проекти за реконструкция на засегнатите от проекта инж. мрежи и съгласув. им със съответните експлоатационни др-ва; ж. Изработ. на проекти за изпълнение на високи насипи и дълбоки изкопи(ако има такива) , оформяне на земното легло и постигане на проектната носимоспособност; з. Изработ. на проекти за съор-я под АМ за прекарване на довеждаща инфр-ра (ВиК, електрозахранване и др.) до площадките на обсл. зони и площадката за разполагане на трафик център; и. Проектите за изграждане на площадките за отдих, организиране на обслужващи зони и разполагане на трафик центъра, ще бъдат неразделна част от технически проект, като обхватът му ще бъде определен със Заданието за проектиране на обекта; й. Съгл-е и получаването на вс. документи, свързани с одобряването на инв. проекти; к. Изработ. на проект за Безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за мин. изис-я за здрав. и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; л. По време на стр-вото, при необходимост, изработ. на проекти за временни пътни връзки при изпълнение на големите съор-я. 2. Целият обект се изгражда на три подобекта, посочени по-горе, поради констатираните археологически обекти при предварителните проучвания от 2007г. В участъка от км 327+500 до км 344+000, няма регистрирани археологически структури, за което той е предвиден пръв за изграждане. Стр. услуги включват още: - Съставяне на строителни книжа; изготвяне на екзекутивната документация на Строежа за всяка СМР, съставляваща част от Строежа, която се отклонява от изготвените проекти; - Орган. на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, в съответствие с изискването на бъл. законодателство; - Отстраняване на дефекти и недостатъци, установени при предаването на обектите /строежа и въвеждането им в експлоатация; - Мероприятия, свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея, описани в Решение по ОВОС № 1-1/15.01.2008 г.; - Доставка и влагане в строит. на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти; - Осиг. на терени за нуждите на строителството–за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията на строежа; - Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; - Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; - Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове; - Изпълнение на мерките за информация и публичност.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45233110: Строителни и монтажни работи на автомагистрали

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Автомагистрала „Струма” Лот 2 е с габарит 29 м (15 м пътни платна – 2 x 2 x 3,75 м; 3,5 м разделителна ивица; 2 аварийни ленти с ширина по 2,5 м; водещи ивици 4 x 0,75 м; банкети по 1,25 м). Проектната скорост е 120 км/ч.Началото на автомагистралата в разглеждания участък започва от края на АМ „Струма” Лот 1 при км 322+000 (близо до с. Блатино, северозападно от гр. Дупница) и завършва на около 400 м след пътен възел „Благоевград”(пресичане с път ІІІ-106). Крайната точка е с координати X=4526532,7160 и Y=8475879,4960 (Координатна система 1970г.). Дължината на участъка е приблизително 37 км, като тя ще бъде окончателно уточнена след изработване на идейния проект Теренът е от хълмист до равнинен. Трасето започва с обход на гр. Дупница, западно от съществуващия път Е-79, пресича р. Джерман южно от Дупница и продължава в ивицата между реката и съществуващата железопътна линия. Идентифицирани са следните пресичания на магистралата с други пътища:o пресичане с път ІI-62;o пътен възел „Дупница - Юг”;o пресичане с път към с. Блажево;o пътен възел „Бобошево” (с път III-104);o път към с. Мурсалево;o пътен възел „Кочериново” (с път ІІІ-107);o пътен възел „Благоевград (с път ІІІ-106);o местен път за с. Бяло поле, с.Рилци и с. Бучино;o пресичания с 2 селскостопански пътя.
 Прогнозна стойност: 200000000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 27

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: Кандидатите представят гаранцията за участие в обществената поръчка в размер на 1 000 000 (един милион) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 365 дни след изтичане на срока за подаване на Заявление. Възложителят освобождава гаранцията за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от кандидата, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до изтичане на петгодишния гаранционен срок за строително-монтажни работи, без пътни съоръжения, за целия обект.Гаранциите за участие и за изпълнение се представят под формата на банкова гаранция – в оригинал, или парична сума, преведена по следната банковата сметка на възложителя (администрацията на АПИ): /БНБ - централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD/. Kaндидатите и участникът, определен за изпълнител избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато кандидатът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Когато гаранциите са под формата на банкова гаранция, същите следва да бъдат издадени по приложените към документацията образци, или да съдържат същите или по-добри условия за възложителя.Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на десет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 деветдесет дни след изтичане на времето за завършване на целия Обект. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на десет на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Заплащането по договора се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с предложената от участника ценова оферта, при условията на договора за възлагане на обществена поръчка, както следва: (a) Авансово плащане ако е поискано в Техническата оферта и след издаване на съответната гаранция (b) Междинни плащания за изпълнението на всеки отделен Етап или на част от Етап, дължими след издаване на Сертификати за приемане на Етап, съответно на Сертификат за частично приемане на Етап, и Акт за междинно плащане . Междинните плащания са равни на стойността на съответния Етап, посочени в офертата на изпълнителя или на съответната част от стойността на Етапа, в случаите на плащане въз основа на Сертификат за частично приемане на Етап.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма: Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Документът следва да е подписан от лицата в обединението и в него задължително следва да е посочен представляващият. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА
 Условия: I. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП или същите не включват всички изброени случаи, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.2. Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица;3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи от първа категория;Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от партньорите в обединението. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.4. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с раздел ІІІ.1.1) от настоящото обявление за поръчка;5. Нотариално заверени копия от действащи договори (трудови, консултантски или др.) между участника и лицата, посочени от него в представената техническа оферта, от които се вижда, че тези лица са обвързани с участника за изпълнение на функциите им. Договорите по тази точка трябва да бъдат безсрочни или сключени за срока на изпълнение на проектирането и строителството.6. Заверени от участника копия от валидни полици за застраховки професионална отговорност по чл. 171 и 173 от ЗУТ в качеството на проектант и строител (a) застраховка в качеството на проектант за минималната застрахователна сума за първа категория строежи;(b) застраховка в качеството на строител за застрахователна сума не по-малка от 5 (пет) на сто от Договорната цена, с лимит на отговорността за отделно събитие в размер на не по-малко от 25 (двадесет и пет) на сто от общата застрахователна сума; застраховка за финансов риск в размер на 10 (десет) на сто от договорната цена, без лимит на отговорността за отделно събитие; Застраховка Срещу Злополуки с Лица и Щети Върху Имущество, като Минимална сума на единичното събитие на застраховката срещу злополуки с лица и щети върху имущество е 100 000 лева за всяко събитие, както и застраховка срещу отговорност за искове, щети, загуби и разходи (включително съдебни хонорари и разноски), произтичащи от телесна повреда, болест, заболяване или смърт на което и да е лице, наето от Изпълнителя или който и да е друг от Персонала на Изпълнителя. II. Изпълнителят потвърждава следните гаранционни срокове-1.За изпълнените СМР на обекта, с изключение на съоръженията, – 5 (пет) години. 2. Гаранционен срок на изпълнените съоръжения – 10 (десет) години. III. Общите условия на договора са Общите договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга на Фидик, официален от английски превод на БААИК, превода Николай В. Атанасов, 2002).

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата, представени по реда и начина, описан в документацията за участие. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се прилагат и за подизпълнителите, а декларациите за отсъствие на обстоятелствата се представят за всеки един от тях. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.От участие в процедурата се отстранява кандидат:1. който не е представил някой от необходимите документи по т. III.2.2. и III.2.3.от Обявлението2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗОП3. който е представил заявление, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя или е представил оферта в етапа на предварителен подбор;4. който не е представил списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива 5. при непредставена декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката 6. при липса на нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява кандидата в процедурата (оригинал)7. Заявлението или част от него не са подписани от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация. Когато към заявлението са приложени копия от документи, същите следва да бъдат заверени „вярно с оригинала" от съответния кандидат.8. Не е представено някое от изискуемите приложения към заявлението9. Който не е подал заявление и приложения към него на български език10.Във всички останали случаи, когато не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непълноти или нередовности в исканите справки и приложения, ако тези проблеми не бъдат отстранени от кандидата по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП .

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото си състояние кандидатите представят следните документи: 1. заверени копия от съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 фин. години /2009, 2010 и 2011/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. Ако съгласно законодателството на държавата на някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, кандидатът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на а или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно: 1.1. заверено копие на балансите за последните 3 финансови/2009, 2010 и 2011/ години; 1.2. заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови/2009, 2010 и 2011/ години; 1.3. одитни доклади или декларация, че кандидатът не подлежи на задължителен финансов одит по смисъла на Закон за счетоводството. 2. информация за оборота от строителство, което е сходно с обекта на поръчката (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища с габарит не по-малък от Г 10.50, както и пътни съоръжения с габарит не по-малък от 10.50 м (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) за последните три години /2009, 2010 и 2011/, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя във формата на попълнено Приложение А1 Изпълнението на посочените в Приложение А1 договори се доказва с препоръка от възложителя по съответния договор, сертификат за завършване, сертификат за получено окончателно плащане или друг документ, издаден от лице, различно от кандидата, доказващо изпълнението на договора;3. достъпът до финансови ресурси се доказва с удостоверение от банка, която има присъден инвестиционен рейтинг от призната от БНБ по реда на чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции агенция за външна кредитна оценка, доказващо наличие на финансови ресурси. Кредитният рейтинг се посочва в самото удостоверение или в друг документ, издаден от банката или от кредитната агенция. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансови ресурси по тази точка не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране), с изключение на условието кандидатът да бъде избран за изпълнител. 4. Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от възложителя документи той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
 Минимални изисквания: Кандидат в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: а) реализирани приходи от договори за строителство, (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища с габарит не по-малък от Г 10.50, включително и пътни съоръжения към тях, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 10.50 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата), общо за последните три години /2009, 2010 и 2011/ в размер не по-малко от 300 (триста) млн. лв. без ДДС; б) да има достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по малък от 30 000 000 /тридесет милиона/ лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието кандидатът да бъде избран за изпълнител.В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по – горе следва да бъдат изпълнени общо от обединението или от участник в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на технически си възможности и квалификация по настоящата т. 1, кандидатите представят информацията във формата на попълнено Прил. № А2. Изпълнението на посочените в Прил. А2 договори се доказва с референции (препоръки) от възложителите по договорите, от които са видни предмета на съответния проект, обхвата и обема на работа, стойността на договора, както и Актове Образец 15 (или Сертификат за завършване), удостоверяващи изпълнението на обектите изброени в т. 1. дясно;2. списък на лицата по т. III.2.3) т.3 дясна колона. 3. За лицата по т. III.2.3) т.3 дясна колона се представят от копия от дипломи и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж). В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен „магистър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има съответства на образователната степен „магистър” съгласно българското законодателство.Ако в образователната система на учебното заведение, издало дипломата, липсва посочване на конкретната специалност, следва да се приложи и копие от дипломата в частта й, където са посочени изучаваните дисциплини. Специфичният опит на лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона се доказва, като за всеки конретен проект се представи препоръка от някой от участниците в процеса на строителството по смисъла на ЗУТ, от трето лице или от лицето, представляващо компанията, към която са работели към конкретния момент на изпълнение на проекта.4. декларации по Закона за защита на личните данни от лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона;5. трудово-биографични справки от лицата по т. III.2.3) т.3 дясна колона;6. в случай че участник – чуждестранно лице, е посочил в офертата си, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите си по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения брой работници и служители.7.документ за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн, както и докумeнт за това, че участникът съответства на екологичен стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен).8. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой отдокументите по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.
 Минимални изисквания: 1. за последните 5 г. /2007- 2011/ да е изпълнил: договор/договори за ново стр-во и/или реконструкция на АМ и/или пътища с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с обща дължина минимум 30 км, с приравнен габарит Г10.50 метра (достатъчен е и един договор);Когато кандидатът е обединение от физ. и юридически лица, всеки един от членовете на обединението трябва да е изпълнил договор/договори за стр-во на АМ и/или пътища с носимоспособ. на пътната конструкция от 11.5 тона на ос.2. да разполага с екип за изпълнение на проектирането и стр-вото: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на стр-вото, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). 3.1 Мин. състав на ръководните служители, със следните квалиф. и проф. опит: А. Ръководител на обекта: висше образование по специалност в областта на пътното строителство; да е работил в областта на строителството на пътища за период не по-малък от 10 год.;да има специфичен опит като ръководител на подобни обекти с габарит не по-малък от Г 10.50, вкл. пътни съоръжения към тях за период не по-малък от 8 год.Б. Зам. ръководителят на обекта: висше образование по специалност в областта на пътното строителство; да е работил в областта на строителството на пътища за период не по-малък от 10 год.;да има специфичен опит на подобни обекти с габарит не по-малък от Г 10.50, вкл. пътни съоръжения към тях за период не по-малък от 5 год. 3.2 Мин. изисквания към състава на проектантския екип:В. Ръководител на проектантския екип: образователна степен “магистър” по специалност “Транспортно строителство” или аналогична специалност;с общ проф. опит в пътния сектор – мин. 10 год.; спец. проф. опит в проектирането на пътища–мин. 6 год.; да е бил ръководител на екип за изработване на мин. 2 пътни проекта с обща дължина 30 км при приравнен габарит Г 10,50.Г. Пътен инженер:образователна степен “магистър” по спец. “Транспортно строителство” или аналогична специалност;с общ проф. опит в пътния сектор-мин. 10 год.; със спец. Проф. опит в проектирането на пътища – мин. 6 год.; да е бил водещ проектант при изработване на мин. 2 пътни проекта с обща дължина 30 км при приравнен габарит Г 10,50.Д. Конструктор: образ. степен “магистър” по спец. “Транспортно строителство” или аналогична специалност;с общ професионален опит в пътния сектор мин. 10 год.;със спец. Проф. опит в проектирането на големи съоръжения мин. 6 год.; да е бил водещ проектант при изработване на мин 2 проекта за нови пътни съоръжения с отвор мин 20 м.Е. Геодезист: образов. степен “магистър” по спец. „Инженер геодезист” или еквивалентна;с общ проф. опит като геодезист – мин. 10 год;със спец. проф. опит като инженер-геодезист в областта на пътното проектиране мин. 6 год.; да е участвал в полско-измервателни работи при проектирането поне на 2 пътни обекта с обща дължина мин.10 км за всеки проект.Ж. Геолог: образов. степен “магистър”; спец.–„Инженер-геолог” или еквивалентна; общ професионален опит: участие в проучвателни дейности като геолог мин. 10 години; спец. проф. опит: упражняване на професията геолог в областта на извършване на инженерно –геоложки проучвания за пътни обекти, мин 6 години; да е участвал в инженерно-геоложки проучвания на мин.2 пътни проекта с обща дължина 30 км.4.Кандидатът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO14001:2004 (или екв.)

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Ограничена
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой: 8
 Критерии: Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията за подбор, посочени в обявлението и в настоящата документация, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, на основание чл. 79, ал. 5 от ЗОП, комисията извършва подбор въз основа на следните обективни и недискриминационни критерии: а)степента на съответствие на кандидатите с критериите за допустимост се оценява по следния начин:-за всеки 10 млн. лева оборот от договори със сходен предмет над минимума, посочен в т.ІІІ.2.2, дясно, на кандидата се присъжда 1 т., но общо не повече от 25 т.;-за всеки 5 км изпълнени обекти над минимума, посочен в т.ІІІ.2.3, дясно, на кандидата се присъжда 1 т., но общо не повече от 20 т. б)точките, присъдени на кандидатите по реда на буква „а”, се събират и кандидатите се класират в низходящ ред по броя точки;г)в случай, че има кандидати, получили равен брой точки, кандидатите с по-висок оборот в съответствие с изискванията на т. ІІІ.2.3 се класират на по-предна позиция;в)покани се изпращат на най-високо класираните кандидати, като броят на поканените кандидати съответства на определения в обявлението.
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
 Показател: Предлагана цена (тежест : 50)
 Показател: Техническо предложение (5-те подпоказателя, формиращи този критерий, са посочени непосредствено по-долу)(тежест : 35)
 Показател: Подпоказател 1 - Съответствие между Графика за изпълнение и Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (обектът следва да е разделен километрично, с посочени ключови моменти по време, периоди за одобрение, взаимовръзката между отделните действия, използване на оборудването съгласно условията на възложителя)(тежест : 7)
 Показател: Подпоказател 2 - Съответствие между Графика за изпълнение и Описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта, действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини;(тежест : 7)
 Показател: Подпоказател 3-Съответствие между графика за изпълнение и Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта и др.)(тежест : 7)
 Показател: Подпоказател 4- Съответствие между графика за изпълнение и Описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали, аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси(тежест : 7)
 Показател: Подпоказател 5- Съответствие между графика за изпълнение и Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала(тежест : 7)
 Показател: Срок(тежест : 15)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
 Вид на публикацията: Обявление за предварителна информация
 Номер на обявлението в OВ: 2011/S- от 03/03/2011
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 17:00
 Цена: 50
 Условия: Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14,00 до 17,00 часа всеки работен ден. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, IBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14,00 часа до 17,00 часа. При поискване от заинтересованото лице възложителятще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.
 Дата: 13/04/2012
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 17:00
 Дата: 23/04/2012

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: Административната сграда на АПИ, ет. 7, ст. 702
 Време: 12:30
 Лица: Срокът посочен в този раздел е за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор на кандидатите. Имат право да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, при представяне на документ за принадлежност към конкретната медия/организация.
 Дата: 24/04/2012

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма "Транспорт" - ОП-Т; Operational Programme Transport - OP-T

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Документацията по процедурата е публикувана на електронната страница на Агенция "Пътна инфраструктура": www.api.government.bg
Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 24.02.2012 г. 

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1606
 Място/места за контакт: Завеждащ деловодство при АПИ
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес: бул Македония № 3
 Град: София
 На вниманието на: Деловодство
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9520525
 Страна: Република България