Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 4 от 9.2.2012
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Община Бургас
 Пощенски код: 8000
 Място/места за контакт: Дирекция " Общинска собственост", Отдел "ООПК"
 E-mail: k.ganeva@burgas.bg
 Факс: 056 860912
 Пощенски адрес: ул. "Александровска" № 26
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: Бургас
 На вниманието на: Калина Тошева - Ганева
 Адрес на възложителя: www.burgas.bg
 Телефон: 056 907288
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Р.България

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган:

 Заглавие: „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Горно Езерово, гр. Бургас“.

ІІ.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

 Място: Бургас
 код NUTS: BG341

ІІ.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Ако е известна, прогнозна стойност на строителството, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута: BGN
 Партиди: НЕ
 Прогнозна стойност: 3075764.4
 Описание: Подобект 2 включва: 1. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - кв. Горно Езерово - вариант I; Доставка и монтаж на Дизелгенератор 100 kV и изграждане на Площадкови кабелни мрежи НН; 2. Изграждане на Обслужващ път до ПСОВ; В и К инфраструктура, обслужваща ПСОВ - довеждащ водопровод, довеждащ канализационен колектор и отливен канал; 3. Корекция на дере в площадката, отредена за изграждане на ПСОВ. Финансирана по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

Предвидена дата за (ако е известна) начало на процедурите за възлагане

 Предвидена дата за начало
 Дата за завършване
 дни
 Дата за начало
 Срок на действие в месеци: 18

ІІ.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA): НЕ

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат (ако са известни и само в случай на поръчки за строителство):

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: Община Бургас кандидатства с Проект № DIR-51011116-2-64 „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас”, за отпускане на финансиране по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж.”, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз.

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Закрила на заетостта и условия на труд
 Законодателство в областта на опазването на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 06/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна