Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 7 от 15.7.2011
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Сандански
 Пощенски код: 2800
 За контакти: бул."Свобода"№14
 Електронна поща: oba_sandanski@abv.bg
 Факс: 0746 3590162
 Адрес: бул."Свобода"№14
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Сандански
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Иван Гюров
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.sandanskibg.org
 Телефон: 0746 359101
 Адрес на профила на купувача: www.sandanskibg.org
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: "Реконструкция, модернизация и разширение на депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG413
 Място на изпълнение: гр.Сандански, местност"Могилата"
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Предмет на настоящата процедура е "Реконструкция, модернизация и разширение на депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”. Предвиждат се: земни работи за оформяне на клетката, полагане изолационен пакет и дренажна система за инфилтрирали атмосферни води (ИАВ), оросителна система, допълнителни експлоатационни пътища и пр. изграждане на помпена шахта, оборудвана с помпа за агресивни води, която следва да се достави комплект с ел. табло, водачи и всичко необходимо за експлоатацията. Рехабилитация на съществуващата помпена станция, съгласно проекта, което изпълнителят следва да оферира след оглед на място. Доставка на машини и оборудване;

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: съгласно документацията за участие
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 8

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранцията за участие е в размер на 34 000 лв. Гаранцията за участие може да бъде парична сума или банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 365 дни от датата на представяне на офертата. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: Уникредит Булбанк - Банкова сметка BG 65UNCR96603300107417 при UNICREDIT Bulbank клон Сандански.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Паричната сума се може да се внесе на касата на община Сандански, на адрес: гр.Сандански, бул.”Свобода”№14 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 %

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Плащането се осъществява след отпускане на средства от МОСВ

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Всяка оферта трябва да съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2. Заявление за участие – по Образец;3. Административни сведения - по Образец;4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се по Образец;5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – по Образец ;6. Декларация че участника е запознат с обекта- по Образец;7. Заверено копие на валиден актуален документ, удостоверяващ правосубектността на кандидата, издаден не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност;8. Пълномощно на лицето подписващо офертата /оригинал/9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка- по Образец;10. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; / попълва се Декларация за участието на подизпълнители – по Образец /Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: -имената на подизпълнителите и процентът от общата стойност на поръчката или конкретната част от предмета на обществена поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнител.Подизпълнителя представя всички регистрационни документи и декларации изискуеми за изпълнителя, както и счетоводните документи11. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – по Образец;Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.12. Срок за изпълнение на поръчката – по Образец;13. Предлагана цена -по Образец ;14. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - по Образец;15. Срок на валидност на офертата – по Образец;16. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал ;17. Документ за данъчна регистрация (копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие);18. Кратка анотация / кратко представяне за досегашната дейност на участникът по предмета на поръчката;19. Документ за закупена тръжна документация – копие;20. Документ за регистрация в камарата на строителите за съответната категория;21. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);22. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението;23. Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница - по Образец;24. Декларация от членовете на обединението / консорциума – по Образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Копие на застрахователна полица "Професионална отговорност на строителя" за втора категория строежи;2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части , когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата в която кандидатът или участника е установен за 2008 , 2009 и 2010 година ;3. Информация за общия оборот и оборота от строителство , за последните 3 години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е започнал дейността;
 Минимални изисквания: 1. Участника следва да притежава застраховка за професионална отговорност в строителството в размер минимум за обекти от втора категория, съобразно чл.137 от ЗУТ ;2. Финансовия резултат на участика за 2008,2009 и 2010 година следва да бъде положителен.3. Оборота от строителство на участника за последните 3 години / 2008- 2009 и 2010 год./ да не е по - малък от общата стойност на поръчката, според предложението му;

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Списък на обектите от подобен вид;2. Списък на основните договори за строителство , изпълнени през последните 5 години, включително стойностите, датите и получателите придружен от препоръка за добро изпълнение за най - важните строителни обекти;3. Сертификат за качество ISO 9001:2000 или еквивалент в областта на предмета на поръчката;4. Списък на работниците и служителите, ангажирани с изпълнение на поръчката;5. Заверено копие от Удостоверение за вписване в централния професионален регистър към Камарата на строителите за строежи от ….. категория, или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право- представя се копие от удостоверението за регистрация и валидин талон по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.6. Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва при извършване на строителството;
 Минимални изисквания: 1. Минимум 1 изпълнен обект за строителство от подобен вид, копие от договорите свързани с изпълнението им ; 2. Участниците представят препоръки за добро изпълнение за най- важните обекти;3. Участникът следва да притежава сертификат за качество ISO 9001:2000 за дейностите предмет на поръчката ;4. Представя се пълен списък на работниците и служителите ангажирани с изпълнение на поръчката;5. Участника следва да бъде вписван в централния професионален регистър към Камарата на строителите за строежи от ….. категория, или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право- представя се копие от удостоверението за регистрация и валидин талон по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя;6. Списък на собствените и/ или наети технически лица които ще са ангажирани в изпълнение на поръчката. В списъка се посочва професоиналната квалификация , длъжността и трудовия стаж на лицата.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: Срок за изпълнение на СМР(тежест : 10)
 Показател: Размер на предлаганата цена(тежест : 85)
 Показател: Гаранционен срок(тежест : 5)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 17:00
 Цена: 100
 Условия: Сумата от 100 лв. с включено ДДС следва да бъде внесена по банков път на следната сметка: Банкова сметка BG 65UNCR96603300107417при UNICREDIT Bulbank клон Сандански.Документацията може да бъде плена и на касата на община Сандански, гр.Сандански, бул.”Свобода”№14 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа до изтичане на определения срок
 Дата: 22/08/2011
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 17:00
 Дата: 01/09/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 180
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: заседателна зала на община Сандански, находяща се на адрес:гр.сандански, бул."Свобода"№14
 Час: 10:30
 Лица: Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 02/09/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура;2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;4. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. Жалба може да се подава от всеки заинтересован кандидат или участник

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Дирекция"Административна", отдел "ПНИО"
 Пощенски код: 2800
 Електронна поща
 Факс: 0746 3590162
 Адрес: бул."Свобода"№14
 Град: Сандански
 Интернет адрес
 Телефон: 0746 359101
 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 14/07/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава