Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 4 от 30.5.2011
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Шумен
 Пощенски код: 9700
 За контакти
 Електронна поща
 Факс: 054 800400
 Адрес: бул. "Славянски" 17
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Шумен
 Лице за контакти: Данаил Данчев
 Адрес на възложителя
 Телефон: 054 857620
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Р. България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

 Наименование: "Интервенция върху критична инфраструктура на Община Шумен”

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

 Място: Община Шумен
 NUTS код: BG333

ІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: ДА
 Прогнозна стойност
 Описание: Реконструкция и ремонт на речното корито, хидротехнически и мостови съоръжения на р. Салманска за предотвратяване на наводнения в с. Салманово, община Шумен; Реконструкция и ремонт на речното корито на река в с. Панайот Волов за предотвратяване на наводнения, община Шумен; Реконструкция и ремонт на речното корито на река в с. Белокопитово за предотвратяване на наводнения, община Шумен
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45240000: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

 Планирана дата за начало
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

ІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, ако е известна):

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма
 Проект/програма

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд
 Законодателство за опазване на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 27/05/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Реконструкция и ремонт на речното корито, хидротехнически и мостови съоръжения на р. Салманска за предотвратяване на наводнения в с. Салманово, Община Шумен
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: За предпазване на водния откос на реката - изграждане на стоманобетонна облицовка по трасето на корекцията от км 1+787,31 до км 1+640, От км. 1+300 до км 1+280 напречното сечение е с трапецовидна форма с широчина на дъното 4,0 m.При км. 1+287 – изграждане на нов плочест водосток, със светъл отвор 5м и дължина 10, 30 м;При км. 1+787,31 – изграждане на нов плочест водосток със светъл отвор 5м и дължина 15, 30 м;

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45240000: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: За предпазване на водния откос на реката - изграждане на стоманобетонна облицовка по трасето на корекцията от км 1+787,31 до км 1+640, От км. 1+300 до км 1+280 напречното сечение е с трапецовидна форма с широчина на дъното 4,0 m.При км. 1+287 – изграждане на нов плочест водосток, със светъл отвор 5м и дължина 10, 30 м;При км. 1+787,31 – изграждане на нов плочест водосток със светъл отвор 5м и дължина 15, 30 м;
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Реконструкция и ремонт на речното корито на река в с. Панайот Волов за предотвратяване на наводнения, Община Шумен.
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Проектното решение предлага: за корекция на река с дължина 450 м. в чертите на населеното място. Напречното сечение на речното корито е хидравлично оразмерено, като трапецовиден профил. Предвидено е да се монтират матраци по дъното и по откосите на реката.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45240000: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Проектното решение предлага: за корекция на река с дължина 450 м. в чертите на населеното място. Напречното сечение на речното корито е хидравлично оразмерено, като трапецовиден профил. Предвидено е да се монтират матраци по дъното и по откосите на реката.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Реконструкция и ремонт на речното корито на река в с. Белокопитово за предотвратяване на наводнения, Община Шумен.
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Изработен е проект за корекция на река с дължина 264 м. в чертите на населеното място. Напречното сечение на речното корито е хидравлично оразмерено, като трапецовиден профил. Предвидено е да се монтират матраци по дъното и по откосите на реката.Корекционните работи са предвидени за участъка от км 0+126 до км 0+390, а хидравличните изследвания са проведени допълнително и в участъка от км 0+000 до км 0+126 с оглед влиянието на последния върху проводимостта на моста /км 0+186/

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45240000: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Изработен е проект за корекция на река с дължина 264 м. в чертите на населеното място. Напречното сечение на речното корито е хидравлично оразмерено, като трапецовиден профил. Предвидено е да се монтират матраци по дъното и по откосите на реката.Корекционните работи са предвидени за участъка от км 0+126 до км 0+390, а хидравличните изследвания са проведени допълнително и в участъка от км 0+000 до км 0+126 с оглед влиянието на последния върху проводимостта на моста /км 0+186/
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)