Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 19 от 2.5.2011
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Трявна
 Пощенски код: 5350
 За контакти: Община Трявна
 Електронна поща: obtryavna@unicsbg.net
 Факс: 0677 62149
 Адрес: ул. "Ангел Кънчев" 21
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Трявна
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Боряна Иванова; Елена Колева
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.obtryavna.org
 Телефон: 0677 62410
 Адрес на профила на купувача
 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Изпълнение на СМР по проект “Инвестиция за устойчиво бъдеще на община Трявна чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - СОУ „ П.Р.Славейков” гр. Трявна – срок не по-дълъг от 120 календарни дни от датата на сключване на договора Обособена позиция № 2 - ЦДГ „Светлина” гр. Трявна – срок не по-дълъг от 90 календарни дни от датата на сключване на договора Обособена позиция № 3 - ОДЗ „Калина” сграда детска ясла гр.Трявна – срок не по-дълъг от 90 календарни дни от датата на сключване на договора. Място на изпълнение на поръчката по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - СОУ „ П.Р.Славейков” гр. Трявна. Обособена позиция № 2 - ЦДГ „Светлина” гр. Трявна. Обособена позиция № 3 - ОДЗ „Калина” сграда детска ясла гр.Трявна

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG322
 Място на изпълнение: гр. Трявна
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Проектът включва изпълнение на СМР с цел намаляване на разходите за енергия и повишаване на енергийната ефективност в посочените сгради: СОУ „ П.Р.Славейков” ; ЦДГ „Светлина; ОДЗ „Калина” Предвижда се да бъдат изпълнени следните строителни и монтажни работи по всяка от обособените позиции, както следва: За обособена позиция № 1 с предмет: “СМР за повишаване енергийната ефективност на сградата на СОУ „П.Р.Славейков” в град Трявна”– фасадна топлоизолация, топлоизолация върху таванска плоча, топлоизолация под таванска дървена конструкция с окачен таван, ремонт на покривната конструкция – плътна дъсчена обшивка, полагане на хидроизолация и керемиди, обшивки около комини и по калкани, външно боядисване на фасадата със силикатна боя, подмяна на врати с PVC стъклопакет. За обособена позиция № 2 с предмет:”СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детска градина „Светлина” в град Трявна”- фасадна топлоизолация на сградата, топлоизолация на тавански плочи, окачен таван, външна силикатна мазилка и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, както и подмяна на врати с PVC с термопанел. За обособена позиция № 3 с предмет: “СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детски ясли към ОДЗ”Калина” гр.Трявна ” - топлоизолация на тавански плочи и над сутерен, окачен таван, изграждане на отоплителна инсталация с доставка и монтаж на котел на пелети с мощност 115 КВ и бункер за гориво 600 кг., доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване със 7 бр. слънчеви колектори, помпена група и електронно управление на системата.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
 Доп. предмети: 45261000: Покривни работи
 Доп. предмети: 45320000: Изолационни строителни работи
 Доп. предмети: 45330000: Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Общо количество и обем на поръчката – включва изпълнението на всички дейности по извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на три обекта: СОУ „П. Р. Славейков”, ЦДГ „Светлина” и сграда детски ясли към ОДЗ „Калина”, включващи: За обособена позиция № 1 с предмет: “СМР за повишаване енергийната ефективност на сградата на СОУ „П.Р.Славейков” в град Трявна”– фасадна топлоизолация – 1669 кв.м.; топлоизолация върху таванска плоча – 858 кв.м.; топлоизолация под таванска дървена конструкция с окачен таван – 590 кв.м.; ремонт на покривната конструкция с обща площ 2480 кв.м., включващ плътна дъсчена обшивка, полагане на хидроизолация и керемиди, обшивки около комини и по калкани; външно боядисване на фасадата със силикатна боя – 118 кв.м.; външна мазилка – 243 кв.м., подмяна на 5 бр. врати с PVC стъклопакет. За обособена позиция № 2 с предмет:”СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детска градина „Светлина” в град Трявна”- фасадна топлоизолация на сградата – 1380 кв.м.; топлоизолация на тавански плочи – 734 кв.м.; окачен таван – 98 кв.м.; външна силикатна мазилка – 1380 кв.м.; вътрешно боядисване с латекс по стени и тавани - 747 кв.м.; подмяна на вътрешна отоплителна инсталация – 133 бр. панелни радиатори и 27 бр. алуминиеви радиатори, както и подмяна на 5 бр. врати с PVC с термопанел. За обособена позиция № 3 с предмет: “СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детски ясли към ОДЗ”Калина” гр.Трявна ” - топлоизолация на тавански плочи 272.5 кв.м. и над сутерен – 198 кв.м.; окачен таван – 272.5 кв.м.; изграждане на отоплителна инсталация с доставка и монтаж на котел на пелети с мощност 115 КВ и бункер за гориво 600 кг.; доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване със 7 бр. слънчеви колектори, помпена група и електронно управление на системата; подмяна на част от водопроводната инсталация за студена и топла вода – 177 м.
 Прогнозна стойност: 699151.28
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни: 120
 Начална дата
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е парична или банкова в размер на: За обособена позиция № 1 - 3645 лв. без ДДС, За обособена позиция № 2 - 2272 лв. без ДДС, За обособена позиция № 3 - 1073 лв. без ДДС платими в касата на Община Трявна или по банкова сметка: „Банка ДСК” - АД, гр.Трявна, IBAN:ВG 81STSA93003304591237, В1С: STSABGSF. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от цената на строително-монтажните работи без ДДС за всяка обособена позиция - парична или банкова, внесени по същата банкова сметка преди сключване на договора. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата /парична или банкова/ на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Община Трявна се явява в качеството си на бенефициент по Договор с референтен номер BG 161PО001/4.1-03/2010/016 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна программа «Регионално развитие» (2007-2013) с Договарящ орган Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за изпълнение на проект BG 161PО001-4.1.03-0026 “ИНВЕСТИЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” . Община Трявна, съгласно условията на Договор No BG161PO001-4.1.03/2010/016 за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, представя искания за възстановяване на платените от нея като Възложител по настоящия договор разходи за изпълнение на СМР за съответните предвидени по проекта работи. Плащанията към изпълнителя се извършват по банков път както следва: Авансово плащане за изпълнителя, представляващо 20 % от цената по договора. Междинни плащания на изпълнените СМР - въз основа на двустранен протокол /акт обр.19/ и фактура на изпълнителя, по действителни количества СМР и твърди единични цени от офертата, в срок до 3 месеца от представяне на документите. Общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 65 % от сумата по договора. Последното плащане на изпълнените СМР става в срок до 5 месеца след въвеждане на обекта в експлоатация. Преди плащане Възложителят извършва документална проверка и проверка на място на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място, се документира надлежно с протокол за извършената проверка, който остава на съхранение при Възложителя до 3 години след приключване на ОП «Регионално развитие».

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: В случай, че участникът участва като обединение /или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението /или консорциума/ сключват споразумение с нотариална заверка на подписите, което се прилага към офертата (нотариално заверено копие). Споразумението трябва да отговаря на следните изисквания: - да бъде нотариално заверено - да е посочен Възложителя и номера на обособената позиция, за която се обединяват - да е определен водещ съдружник - водещият съдружник да има минимум 50 % участие - водещият съдружник ще носи отговорност при констатирано некачествено изпълнение до изтичане на гаранционния срок на изпълнение. - да е описана формата на участие на всеки от съдружниците – парично участие, механизация, работна сила - да е определен представител на обединението чрез нотариално заверено пълномощно, който ще подписва документите - да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора - да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период на изпълнение на договора - да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнение на договора - да е записана банковата сметка на обединението Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение /консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: За участие в процедурата се изисква участникът да представи следните документи: ПЛИК № 1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР": 1. Списък на документите,съдържащи се в офертата,подписан от участника; 2. Оферта; 3. Административни сведения; 4. Декларация, че участникът е запознат с условията на обществената поръчка; 5. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство – заверени от кандидата копия, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 6. Споразумение с нотариална заверка на подписите (нотариално заверено копие), в случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице. 7. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 ЗОП, посочени от възложителя в настоящата документация; 8. Доказателства за технически възможности и квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в настоящата документация; 9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 11. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, както и декларация No 8 и декларация No 9. 12. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; 13. Срок на валидност на офертата; 14. Документ за внесена гаранция за участие; 15. Документ за закупена документация за участие; 16. Декларация за поет ангажимент за разкриване на нови работни места за безработни лица и/или лица с увреждания, съгласно чл. 26, ал.1 от ЗОП (по образец) и начина на изпълнение на поетия ангажимент; 17. Програма за предвидените мерки за безопасни условия на труд по време на строителството за опазване на здравето и безопасността, както за работниците, участващи в строителния процес, така и за децата, учениците и персонала в учебните заведения, съобразно нормативните и подзаконовите изисквания на СБУТ; 18. Проект на договор – парафиран и подпечатан на всяка страница, без да съдържа предлагана цена. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА": 1. Техническо предложение за изпълнение на обособената позиция; 2. Декларация за срок за изпълнение на обособената позиция; 3. Линеен график за изпълнение на обособената позиция, включващ всички видове дейности, съгласно приложената в документацията Количествено – стойностна сметка, които ще се изпълняват, и който точно да отразява сроковете и времето за изпълнение на различните видове строително-монтажни работи; 4. Декларация за гаранционен срок. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА": 1. Ценова оферта; 2. Попълнена количествено-стойностна сметка за всички видове СМР и общата сума без ДДС; 3. Анализи за всички позиции от количествено-стойностната сметка; 4. Декларация за ценови показатели при формиране на единичните цени за допълнителните видове работи. В долния десен ъгъл на ценовото предложение да има подпис и печат на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1.Заверени копия от участника на Годишните баланси и финансови отчети за приходите и разходите за всяка от последните три години счетоводно приключени /2008 г., 2009 г. и 2010 г./ и декларация за общия оборот от извършено строителство за 2008 г., 2009 г. и 2010г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Декларация за оборота от строителство на сходни обекти, изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. 3.Заверено копие от застраховка професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В случай, че кандидатът е обединение /консорциум изискването се отнася за обединението / консорциума.
 Минимални изисквания: По т. 1 Участникът да има общ оборот от строителството като дейност за всяка една от предходните три години – 2008 г., 2009 г. и 2010 г. в размер на : за обособена позиция № 1 – 350 000 лв. без ДДС за обособена позиция № 2 – 210 000 лв. без ДДС за обособена позиция № 3 - 105 000 лв. без ДДС В случай, че кандидатът е обединение/консорциум изискването се отнася общо за обединението/консорциума. По т. 2 Участникът да има оборот от строителство на сходни обекти с предмета на обособената позиция за всяка една от предходните 3 /три/ години – 2008 г., 2009 г. и 2010г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на : за обособена позиция № 1 - 250 000 лв. без ДДС за обособена позиция № 2 - 100 000 лв. без ДДС за обособена позиция № 3 - 60 000 лв. без ДДС В случай, че кандидатът е обединение/консорциум изискването се отнася общо за обединението/консорциума. Забележка: Под сходни обекти следва да се разбира изграждане или реконструкция на обществени сгради с изпълнение на дейности – задължително фасадна топлоизолация, направа или ремонт на покрив – отнася се за обособена позиция № 1. Под сходни обекти следва да се разбира изграждане или реконструкция на обществени сгради с изпълнение на дейности – задължително фасадна топлоизолация и топлоизолация на междуетажна или тавански плочи с окачен таван и монтаж на тръбна мрежа за отоплителна инсталация - отнася се за обособена позиция № 2. Под сходни обекти следва да се разбира изграждане или реконструкция на обществени сгради с изпълнение на дейности – задължително топлоизолация на междуетажни или тавански плочи с окачен таван, монтаж на отоплителна инсталация и монтаж на слънчева инсталация за БГВ - отнася се за обособена позиция № 3. По т. 3 Участникът да притежава застраховка професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, която да покрива сумата на строително-монтажните работи по позицията, за която кандидатства.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1.Справка-декларация по образец, съдържаща списък на основните договори за последните пет години /2006 ,2007, 2008, 2009 и 2010 год./ или в зависимост от датата, на която са учредени. Поставените от Възложителя изисквания могат да бъдат удовлетворени когато участник представи информация за изпълнен минимум по един договор за всяка една от дейностите поотделно или договори, които включват едновременно изпълнение на повече от една от изброените дейности, така че да доказват изпълнението на тези дейности. Справката декларация да е придружена с препоръки за добро изпълнение на договорите , посочени в Справката-декларация по образец. 2. Заверени от участника копия на Удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строежи съгласно чл.137, ал.1,т.4 буква”б”от ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи: за обособена позиция №1; за обособена позиция №2 и обособена позиция №3 и валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същия прилага декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон или еквивалентен документ от страната членка на ЕС и декларация, че се е запознал с условията на вписване в ЦПРС. 3. Заверено копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен. Когато участникът е обединение, заверените копия на сертификатите се прилагат общо за обединението. Не се изисква прилагането на заверени копия от сертификати за всеки един от участниците (участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически или юридически лица). 4.Декларация по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП /по образец/ придружена от документи, които доказват трудово правоотношение-трудови договори. 5. Списък на ключовия персонал (по образец), който ще бъде ангажиран за организацията по изпълнението на строителството с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях. Лицата следва да имат необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са ангажирани, като Участникът представя копия от техните дипломи и сертификати, заедно със списъка.За доказване на професионалния опит се представят копия от трудова книжка, референции от работодателя или всеки друг документ, удостоверяващ професионален опит, както и собственоръчно подписана автобиография. 6.Списък-декларация по образец на техническото оборудване, строителна техника и механизация по с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката.
 Минимални изисквания: По т. 1 участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението сумарно за последните пет години /2006 ,2007, 2008, 2009 и 2010 год./ или в зависимост от датата, на която са учредени на минимум 5 /пет/ договора с предмет: Обособена позиция №1: изграждане или реконструкция на обществени сгради с изпълнение на дейности фасадна топлоизолация, направа или ремонт на покрив. Обособена позиция № 2: изграждане или реконструкция на обществени сгради с изпълнение на дейности фасадна топлоизолация и топлоизолация на междуетажна или тавански плочи с окачен таван и монтаж на тръбна мрежа за отоплителна инсталация. Обособена позиция №3: изграждане или реконструкция на обществени сгради с изпълнение на дейности топлоизолация на междуетажни или тавански плочи с окачен таван, монтаж на отоплителна инсталация и монтаж на слънчева инсталация за БГВ. По т.2 участникът да бъде вписан в централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни работи строежи съгласно чл.137, ал.1,т.4 буква”б”от ЗУТ и чл.8, ал.2, т.3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. По т. 3 участникът да е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен. По т.4 Участникът да разполага с назначени по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите, съгл. чл. 163а ал. 1от ЗУТ По т. 5 Участникът (сумарно обединението) в откритата процедура да докаже, че разполага с квалифициран ключов персонал, минимум: *Технически ръководител, отговарящ на следните изисквания: - професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 и ал. 4 от ЗУТ или на еквивалентна правна норма, съгласно националното законодателство (за чуждестранни физически лица); - „строителен инженер” с образователно – квалификационна степен « магистър» или специалност въз основа на която се придобива квалификация „строителен инженер”, или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност;- да има минимум 7 години професионален опит по специалността . * Координатор по безопасност и здраве, притежаващ удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ с валидност не по-малко от срока на валидност на офертите.* Отговорник по контрола на качеството, чиято професионална квалификация да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, както и да притежава минимум стаж по специалността 5 години; * Строителен инженер с образователно – квалификационна степен « магистър» или специалност въз основа на която се придобива квалификация „строителен инженер”, или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава , в която няма съответната специалност и с професионален опит не по-малко от 5 години стаж по специалността; * Инженер по «ОиВ» с образователна степен магистър, или специалност въз основа на която се придобива квалификация инженер по «ОиВ», или аналогична специалност, в случаите, когато образователно - квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност с професионален опит не по-малко от 5 години стаж по пециалността * Строителен инженер със специалност „ВиК” с образователна степен магистър или специалност въз основа на която се придобива квалификация „строителен инженер”, или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност, с професионален опит не по-малко от 5 години стаж по специалността; По т. 6 Участникът да разполага с техническо оборудване, строителна техника и механизация (собствени и/или наети) за изпълнение на конкретната обществена поръчка, по вид и характеристики, съобразно видовете работи, а именно: Скеле – мин. 150 кв. м.;Самосвал – 1 бр.; Бордова кола – 1 бр.; Мачтов подемник – 1 бр.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: К1 - Цена в лв. без вкл. ДДС(тежест : 70)
 Показател: К2 - Срок на изпълнение(тежест : 20)
 Показател: К3 - Гаранционен срок(тежест : 10)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 17:00
 Цена: 100.00
 Условия: Документацията за участие в откритата процедура се получава всеки работен ден в рамките на работното време на общинската администрация (от 8.00 часа до 17.00 часа) от стая №102, срещу представена квитанция за платена сума от 100.00лв. (сто лева) - невъзстановими, внесени на касата в „Центъра за услуги и информация на гражданите", лично от участника или от упълномощен от него представител. Съгласно чл.28, ал.5 от ЗОП документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Документацията се закупува от кандидата или от негов упълномощен представител.
 Дата: 10/06/2011
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 17:00
 Дата: 20/06/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: зала № 403 в сградата на Община Трявна.
 Час: 11:00
 Лица: Кандидати или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 21/06/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: Проект BG 161PО001-4.1.03-0026 “ИНВЕСТИЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Договор с номер BG 161PО001/4.1-03/2010/016 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» (2007-2013).

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: По реда на чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9358113
 Държава: РБългария

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 27/04/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: СОУ „ П.Р.Славейков” гр. Трявна
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: СМР за повишаване енергийната ефективност на сградата на СОУ „П.Р.Славейков” в град Трявна”– фасадна топлоизолация, топлоизолация върху таванска плоча, топлоизолация под таванска дървена конструкция с окачен таван, ремонт на покривната конструкция – плътна дъсчена обшивка, полагане на хидроизолация и керемиди, обшивки около комини и по калкани, външно боядисване на фасадата със силикатна боя, подмяна на врати с PVC стъклопакет.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
 Доп. предмети: 45320000: Изолационни строителни работи
 Доп. предмети: 45261000: Покривни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 364568.49
 Описание: Включва изпълнението на всички дейности по извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект СОУ „П.Р.Славейков” в град Трявна”,както следва: фасадна топлоизолация – 1669 кв.м.; топлоизолация върху таванска плоча – 858 кв.м.; топлоизолация под таванска дървена конструкция с окачен таван – 590 кв.м.; ремонт на покривната конструкция с обща площ 2480 кв.м., включващ плътна дъсчена обшивка, полагане на хидроизолация и керемиди, обшивки около комини и по калкани; външно боядисване на фасадата със силикатна боя – 118 кв.м.; външна мазилка – 243 кв.м., подмяна на 5 бр. врати с PVC стъклопакет.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни: 120
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: ЦДГ „Светлина” гр. Трявна
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детска градина „Светлина” в град Трявна”- фасадна топлоизолация на сградата, топлоизолация на тавански плочи, окачен таван, външна силикатна мазилка и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, както и подмяна на врати с PVC с термопанел.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
 Доп. предмети: 45320000: Изолационни строителни работи
 Доп. предмети: 45330000: Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 227256.71
 Описание: Включва изпълнението на всички дейности по извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект детска градина „Светлина” в град Трявна”, както следва: фасадна топлоизолация на сградата – 1380 кв.м.; топлоизолация на тавански плочи – 734 кв.м.; окачен таван – 98 кв.м.; външна силикатна мазилка – 1380 кв.м.; вътрешно боядисване с латекс по стени и тавани - 747 кв.м.; подмяна на вътрешна отоплителна инсталация – 133 бр. панелни радиатори и 27 бр. алуминиеви радиатори, както и подмяна на 5 бр. врати с PVC с термопанел.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни: 90
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: ОДЗ „Калина” сграда детска ясла гр.Трявна
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детски ясли към ОДЗ”Калина” гр.Трявна ” - топлоизолация на тавански плочи и над сутерен, окачен таван, изграждане на отоплителна инсталация с доставка и монтаж на котел на пелети с мощност 115 КВ и бункер за гориво 600 кг., доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване със 7 бр. слънчеви колектори, помпена група и електронно управление на системата.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
 Доп. предмети: 45320000: Изолационни строителни работи
 Доп. предмети: 45330000: Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 107326.08
 Описание: Включва изпълнението на всички дейности по извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект детски ясли към ОДЗ”Калина” гр.Трявна ”, както следва: топлоизолация на тавански плочи 272.5 кв.м. и над сутерен – 198 кв.м.; окачен таван – 272.5 кв.м.; изграждане на отоплителна инсталация с доставка и монтаж на котел на пелети с мощност 115 КВ и бункер за гориво 600 кг.; доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване със 7 бр. слънчеви колектори, помпена група и електронно управление на системата; подмяна на част от водопроводната инсталация за студена и топла вода – 177 м.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни: 90
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)