Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 14 от 2.5.2011
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: "Софийска вода" - АД
 Пощенски код: 1766
 За контакти: Отдел "Снабдяване"
 Електронна поща: mshirletova@sofiyskavoda.bg
 Факс: 02 8122588
 Адрес: Район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" № 1, сграда 2А
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Мария Ширлетова
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
 Телефон: 02 8122458
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

 Основна/и дейност/и: Вода

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” - АД

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG412
 Място на изпълнение: гр. София
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
 Брой изпълнители
 Рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” - АД

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Ще бъдат приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Общо количество или обем: На Изпълнителя не се гарантират количества или продължителност на дейности
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 24

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Изискуеми депозити и гаранции: Размер на гаранцията за участие е 22 000 лв. Срок на гаранцията за участие - 150 календарни дни от датата и часа на отваряне на заявленията за участие. Размер на гаранцията за изпълнение - 3% от прогнозната стойност на Договора. Условията й са упоменати в договора. Гаранциите се внасят по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочи номерът на търга или се представя оригинална неотменима безусловна банкова гаранция за срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Възложителят превежда на Изпълнителя дължимите суми за изпълнени работи по договора до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставена данъчна фактура на Изпълнителя, представена в отдел “Финансово-счетоводен” на Възложителя. Условията и начина на плащане са описани подробно в конкурсната документация.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Документи и информация: Да са местни или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, ал.5 и чл.48 от ЗОП; Бланка „Заявление за участие в процедура ТТ000941” /по образец/; Юридически сведения за Кандидата /по образец/; Когато Кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец - заверено от лицето копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато Кандидатът е физическо лице – копие от документа за самоличност; Когато не е представен единен идентификационен код кандидатите – юридически лица и еднолични търговци прилагат заверено от Кандидата копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд не по-късно от шест месеца преди крайната дата за подаване на предложения; Декларация(и) по чл. 47, ал.1 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация(и) по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 3 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация(и) по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП/по образец/; Декларация от Кандидата за автономност /по образец/; Декларация за оглед на обектите, предмет на поръчката/по образец/; Декларация относно съгласието на Кандидата да подаде първоначална оферта за участие в договаряне в срок до 5 работни дни от датата на поканата от страна на Възложителя /по образец/; Оригинален документ или копие от документа за закупена документация за участие; Оригинална банкова гаранция или оригинален документ или копие от документа за внесена гаранция за участие; Списък на документите, съдържащи се в заявлението, попълнен и подписан от Кандидата /по образец/; Декларация /по образец/, че Кандидатът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Изпълнителят изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл. 56, ал. 2 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Кандидатът представя всички изискуеми в конкурсната документация документи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

 Документи и информация: 1. Кандидатът трябва да докаже общ минимален обем на успешно изпълнени и завършени от него строително-монтажни дейности, подобни на тези от предмета на обществената поръчка на стойност 2 000 000 лв. без ДДС за периода 2009 -2010 година; 2. Кандидатите трябва да имат поне два успешно завършени от тях обекта по строително - монтажна дейност с минимална стойност за всеки един от обектите 150 000 лева без ДДС за периода 2009-2010 година;

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

 Документи и информация: 3. Кандидатите трябва да са с доказана търговската репутация и професионален опит. 4. Всеки Кандидат трябва да разполага минимум със следното основно оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: Багер - 1 брой; Самосвал - 2 броя; Микробус - 3 броя; Подемна техника – хаспел и автовижка – по1 брой; Малка товарна механизация –„Фадрома” и „Бобкат”– по1 брой; Машина за хидробластиране – 1 брой. 5. Кандидатите трябва да разполагат с подходящи за изпълнение на обществената поръчка екипи – по брой, вид и квалификация на служителите. Всеки кандидат трябва да разполага с поне четирима технически ръководители, които да притежават необходимото техническо образование. 6. Кандидатът трябва да е сертифициран по ISO 9001 или еквивалентно. 7. Кандидатът трябва да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 или еквивалентно. Кандидатите трябва да представят: - Информация за търговската репутация и професионалния опит на Кандидата - кратък фирмен профил съдържащ начало и предмет на дейност, както и изпълнени обекти; - Списък с успешно изпълнени и завършени за периода 2009-2010 година обекти, където Кандидатът е изпълнил строително - монтажни дейности с предмет сходен с предмета на обществената поръчка, в които Кандидатът е бил главен изпълнител или подизпълнител. Списъкът трябва да съдържа следната информация за всеки от изпълнените обекти: наименование на обекта, година на строителство, стойност, инвеститор. От посочените в списъка стойности на извършените СМР трябва да е видно, че оборота на изпълнените СМР отговаря на изискването на описаното по - горе в точка 1 и точка 2. - За всеки един от обектите от горния списък, Кандидатът следва да представи договори и фактури за съответните изпълнени строително-монтажни работи (СМР), с които да се докаже стойността им. - За всеки един от обектите от списък по - горе, Кандидатът следва да представи Копие от Акт образец 15 /Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа/ или Приемо-предавателен протокол. - Референции от поне двама възложители от списъка по - горе; - Декларация с посочени машини, оборудване и транспортни средства, които Кандидатът ще използва при изпълнение на поръчката. Посочените в декларацията машини, оборудване и транспортни средства трябва да отговарят минимум на изискванията посочени по - горе в точка 4; - За всяко от транспортните средства описани по - горе в точка 4, Кандидатът представя копия от регистрационните талони (в случай, че са негова собственост) или копие от договори, чрез които транспортните средства са му предоставени за ползване; - Декларация - списък с описание на екипите, които ще изпълняват поръчката – брой, вид и квалификация, правоспособност на служителите с приложени заверени от Кандидата фотокопия на свидетелства за правоспособност, както и копие от дипломите на техническите ръководители – минимум четирима. - Заверено от Кандидата копие на валиден сертификат за регистрация по ISO 9001 или еквивалентно, издаден от акредитиран орган; - Заверено от Кандидата копие на валиден сертификат за регистрация по OHSAS 18001 или еквивалентно, издаден от акредитиран орган. Кандидатът представя всички изискуеми в конкурсната документация документи.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати: НЕ
 Вид процедура: Договаряне

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер: ТТ000941

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 13:30
 Цена: 16
 Условия: Посочената цена е без ДДС и се заплаща в брой в главния офис на “Софийска вода” - АД, всеки работен ден. Заплатена документация се получава в Деловодството на "Софийска вода" - АД. Предложения се подават в Деловодството.
 Дата: 27/05/2011
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 13:30
 Дата: 06/06/2011

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Главен офис на "Софийска вода" - АД, град София 1766, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" № 1, сграда 2А.
 Час: 14:00
 Лица: При отваряне на предложенията могат да присъстват управителите на фирмите-кандидати или упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 06/06/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Срок за получаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 28/04/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава