Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 11 от 2.5.2011
 

 

Решение № 16 от 28/04/2011 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1233
 За контакти
 Електронна поща: s_kusorova@rail-ifra.bg
 Факс: 02 9310663
 Адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110
 Град: София
 Лице за контакт: Снежана Кусорова
 Интернет адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
 Телефон: 02 9326120
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: поддържане на жп инфраструктура
 Вид на възложителя: Публичноправна организация

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:45
 Брой дни
 Дата: 25/05/2011

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:45
 Дата: 13/05/2011

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: ДП "НК ЖИ", гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, заседателна зала.
 Час: 10:00
 Дата: 26/05/2011

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км. Позиция 2 - Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км; Позиция 3 - Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград Поръчката, за всяка обособена позиция, обхваща проектиране на строителните работи и тяхното изпълнение, както следва: Изготвяне на работен проект, с обхват на всички дейности по подновяване/рехабилитация на железопътната инфраструктура и/или изграждане на тягова подстанциия по позиции; Строително - монтажни работи по позиции, подробно описани в документацията за участие. Участниците могат да участват само за една обособена позиция в пълния й обем.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00233
 Уникален номер: 0006
 Уникален номер: 2011
 Номер: 083358
 Дата: 15/03/2011

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 9
 Дата: 11/03/2011

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" №18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 28/04/2011