Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 42 от 11.3.2011
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Община Бургас
 Пощенски код: 8000
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес: ул. "Александровска" № 26
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: Бургас
 На вниманието на: инж. Коралска, Панайотова
 Адрес на възложителя
 Телефон: 056 907351; 056 907276
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Р България

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

 От името на други възложители
 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган:

 Заглавие: Велоалея бул. Ст. Стамболов

ІІ.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

 Място: Община Бургас
 код NUTS: BG341

ІІ.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Ако е известна, прогнозна стойност на строителството, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Партиди: НЕ
 Прогнозна стойност
 Описание: Велоалея бул. Ст.  Стамболов
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

Предвидена дата за (ако е известна) начало на процедурите за възлагане

 Предвидена дата за начало
 Дата за завършване
 дни
 Дата за начало
 Срок на действие в месеци

ІІ.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат (ако са известни и само в случай на поръчки за строителство):

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма
 Проект/програма

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз.

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Закрила на заетостта и условия на труд
 Законодателство в областта на опазването на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 28/02/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна