Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 144 от 7.3.2011
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД
 Пощенски код: 1756
 За контакти: инж. Атанас Меченов
 Електронна поща: ekoengineering_rm@abv.bg
 Факс: 02 9753118
 Адрес: бул. "Св. Климент Охридски" № 14, ет.15
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: София
 Лице за контакти: инж. Теодора Баева
 Адрес на възложителя
 Телефон: 02 9753118
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Околна среда
 Вид на възложителя: Публичноправна организация

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

 Наименование: Възлагане изпълнението на работен проект за отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище "Бухово"

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

 Място: гр. Бухово, София
 NUTS код: BG412

ІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: НЕ
 Прогнозна стойност
 Описание: Хвостохранилище, собственост на "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД в гр. Бухово - изграждане на съоръжения за улавяне и извеждане на водите на р. Манастирско дере извън чашата на хвостохранилището
 Прогнозна стойност от: 80000
 Прогнозна стойност до: 100000
 Прогнозна стойност - валута: BGN

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45246100: Строителни и монтажни работи на стени на реки

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

 Планирана дата за начало: 01/06/2011
 Дата за завършване: 30/12/2011
 Срок в дни
 Дата за начало: 01/08/2011
 Срок в месеци

ІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, ако е известна):

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: НЕ
 Проект/програма

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация:

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд
 Законодателство за опазване на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 02/03/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава