Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 110 от 28.2.2011
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Народно събрание на Република България
 Пощенски код: 1169
 За контакти: дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
 Електронна поща: R.Tcachev@parliament.bg;
 Факс: 02 9879822
 Адрес: пл. "Народно събрание" № 2
 Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Лице за контакти: Румен Цачев, Ева Цанева
 Адрес на възложителя: www.parliament.bg
 Телефон: 02 9392232; 02 9392273
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: законодателна дейност
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

 Наименование: Строително-ремонтни работи в сградите на Народното събрание, София, пл. "Народно събрание" № 2 и пл. "Княз Александър І" № 1

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

 Място: София
 NUTS код: BG411

ІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

 Прогнозна стойност от/до - валута: BGN
 Обособени позиции: ДА
 Прогнозна стойност: 608333
 Описание: Строително-ремонтни работи в сградите на Народното събрание, София, пл. "Народно събрание" № 2 и пл. "Княз Александър І" № 1
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

 Планирана дата за начало
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

ІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, ако е известна):

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: НЕ
 Проект/програма

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд
 Законодателство за опазване на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 28/02/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование: Народно събрание на Република България
 Пощенски код: 1169
 За контакти: Румен Цачев, Ева Цанева
 Електронна поща: R.Tcachev@parliament.bg
 Факс: 02 9879822
 Адрес: пл. "Княз Александър І" № 1
 Град: София
 Лице за контакти: дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
 Интернет адрес: www.parliament.bg
 Телефон: 02 9392232; 02 9392273
 Държава: Република България

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Ремонт на вертикални водопроводни и канализационни клонове на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” 1
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонт на вертикални водопроводни и канализационни клонове на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” 1

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Ремонт на вертикални водопроводни и канализационни клонове на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” 1
 Прогнозна стойност: 283333
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Ремонт на фасади на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонт на фасади на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Ремонт на фасади на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1
 Прогнозна стойност: 200000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Ремонт на покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонт на покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Ремонт на покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2
 Прогнозна стойност: 66667
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Ремонт на кабинети в сградите на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър І” № 1
 Номер: 4

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонт на кабинети в сградите на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър І” № 1

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Ремонт на кабинети в сградите на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър І” № 1
 Прогнозна стойност: 58333
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)