Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 17 от 23.2.2011
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Априлци
 Пощенски код: 5641
 За контакти: Община Априлци
 Електронна поща: apriltsi1976@abv.bg
 Факс: 06958 2285
 Адрес: квартал Център, ул."Васил Левски" № 109
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Априлци
 Лице за контакти: Марко Пенов Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост" и Татяна Иванова Добрева - Ст.специалист "Общинска собственост"
 Адрес на възложителя: www.obshtina-apriltsi.com
 Телефон: 06958 2222
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионална или местна агенция/служба

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

 Наименование: СМР за изграждане и доизграждане на улична осветителна уредба и система за радиоуправление в населените места от Община Априлци

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

 Място: град Априлци, село Скандало, село Велчево и село Драшкова поляна
 NUTS код: BG315

ІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: ДА
 Прогнозна стойност: 1789540
 Описание: Извършване на строително-монтажни работи за изграждане и доизграждане на улична осветителна уредба, както и система за радиоуправление на същото в населените места от Община Априлци.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45310000: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
 Доп. предмети: 45311100: Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации
 Доп. предмети: 45311200: Работи по свързване на електрически инсталации

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

 Планирана дата за начало: 06/06/2011
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 12

ІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, ако е известна):

 Условия: Финансиране по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР и сключени договори № 11/322/00259; 11/322/00261 и 11/322/00263 за безвъзмездна финансова помощ между ДФ"Земеделие" - РА и Община Априлци. Плащане по реда на Наредба № 24 от 29.07.2008г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007– 2013 г.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд
 Законодателство за опазване на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 18/02/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Строителни и монтажни работи „Изграждане на пътна настилка, тротоари и отводняване на ул. Ковашка, кв. Острец, моделнизация на съществуващото улично осветление в кв. Острец, Видима и Ново село на гр. Априлци”
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Строителни и монтажни работи за изграждане на улично осветление и систена за радиоуправление в кв. Острец, Видима и Ново село на гр. Априлци”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45310000: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
 Доп. предмети: 45311100: Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации
 Доп. предмети: 43312000: Машини за строителство на пътища
 Доп. предмети: 45311200: Работи по свързване на електрически инсталации

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 871478
 Описание: Одобрени разходи за строителни и монтажни работи за изграждане на улично осветление и систена за радиоуправление в кв. Острец, Видима и Ново село на гр. Априлци” , по сключен договор №11/322/00259 от 23.10.2009г. между ДФЗ - РА и Община Априлци.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата: 06/06/2011
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Строителни и монтажни работи „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление в Община Априлци
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Строителни и монтажни работи изграждане и доизграждане на улично осветление в с.Велчево,с.Драшкова поляна , с. Скандало. В изпълнение на Договор №11/322/00261/23.10.2009г.с финансиране от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. / ПРСР /

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45310000: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
 Доп. предмети: 45311100: Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации
 Доп. предмети: 45311200: Работи по свързване на електрически инсталации

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 476508
 Описание: Одобрени разходи за строително-монтажни работи за изграждане и доизграждане на улично осветление в с.Велчево,с.Драшкова поляна , с. Скандало, по сключен договор №11/322/00261 от 23.10.2009г. между ДФЗ - РА и Община Априлци.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата: 06/06/2011
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Строителни и монтажни работи ?Реконструкция на улично осветление и тротоари на кв. Зла река в гр. Априлци”
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Строителни и монтажни работи за изграждане на улично осветление и система за радиоуправление в кв. Зла река в гр. Априлци.В изпълнение на договор №11/322/00263 от 23.10.2009 г. с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45310000: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
 Доп. предмети: 45311100: Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации
 Доп. предмети: 45311200: Работи по свързване на електрически инсталации

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 441554
 Описание: Одобрени разходи за строително-монтажни работи за за изграждане на улично осветление и система за радиоуправление в кв. Зла река в гр. Априлци, по сключен договор №11/322/00263 от 23.10.2009г. между ДФЗ - РА и Община Априлци.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)

 Дата: 06/06/2011
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)