Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 44 от 21.2.2011
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Поморие
 Пощенски код: 8200
 За контакти
 Електронна поща: mayor@pomorie.org
 Факс: 0596 25236
 Адрес: ул. "Солна" № 5
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Поморие
 Лице за контакти: Милена Иванова
 Адрес на възложителя: www.pomorie.org
 Телефон: 0596 25926
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република Блъгария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

 Наименование: „Обновяване на образователната инфраструктура - община Поморие”

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

 Място: ПГТ „Алеко Константинов”, находяща се на ул. „Раковска” № 1, гр. Поморие, ЦДГ „Сребърно звънче”, находяща се на ул. „Шипка” № 10, с. Страцин, община Поморие и ЦДГ „Теменуга”, находяща се в гр. Ахелой, община Поморие.
 NUTS код: BG34

ІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: НЕ
 Прогнозна стойност: 3995161
 Описание: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с изпълнение на проект: „Обновяване на образователната инфраструктура – община Поморие”, който е обособен в три подобекта: - „Настройка, преустройство, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, гр. Поморие”; - „Преустройство, надстройка, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на детска градина в с. Страцин, община Поморие”; - „Преустройство, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на детска градина „Теменуга”, гр. Ахелой, община Поморие”. Строително-монтажните работи (СМР) ще се извършат съгласно одобрени технически проекти. Проектът ще се изпълнява по Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/068 от 24.06.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и община Поморие.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

 Планирана дата за начало
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

ІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, ако е известна):

 Условия: Средствата ще бъдат предоставени от структурните фондове на ЕС по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013)

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013).

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд
 Законодателство за опазване на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 16/02/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава