Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 10 от 1.12.2010
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1606
 Място/места за контакт:: Д-ция "Обществени поръчки и публично-частно партньорство"
 E-mail:
 Факс: 02 9173262
 Пощенски адрес: бул. "Македония" № 3
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: инж. Ясен Луканов
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.napi.government.bg
 Телефон: 02 9173323
 Адрес на профила на купувача: http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11
 Страна: България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Марица” /А-1/ Оризово – Капитан Андреево, участък: Лот 1 “Оризово - Димитровград”, от км 5+000 до км 36+400"

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG421
 Място на изпълнение: Област Пловдив, Хасково
 Тип доставки
 Тип строителство: Проектиране и изпълнение
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: Автомагистрала “Марица” А-1 “МАРИЦА” е част от международен път Е-80 на територията на България. Пътят има основно транзитен характер. Трасето преминава през район, характеризиращ се с интензивно земеделие и развита преработвателна промишленост. Изграждането на недовършената част на АМ “Марица” /А-1/ „Оризово – Капитан Андреево” от км 5+000 до км 71+011,31 ще бъде осъществено чрез възлганане на обществени поръчки за два лота, както следва: Лот 1 “Оризово - Димитровград”, от км 5+000 до км 36+400 и Лот 2 „Димитровград - Капитан Андреево” км 36+400 до км 71+011,31, като предмет на настоящата задача е Лот1.Началото на обекта започва при км 5+000, преди пресичането на автомагистралата от път ІІ-66 в участъка “Чирпан - Поповица”. След прав участък от 1700м и дясна крива, трасето обхожда чашата на язовир “Добри дол”. Преминава през землището на с. Добри дол и при км 15+260 пресича път ІІІ-806 “от кръстовището с път III-663 Зетьово – Върбица” южно от с. Зетьово. Трасето на автомагистралата пресича Стара река при км 22+315, след което премоства р. Марица при км 24+796. При км 28+414,70 ж.п.км 222+835 пресича ж.п. линията ”Пловдив – Свиленград” в участъка “Ябълково – Димитровград”. След това с крива с радиус 6 000м при км 32+083 пресича общински път ІV-50606 “Добрич – Крум”, минава източно от село Добрич, като при км 36+060 премоства р. Банска. При км 36+480 пресича път ІІІ-506 “Димитровград – Добрич – Горски извор”. Краят на разглеждания участък е при км 36+400.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45233100: Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Дължина на изграждания участък от автомагистралата – 31.400 км. Габарит – А28, в т.ч.: 2 платна по 11,00 м асфалтобетон включващи; - активни ленти за движение 2 х 2х 3,75 м.;  асфалтобетонови водещи ивици 2 х 0,5 м.; - лента за принудително спиране 2 х 2,50 м.; - стабилизиран банкет 2 х 1,5 м/ за всяко платно.; – средна разделителна ивица.;  - 3,00 м. Категория на движението - много тежко; Теренни условия - равнинен до ниско хълмист терен; Конструкция на пътната настилка: - Плътен асфалтобетон тип сплитмастик – 4 см /с полимермодифициран битум/ - асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22 – 8 см. /с полимермодифициран битум/-асфалтова смес за основен пласт тип „Ао”- 18 см. Трошен камък с подобрена зърнометрия 0 - 60 мм – 20 см. трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0 - 40 мм – 20 см Зона „А” трошен камък с материал група А-1 – земна основа – 50 см. Реконструкция на пътища, пресичащи автомагистралата - с елементи за Vпр = 60 км/ч. – при габарит Г6/9 и Vпр = 80 км/ч. – при габарит Г7/10,5 м. Реконструкция на селскостопански пътища - с елементи за Vпр = 40 км/ч. За обекта са проектирани 22 /двадесет и две/ големи съоръжения – пет селскостопански подлези с отвори по 8 м; десет надлези, три селскостопански подлези, четири многоотворни моста. Проектът обхваща реконструкцията на засягащите се въздушни линии 20 kv. реконструкция на засягащите се от строителството на автомагистралата ТТ кабели, на засягащите се от строителството на автомагистралата десет броя напоителни и отводнителни полета и засягащите се съоръжения и реконструкция на засягащите се от набелязаното строителство водопроводи.
 Прогнозна стойност: 150000000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 25

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е 1 000 000 (един милион) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде 60 (шестдесет) месеца след датата на издаване за разрешение за ползване на целия строеж; Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на десет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 деветдесет дни след Датата на приключване съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на 10 на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми:1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управлениеIBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03BIC: BNBGBGSD2. банкова гаранция, издадена в полза на ВъзложителяУчастниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във формата на банкова гаранция. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата следва да бъде издадена по образците, приложени към документацията за участие или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя; .

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Заплащането на извършеното строителство се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Изпълненото проектиране и количества СМР се сертифицират въз основа на изпълнени етапи работа. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи извършеното проектиране и СМР. КОНСУЛТАНТЪТ, в срок от 10 работни дни след получаване на конкретни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и при наличие на условия за плащане представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение Междинния сертификат за изпълнени проектантски и СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да вземе становище по представения за одобрение сертификат в срок от 10 работни дни от получаването на становището на Консултанта. Сумата по сертификата за плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 60-дневен срок, считано от датата на фактурата, като от всяко плащане се удържа суми в размер на 10 % до пълното възстановяване на авансовото плащане, ако такова авансово плащане е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма: Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с които е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА
 Условия: При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по чл. 48, ал.2 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи почл. 47, ал.1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.2. Удостоверенията за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответният документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса напарични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен трябва да бъдат издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи от първа категория. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от партньорите в обединението. Това изискване произтича от чл. 3 от Закона за камарата на строителите. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. 4. Оригинал на Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и и Документацията.5. Чуждестранното лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, който ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение № 12 от Документацията6. Действащи договори (трудови, консултантски или др.) между участника и лицата по т. ІІІ.2.3, дясна колона 3.1, от които се вижда, че тези лица са обвързани с участника за изпълнение на функциите им. Договорите по тази точка трябва да бъдат безсрочни или сключени за срока на изпълнение на допълнителното проектиране и строителството.7.На основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, на датата на сключването на този договор Изпълнителят представя на Възложителя валидни застрахователни полици, обезпечаващи професионалната му отговорност а) в качеството му на проектант и б) в качеството му на строител. Застраховките по точка са със застрахователни суми в размера, посочен документацията за възлагане на обществена поръчка. 8.Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации, представени както е описано в Документацията за участие в обществената поръчка. 2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 2.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 2.2. Участникът не отговаря на изискванията за икиномически и технически възможности (т. ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от обявлението). 2.3. Не е представен оригинал на гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника. 2.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на т. 68 от Документацията (чл. 57, ал .2 от ЗОП).2.5. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 2.6. Не са закупени документи за участие в процедурата, като закупуването на документите се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване. 2.7. Когато офертата на участник съдържа предложение, което спрямо критерия "най-ниска цена" е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, освен ако участникът не докаже, че предложената цена е формирана обективно, съгласно изискванията по т. 80.8 от Документацията (чл. 70 от ЗОП). 2.8. Във всички останали случаи, когато не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения и/или Графикът за изпълнение не е изготвен в съответствие с изискванията на Документацията, ако тези проблеми не бъдат отразени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 2.9. Предложеният срок за изпълнение на поръчката е по-голям от 25 (двадесет и пет) месеца, който е максималният срок за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: - удостоверение от банка, която има присъден инвестиционен рейтинг от призната от БНБ по реда на чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции агенция за външна кредитна оценка, доказващо наличието на финансовите ресурси по III.2.2 от това обявлението, дясна колона,т.1. Кредитният рейтинг се посочва в самото удостоверение или в друг документ, издаден от банката или от кредитната агенция. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансови ресурси не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране), с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител;- заверени копия от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години /2008, 2009 и 2010/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен:- заверено копие на балансите за последните 3 финансови /2008, 2009 и 2010/ години;- заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови /2008, 2009 и 2010/ години;- информация за оборота на строителство, което е сходно с обекта на поръчката (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г 9, както и пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) за последните три финансови години /2008, 2009 и 2010/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи изброени по-горе, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените тук документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по следния ред: Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификаци. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят не по-късно от 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице. Разясненията или допълнителната информация се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения или допълнителна информация не се посочва лицето, което ги е поискало.- когато участникът е обединение от физически и юридически лица, критериите се покриват сумарно от всички членовете на обединението- участникът може да се позове на предишни проекти, които е изпълнил като главен изпълнител, включително и като член на обединение, но само в рамките на своето собствено участие в този проект . Участникът може да се позове и на предишни проекти, в които е участвал като подизпълнител, но само в рамките на предмета на подизпълнителския договор, съответно само за сумата на подизпълнителския договор.Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии, посочени в дясната колона на т. ІІІ.2.2 от обявлението.
 Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 20 млн. лв.Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. 2. реализирани приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г 9, включително и пътни съоръжения към тях, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата), общо за последните 3 години /2008, 2009 и 2010/ не по-малко от 225 (двеста двадесет и пет) млн. лв без ДДС

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. списък на договори за строителство, сходно с обекта на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години, включително обект (предмет), възложителите по съответния договор, габарит, носимоспособност на пътната конструкция , период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация, доказващи т. III.2.3) т.1 дясна колона. Информацията по тази т .1 се представя във формата на попълнено Приложение 8.1. и се доказва с документите, посочени в документацията за възлагане на обществена поръчка. 2. Описание на оборудването съгласно Приложение 9 към Документацията доказващо т. III.2.3) т.2 дясна колона;3. документи, удостоверяващи изискванията към ръководните служители съгласно т. III.2.3) т.3.1 дясна колона;4. списък на лицата по т. III.2.3) т.3 дясна колона. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), а когато е приложимо – и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа.5.За лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона се представят от копия от дипломи и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията и опита на предложените лица. В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен „магистър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има съответства на образователната степен „магистър” съгласно българското законодателство.Ако в образователната система на учебното заведение, издало дипломата, липсва посочване на конкретната специалност, следва да се приложи и копие от дипломата в частта й, където са посочени изучаваните дисциплини. Специфичният опит на лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона се доказва, като за всеки конретен проект се представи препоръка от някой от участниците в процеса на строителството по смисъла на ЗУТ, от трето лице или от лицето, представляващо компанията, към която са работели към конкретния момент на изпълнение на проекта. 6. декларации по Закона за защита на личните данни от лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона;7. трудово-биографични справки от лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона;8. в случай че участник – чуждестранно лице, е посочил в офертата си (Приложение 12), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Приложение № 18, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите си по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения брой работници и служители.9.документ за внедрена система за управление на качеството постандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн, както и докумнет за това, че участникът съответства на екологичен стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен).10. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой отдокументите по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.11. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. ІІІ.2.3, дясна колона т. 1, 3.1 и 4. Не се смята за използване на ресурсите на трети лица наемане от участника на лицата по ІІІ.2.3, дясна колона, т. 3.1 по трудов или граждански договор.
 Минимални изисквания: 1.общо за последните 5 години /2006, 2007, 2008, 2009 и 2010/ да е изпълнил договор/и за строителство на автомагистрали и/или пътища и/или улици с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с обща дължина минимум 35 км, с приравнен габарит Г 9 метра (достатъчен е и един договор).В случай че участникът е обединение, всеки един от членовете на обединението трябва да е изпълнил договор/договори за строителство на автомагистрали и/или пътища и/или улици с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос. 2. да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. 3. да разполага с екип за изпълнение на проектирането и строителството: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал), както следва:3.1 да осигури минималният състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификация и професионален опит е следният: Ръководителят на обекта да е с образователна степен “магистър”, специалност “пътно строителство” или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “пътно строителство”); да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години; и да има специфичен опит като ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали, пътища и улици с габарит не по-малък от Г 9/ вкл. пътни съоръжения към тях/не по-малко от 8 години; Заместник ръководителят на обекта да е с образователна степен „магистър”, специалност „пътно строителство” или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “пътно строителство”); да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години и специфичен опит на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали, пътища и улици с габарит не по-малък от Г 9/ вкл. пътни съоръжения към тях/ не по-малко от 5 години. Минималните изисквания към състава на проектантския екип са следните:Ръководител на екипа – със степен „Магистър”, специалност „Пътно строителство” или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “пътно строителство”), и стаж по специалността най – малко 10 (десет) години, от които най – малко 5 (пет) години специфичен опит в ръководене на проекти в областта на проектиране на пътища и съоръжения.Пътен инженер – степен „Магистър”, специалност „Пътно строителство” или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “пътно строителство”); стаж по специалността най – малко 5(пет) години, от които най – малко 3 (три) години специфичен опит в проектиране в областта на пътищата.Конструктор – степен „Магистър”, специалност „Транспортно строителство”, или инженер конструктор или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма такива специалности), стаж по специалността най – малко 5(пет) години, от които най – малко 3(три) години специфичен опит в проектиране на съоръжения.Геолог – степен „Магистър” – стаж по специалността най - малко 5(пет) години, от които 3(три) години специфичен опит в проучване на линейни обекти.Геодезист – степен „Магистър” – стаж по специалността най – малко 3(три) години, от които най – малко 2(две) години специфичен опит в проектирането на линейни обекти.4. да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и да съотвества на стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен)

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
 Вид на публикацията: Обявление за предварителна информация
 Номер на обявлението в OВ: 2010/S- от 25/02/2010
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 17:00
 Цена: 170
 Условия: 1. Върху посочената стойност не се начислява ДДС.2. Платими в касата на АПИ от 14 до 16 часа всеки работен ден, или на банкова сметка на АПИ в БНБ – централно управление, IBAN: BG66 BNBG 9661 3100 1659 01; BIC BNBGBGSD
 Дата: 07/02/2011
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 15:00
 Дата: 17/02/2011

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: Сградата на АПИ, ет.7, ст.702
 Време: 12:30
 Лица: Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 18/02/2011

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма "Транспорт" - ОП-Т; Operational Programme Transport -OP-T.

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Документацията по процедурата е публикувана на интернет адрес на АПИ: www.napi.government.bg
Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 01.12.2010 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9356113
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: На обжалване подлежи всяко решение на възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура;2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител.Жалба може да се подава от всяка от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП. Когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 01/12/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1606
 Място/места за контакт: Завеждащ деловодство при АПИ
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес: бул. Македония № 3
 Град: София
 На вниманието на: Деловодство
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9520525
 Страна: България