Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 12 от 15.11.2010
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Бургас
 Пощенски код: 8000
 За контакти: инж. Марияна Иванова; Боряна Балабанова
 Електронна поща
 Факс: 056 841193
 Адрес: ул. "Александровска" № 26
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Бургас
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: инж.Марияна Иванова; Ваня Димитрова; Боряна Балабанова
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.burgas.bg
 Телефон: 056 907285; 056 841164; 056 907242
 Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg
 Държава: Р България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: „Канализация и ПСОВ гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ гр. Българово; 2. Канализация за битови отпадни води - гр. Българово – І етап”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG341
 Място на изпълнение: Община Бургас
 Тип доставки
 Тип строителство: Изграждане
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: „Канализация и ПСОВ гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ гр. Българово; 2. Канализация за битови отпадни води - гр. Българово – І етап”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Съгласно техническата спецификация и количествена сметка от Документацията за участие.
 Прогнозна стойност: 866666
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата: 30/11/2011
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранция за участие: 8 666 лв. Гаранция за изпълнение -3 (три) на сто от стойността на договора.Вид и размер на гаранциите: Парична сума или банкова гаранция издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Сумите да се превеждат по банкова сметка на Община Бургас при ТБ „Общинска банка” АД – клон Бургас; IBAN – BG89 SOMB 9130 3323996501, BIС – SOMBBGSF. В случаите, когато е представена банкова гаранция, същата да е със срок на действие до изтичане валидността на съответната оферта.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Бюджетно финансиране

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Копие от документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орагн от държавата, в която са установени.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП.4. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - четвърта група,ІІ-ра категория. Чуждестранните участници да имат еквивалентно право. Представя се копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За чуждестранните лица - документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.Възложителят няма да сключи договор с участник, който не е регистриран в Централния професионален регистър на строителя за посочената по-горе група и категория.5. Участниците не трябва да имат наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на участника - представя се декларация (свободен текст).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Декларация по образец, която съдържа информация за общия оборот от строителство за последните 3 години.
 Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са реализирали общ оборот от строителство за последните три години /2007, 2008 и 2009 г. / не по-малък от 1 000 000 /един милион/ лв. без включен ДДС. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет изграждане на ВИК мрежи и съоръжения в урбанизирани територии за последните 5 години (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.) - по образец. 2.Препоръки за добро изпълнение за завършени и въведени в експлоатация обекти за строителство на ВиК мрежи и съоръжения в урбанизирани територии, изпълнени през последните 5 години. Тези препоръки трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и в тях да са описани извършенитете дейности по вид, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.3. Копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните лица - документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка.4.Декларация (свободен текст) за осигуряване на застраховка за целия срок на договора.5.Копие на валиден сертификат ISO 9001: 2000 или еквивалент/обхвата на сертификация да отговаря на предмета на поръчката/.6.Декларация за съгласие за приемане на условията на поръчката.
 Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 5 /пет/ договора за завършени и въведени в експлоатация обекти с предмет изграждане на ВИК мрежи и съоръжения в урбанизирани територии за последните пет години /2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г./ или в зависимост от датата, на която са учредени.2. Участниците да представят препоръки за добро изпълнение на минимум 5 (пет) от договорите с предмет изграждане на ВИК мрежи и съоръжения в урбанизирани територии.3.Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентно право.4.Участниците трябва да притежават валиден сертификат ISO 9001: 2000 или еквивалент/обхвата на сертификация да отговаря на предмета на поръчката/.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: Цена(тежест : 80)
 Показател: Срок(тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 50
 Условия: Документацията за участие може да бъде получена в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26; всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 50 /петдесет/ лв. без вкл. ДДС в касата на общината или по банкова сметка на община Бургас (след справка със счетоводството).
 Дата: 17/12/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:00
 Дата: 27/12/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26
 Час: 11:00
 Лица: Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 28/12/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация: Обявлението е одобрено с Решение № 3232/15.11.2010 г. на Заместник кмет при Община Бургас.Сроковете са съкратени на основание чл. 35 ал. 3 и ал.4 от НВМОП, като пълен достъп до документацията за участие е предоставена по електронен път на официалния сайт на Община Бургас на адрес с www.burgas.bg, раздел "Обществени поръчки" от 15.11.2010 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Р България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 15/11/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава