Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 4 от 5.10.2010
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Лом
 Пощенски код: 3600
 За контакти: Мария Преславова
 Електронна поща: obshtina.lom@mail.bg
 Факс: 0971 66026
 Адрес: ул. "Дунавска" № 12
 Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: Лом
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Мария Преславова
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.lom.bg
 Телефон: 0971 69101; 0971 69138
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проекти на Община Лом, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР)”. Обособена позиция 1: Строителен надзор по извършване на реконструкция на Парк „Дунав” и рехабилитация на подходите към „Дунав парк” по Проект ”Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран по ОПРР. Обособена позиция 2: Строителен надзор по извършване на СМР по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом по Проект „Саниране и ефективен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ № 7 „Калинка”, Детска ясла № 1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”, финансиран по ОПРР

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG31
 Място на изпълнение: гр. Лом
 Тип доставки
 Тип строителство
 Категория услуга: 27
 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЛОМ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРР. Предмет е обособен в две позиции от гледна точка на изпълнение на два проекта по ОПРР на МРРБ:Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по изграждане и възстановяване на градска крайречна зона гр. Лом – реконструкция на Парк „Дунав” и рехабилитация на подходите към него, в изпълнение на проект „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран по ОПРР с договор № BG161PO001/1.4-02/2008/005; иОбособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ № 7 „Калинка”, Детска ясла № 1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”, финансиран по ОПРР с договор №BG161РО001/1.1-01/2007/070;Начало на изпълнение на поръчката - от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка на обектите.Срок на изпълнение на поръчката - до приключването на строителството и издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.Място на изпълнение на поръчката - град Лом

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 70000000: Услуги, свързани с недвижими имоти
 Доп. предмети: 71000000: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
 Доп. предмети: 71500000: Услуги, свързани със строителството
 Доп. предмети: 71520000: Строителен надзор
 Доп. предмети: 71521000: Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: общ обем за двете обособени позиции 232 000, в т.ч. прогнозната стойност за обособена позиция 1 е 166 000 лв. и за обособена позиция 2 - 66 000 лв.
 Прогнозна стойност: 232000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 10

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Размерът на гаранцията за участие е отделна за всяка от обособените позиции. • Размерът на гаранцията за участие за Обособена позиция 1 възлиза на 1 600 лв. • Размерът на гаранцията за участие за Обособена позиция 2 възлиза на 600 лв. Гаранцията за участие може да бъде под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие по поръчка......................», като се посочва и конкретната обособена позиция.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по банков път по следната сметка: Банка: "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" - АД, офис Лом Банков код (BIC): BPBI BGSF Банкова сметка (IBAN): BG47 BPBI 7944 3378 9599 01 Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 дни след изтичане срока на валидност на оферта на участника.Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора за съответната обособена позиция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община Лом:Банка: "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД офис ЛомБанков код (BIC): BPBI BGSFБанкова сметка (IBAN): BG30 BPBI 7944 3278959900

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Финансирането на услугата ще бъде осигурено със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, както следва: За Обособена позиция 1: със средства по проект „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран с договор №BG161PO001/1.4-02/2008/005 от 21.10.2009 г.; За Обособена позиция 2: със средства по проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ № 7 „Калинка”, Детска ясла № 1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”, финансиран с договор № BG161РО001/1.1-01/2007/070 от 03.09.2010 г.; Заплащането по договора е авансово, междинни плащания и окончателно: 1. Авансовото плащане е в размер на 10 % от договорената стойност и се изплаща в срок до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол Образец 2 и Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 2. Текущото заплащане ще се извършва периодично, като междинни плащания след изпълнение на минимум 20 % от общите СМР като за завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са актувани като действително извършени и са отразени в Протокол за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършени СМР по образец на Управляващия орган на ОПРР. 3. Окончателното разплащане се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на доказателства за окончателното приключване на договора и представяне на финален заключителен отчет и приемо-предавателен протокол за свършена работа

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Право на участие в процедурата има всяко бълг. и чужд. физ. или юрид.лице, както и обединения, което е спец. в областта на упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности и: Отг. на обявените усл.от Възложителя;Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: а) прест. против финанс., данъчната или осигур.система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК; б) подкуп по чл. 301-307 от НК; в) участие в орган.престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК; д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК; Не е обявен в несъстоятелност; Не се намира в произв. по ликв. или в подобна проц. съгласно нац.закони и подзаконови актове; Не е в открито произв. по несъстоятелност, и не е сключил извънсъдебно спораз. с кредит.си по смисъла на чл. 740 от ТЗ; не се намира в подобна проц.съгласно нац.закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си; Не е лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата;Няма парични задълж.към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.  2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълж., или парични задълж., свързани с плащането на вноски за соц.осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен; При които лицата по чл. 47, ал. 4 не са свързани лица по смисъла на & 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПРКИ с Възложителя или със служ. на рък. длъжност в неговата орган. и които не са скл. договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от ЗПРКИ; Участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 с декларации. При подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните комп.органи по т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8; 10. Изискването за представяне на декларации по т. 2, т. 6 и т. 8 се отнасят до лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно:а) при СД-за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от ТЗ; б) при КД-за лицата по чл.105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; в) при ООД-за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при ЕООД-за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ; г) при АД - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване-за лицата по чл.235, ал.1 от ТЗ; д) при командитно дружество с акции-за лицата по чл.244, ал.4 от ТЗ; е) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, които представляват кандидата или участника; ж) в случаите по т. 1-6–и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на РБ, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7, т.2; 11. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗОП, документите по чл.56 ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и 10 се представят за всеки от тях; 12. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е рег. като юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение, следва да бъде в оригинал с нотариална заверка на подписите;Когато участникът в процедурата е чужд. физ. или юрид. лице или техни обединения, офертата се подава на бълг.ез, док. по чл.56 ал.1, т.1 от ЗОП се представя в офиц превод,а док. по чл.56 ал.1, т.3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.При попълване на декл.по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 следва да се спази изискв.посочено в чл.47, ал.4 от ЗОП;Не могат да участват:участн., свързано лице по смисъла на §1,т.1 от ДР на ЗПРК; скл. дог с лица по чл.21 или 22 от ЗПРК;предст.на оферта не по обявявените изисквания;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три финансови година (с изключение на новорегистрираните кандидати и кандидатите, упражняващи свободна професия), заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството;справка-декларация за оборот от извършени услуги във връзка предмета на поръчката (строителен надзор и контрол върху строително ремонтни дейности) за последните 3 (три) години;Референция/и от обслужваща/и банка/и за коректност на участника, като клиент на банката;Копие от застраховка за професионална отговорност, покриваща минималната застрахователна сума за видовете строежи (за обособена позиция или за поръчката като цяло), определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.);Всяка друга информация по преценка на участника за доказване на неговите възможности; Забележки: * В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, горепосочените изисквания се прилагат и за подизпълнителите;** В случай, че по обективни причини (новорегистрирани кандидати) участникът не може да представи справка по отношение на оборот от извършени услуги във връзка предмета на поръчката (строителен надзор и контрол върху строително ремонтни дейности) за последните три години, той следва да демонстрира доказателства за размера на оборота от датата на регистрацията си до датата на представянето на офертата;***Когато участникът е регистриран извън България представя еквивалентен на описаната застрахователна полица документ, съгласно националното си законодателство или удостоверения от банки, съгласно изискванията на чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП. Тези документи се представят в легализиран превод на български и заверено копие от оригиналния документ.
 Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава добра финансова и банкова репутация;Минималния оборот от упражняване на строителен надзор и контрол върху строително ремонтни дейности на участника трябва да е в размер, общо за последните три години (2007, 2008 и 2009) или от датата на учредяването си, в размер най-малко равен на прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва или за поръчката като цяло, ако участва и за двете обособени позиции. Прогнозната стойност на обособена позиция 1 е 166 000 лв. без ДДСи за обособена позиция 2 – 66 000 лв. без ДДС; При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнители, изискването за оборот се отнася за участника. Участникът трябва да притежава застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника и неговите подизпълнители (ако има такива) по чл.171 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката и да е в сила минимум 180 дни след датата за подаване на офертите.При участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховката следва да бъде представена от поне един от членовете в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: заверено копие на Лиценза за упражняване на строителен надзор;справка-декларация за изпълнявани текущи договори за строителен надзор. Справката следва да включва наименованията на договорите, техните стойности, датите на изпълнение и възложителите;справка-декларация на основните договори за строителен надзор, изпълнени през последните 3 години на обекти със СМР дейности, подобни на дейностите предвидени в обособените позиции на поръчката. Справката следва да включва наименованията на договорите, техните стойности, датите на изпълнение и възложителите;референции от възложители по договори, изпълнени през последните 3 години от участника със СМР дейности, подобни на дейностите предвидени в обособените позиции на поръчката;копие от минимум един одобрен окончателен доклад (извлечение) на участника, упражняващ строителен надзор за обекти със СМР дейности подобни на дейностите предвидени в обособените позиции на поръчката, за които има издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация и/или копие от Разрешението за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация;справка-декларация за средния годишен брой на служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години;списък на собствени или наети технически лица, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката;автобиография и доказателства за образование и професионална квалификация, включително копия от дипломи, копия от договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи;декларации за ангажираност на членовете на екипа;всяка друга информация по преценка на участника за доказване на неговите възможности;
 Минимални изисквания: Участникът следва да е лицензиран да упражнява консултантска дейност и строителен надзор в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите нормативни документи, регламентиращи дейността по извършване на строителен надзор.За последните три години (2007, 2008 и 2009), участникът следва да е извършил строителен надзор на обекти със СМР дейности, подобни на дейностите предвидени в обособените позиции на поръчката. Когато участника участва по една от обособените позиции, то той следва да е извършил надзор върху СМР за дейности, които са подобни с предвидените в обособената позиция, за която участва. При участие и за двете обособени позиции, участника следва да е извършвал надзор за СМР дейности, подобни на дейностите включени и в двете обособени позиции на поръчката;Участникът следва да разполага и с квалифициран екип от собствени или наети технически лица, които ще използва при изпълнение на поръчката. Всички експерти трябва да са независими и без конфликти на интереси в отговорностите си.Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА
 Нормативни разпоредби: Лиценз съгласно чл.167, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 17:00
 Цена: 20
 Условия: Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в сградата на община Лом, адрес: ул. „Дунавска” №12 от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Цената на документацията е 20,00 лв. без ДДС. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: община Лом , адрес Лом, ул. „Дунавска” №12 от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден.Документацията може да бъде получена и срещу представяне на документ за преведени средства по банков път на следната сметка на общината:Банка: "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, клон Лом Банков код (BIC): BPBI BGSF Банкова сметка (IBAN): BG46 BPBI 7944 8478 9604 44Вид плащане: 447000 – Други не данъчни приходи.Документацията ще бъде достъпна и може да бъде намерена и в електронен вид на официалната интернет страница на Община Лом – www.adm.lom.bg
 Дата: 05/11/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 12:00
 Дата: 15/11/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 180
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: град Лом, зала на общинска администрация, ул. "Дунавска" № 12
 Час: 13:00
 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 15/11/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: за обособена позиция 1 - Проект ”Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран по ОПРР за обособена позиция 2 - Проект „Саниране и ефективен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ № 7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І ОУ"Найден Геров", финансиран по ОПРР

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Община Лом
 Пощенски код: 3600
 Електронна поща: obshtina.lom@mail.bg
 Факс: 0971 66026
 Адрес: Лом, ул. Дунавска 12
 Град: Лом
 Интернет адрес: www.adm.lom.bg
 Телефон: 0971 69138
 Държава: България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 04/10/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование: Община Лом
 Пощенски код: 3600
 За контакти: инж. Валентин Евтимов
 Електронна поща
 Факс: 0971 66026
 Адрес: Лом, ул. "Дунавска" №12
 Град: Лом
 Лице за контакти: ръководител проект
 Интернет адрес
 Телефон: 0971 69101
 Държава: България

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по изграждане и възстановяване на градска крайречна зона гр. Лом – реконструкция на Парк „Дунав” и рехабилитация на подходите към него, в изпълнение на проект „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран по ОПРР с договор №BG161PO001/1.4-02/2008/005
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: осъществяване на СН на СМР дейности по Реконструкция на парк „Дунав”,разположен върху 62 дка., в т.ч. зелени площи - 41 дка.,оформяне на пешеходна зона по ул."Дунавска" и рехабилитация на подходите към парка. Парка се разделя условно на четири зони: Земя, Огън, Вода и Въздух /вятър/. Предвижда се изграждане на летен амфитеатър, като се използва естествената денивелация на терена. На една от алеите, водещи към амфитеатъра, ще бъдат поставени гранитни постаменти за знаци и символи на европейски градове по река Дунав. От амфитеатъра са ситуирани радиални алеи, насочващи вниманието към реката. В тази зона са предвидени две площадки за наблюдаване с телескоп. Предвижда се изграждане на детски и спортни площадки, тенис на корт, беседка, кула за екстремни спортове, мини голф, волейбол, забавни игри, шах, фитнес на открито за хора в неравностойно положение. В западната част се предвижда възстановяване на WC - сграда (обществена тоалетна) с достъп за хора с увреждания. Затревяване на 41 дка, засаждане на 14 вида иглолистни дървета, 7 вида декоративни и 7 вида широколистни дървета, 14 вида храсти и 32 м2 зацветяване. Доставка и монтаж на парково обзавеждане - 66 бр. пейки и 30 бр. кошчета за отпадъци, възстановяване на чешма, направа на фонтан и водни огледала, Предвижда се монтиране на ниско и високо парково осветление, възстановяване на съществуващи паркинги при подходите към парка.ІІ. Рехабилитация на подходите към „Дунавски парк” – Подходите към парка включват следните улици: пешеходна зона ул.”Дунавска”, ул.”Крайречна”, ул.”Ставри Генов”, „Радецки” и тротоарите по ул. "Пристанищна" и ул. "Ал. Стамболийски". Това са основни пътни връзки, артерии свързващи централната градска част и периферните зони с "Градска крайречна зона Лом": Пешеходния подход - ул. "Дунавска” е с обща дължина 650 м. Планира се подмяна на настилката с декоративна настилка 17777 кв.м, в т.ч. изграждане на 5710 м2. усилена настилка, за осигуряване достъп на автомобили със специален режим на движение. Предвижда се доставка и монтаж на парково обзавеждане, разполагане на 84 бр. пейки, и 36 бр. кошчета, доставка и монтаж на ниски и високи осветителни тела - 126 бр., възстановяване на чешма, създаване на 3 дка. нови зелени площи - цветарници и затревяване на 29 дка нови зелени площи, засаждане на 14 бр. единични дървета и 5 вида храсти. Предвижда се отводняване на повърхностни води, монтаж на пътна маркировка и указателни табели. Изграждането на нови тротоарни настилки обект на проектното предложение включва: вход на парк "Дунав", ул. "Пристанищна",ул. "Ал. Стамболийски"; Асфалтиране на улици и паркинги в обхвата на парк "Дунав" Прогнозната стойност на обекта за СМР е 5 934 450 лв. без ДДС и максимален срок за изпълнение 10 месеца.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 71520000: Строителен надзор

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: сто шестдесет и шест хиляди
 Прогнозна стойност: 166000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 10

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”, финансиран по ОПРР с договор №BG161РО001/1.1-01/2007/070
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”, финансиран по ОПРР с договор №BG161РО001/1.1-01/2007/070;Проекта предвижда подобряване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура в гр. Лом, чрез изпълнение на следните дейности:Сграда на ПГ ”Найден Геров” и СОУ-ЧЕМИ “Димитър Маринов”:-Подмяна дървена дограма с PVC и вътрешни врати с врати ПДЧ;-Топлоизолация и ремонт на покрива, -Рехабилитация на отоплителната инсталация;-Подмяна на ел. контактна и ел.осветителна инсталация; -Mълнизащитна и заземителна инсталации;-Рехабилитация на водопровод и вътрешна канализация;-Ремонтни работи включващи циклене и лакиране паркет и вътрешно и външно боядисване;Сграда ОУ "Н. Първанов":-Подмяна на ел. контактна и ел.осветителна инсталация;-Рехабилитация на отоплителната инсталация;-Подмяня ВиК;-Ремонтни работи включващи боядисване с латекс, фаянсови облицовки и теракотни плочки;-Изграждане на рампа за инвалиди за осигуряване на достъпна среда;Сграда на Детска ясла №1 и Целодневна детска градина №7 "Калинка":-Подмяна дървета дограма с PVC и вътрешни врати с врати ПДЧ;-Топлоизолация на фасада и стени, топлоизолация покрив;-Подмяна на ел. контактна и ел.осветителна инсталация и мълниезащитна уредба;-Рехабилитация на отоплителната инсталация;-Ремонтни работи включващи рехабилитация на ВиК, шпакловане и боядисване на стени и тавани; Прогнозната стойност на СМР на обекта е 2 203 899 лв. без ДДС, а одобреният в проекта максимален срок за изпълнение е 14 месеца.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 71520000: Строителен надзор

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: шестдесет и шест хиляди
 Прогнозна стойност: 66000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)