Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 14 от 14.9.2010
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Община Благоевград
 Пощенски код: 2700
 Място/места за контакт:: Общинска администрация Благоевград, стая 318
 E-mail:: mspasova@blgmun.com
 Факс: 073 884451
 Пощенски адрес: площад "Георги Измирлиев" № 1
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: Благоевград
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: инж.Мая Спасова
 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Адрес на възложителя: www.blgmun.com
 Телефон: 073 8677279
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Република България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: І “Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Обособена позиция - 1: ”Работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” Обособена позиция 2: Консултантски услуги за обект: ”Реконструкция на уличните “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и обект: „Напорен водоем 7000 м3, гр. Благоевград” ІІ. Обособена позиция 3: Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване на водоснабдителната система на град Благоевград, приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG413
 Място на изпълнение: гр. Благоевград
 Тип доставки
 Тип строителство
 Категория услуга: 12
 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: 1. Обособена позиция І: ”Работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” Обявената услуга е за изготвяне на работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград на база ТИД за водоснабдяването и канализацията. Проектите трябва да бъдат изготвени съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително геоложки, хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подробни количествено-стойностни сметки. 2. Обособена позиция ІІ: Консултантски услуги за обект: ” Реконструкция на уличните “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и обект: „Напорен водоем 7000 м3, гр. Благоевград” Обхватът на консултантските услуги включва: *Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ за разходите и ползите съгласно насоките на ЕК и МФ за обекти под 25 мил. евро за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти. *Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП, съобразени със ЗУТ за работните проекти за 5 (петте) района на гр. Благоевград. *Подготовка и попълване на формуляр за кандидатстване с подготвените инвестиционни проекти по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” или други програми, финансирани от Кохезионния фонд. 3. Обособена позиция ІІІ: Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” Проектите трябва да бъдат изготвени съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително геоложки, хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подробни количествено-стойностни сметки.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране
 Доп. предмети: 71241000: Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: една или повече позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Обхватът на дейностите по изпълнение на поръчката е детайлно описан в документацията за участие, както и в Техническата спецификация, която е неразделна част към нея. Проектирането следва да се извърши съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващо всички необходими части за одобряване на проектите, издаване на разрешение за строеж и изграждането им. Общите параметри за проектиране на обособена позиция 1 "Работни проекти за "ВиК" мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград са: Общата дължина на водопроводната мрежа е 54 850 м. Дължината на канализационната мрежа, която трябва да се реконструира, е 51 600 м. Канализацията е смесена. Общите параметри за проектиране на обособена позиция 3 "Проектиране на Напорен водоем 7000 м3" са: Напорен водоем с диаметър 7000 м3 - 2 камери х 3500 м3 (Vр = 6784м3; Vпп = 216м3) к. вл. тр.: 450.50 к. в. н.: 448.50 к. хр. тр.: 443.00 Реконструкция на магистрален водопровод с обща дължина 3800 м. с диаметър ф 630.
 Прогнозна стойност: 1240201
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 7

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: 1. Гаранция за участие в откритата процедура както следва: І“Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Обособена позиция -1:”Работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” в размер на 9 970.00 лв. без ДДС. или банковата гаранция за същата сума. Обособена позиция 2: Консултантски услуги за обект: ” Реконструкция на уличните “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и обект: „Напорен водоем 7000 м3, гр.Благоевград” в размер на 580.00 лв. без ДДС. или банковата гаранция за същата сума. ІІ.Обособена позиция 3: Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване на водоснабдителната система на град Благоевград, приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” в размер на 1 830.00 лв. без ДДС. или банковата гаранция за същата сума. 2.Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката, преди сключване на договора, вносима по посочената в конкурсната документация сметка или представена като банкова гаранция в същия размер. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. В случай, че гаранцията е парична сумата се внася по набирателната сметка на Община Благоевград в Общинска Банка АД, IBAN BG 71SOMB91303313725301

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Услугите се финансират по проект “Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Договор № BG 58-131-СО76/12.01.2009г. и проект Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване на водоснабдителната система на град Благоевград, приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”Договор № BG 58-131- СО77/12.01.2009г.Стойностите по договора се плащат в лева по банков път съгласно клаузите на договора за съответната обособена позиция.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма: Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица преди сключване на договора следва да създаде юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано с офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: I.Всички документи, в съответствие с изискванията на документацията, а именно: 1. Административни сведения - Образец № 1 2. Предлагана цена - Образец № 2 3. Подписан от участника проекто-договор за съответната обособена позиция - образец № 5 - Приложение 1 «План график» и Приложение 2 «Финансов план» 4. Декларации обр.№ 1 - Декларация, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на обекта, които биха повлияли на офертата. 5. Декларация обр. № 2 - Декларация, че участника в откритата процедура се задължава да спазва действащите в страната стандарти, технически и нормативни документи по проектирането и тези по БХТ, ХЕИ, ПАБ, Безопасност на движението и Изискванията за опазване на околната среда. 6. Декларация обр. № 3 - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 7. Декларация обр. № 4 - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 8. Декларация обр. № 5 - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 9. Декларация обр. № 6 - съгласно чл. 23, ал. 1 от ППЗОП 10. Декларация обр. № 7 - съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП 11. Декларация обр. № 8 - Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години, за всяка година по отделно. /чл. 51, ал.1, т. 8 от ЗОП/ 12. Декларация обр. № 9 - съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП 13. Декларация обр. № 10 - Декларация за участие като подизпълнител. 14. Техническо предложение - Образец № 6 15. Съдебно решение за регистрация на фирмата или Удостоверение за актуално състояние - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 16. Хонорар сметка по всички части поотделно /за обособените позиции свързани с проектиране/. 17. Рекапитулация на хонорар сметката, за проекта /за обособените позиции свързани с проектиране/. 18. Ако се участва в откритата процедура чрез пълномощник - да се представи оригинално нотариално заверено пълномощно от лицата, представляващи юридическите лица или ЕТ /по съдебна регистрация / , за съответната обособена позиция. 19. Договор за учредяване на обединението/сдружението, в случай, че участника е обединение/сдружение. 20. Нотариално заверено пълномощно на представляващия обединението, в случай, че участникът е обединение/сдружение. 21. Документ за закупена документация на стойност 80 (осемдесет) лв с ДДС. 22. Банково бордеро за внесена парична гаранция за участие в откритата процедура както следва: І“Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Обособена позиция -1:”Работни проекти за“В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” в размер на 9 970.00 лв. без ДДС. или банковата гаранция за същата сума. Обособена позиция 2: Консултантски услуги за обект: ” Реконструкция на уличните “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и обект: „Напорен водоем 7000 м3, гр.Благоевград” в размер на 580.00 лв. без ДДС. или банковата гаранция за същата сума. ІІ. Обособена позиция 3: Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване на водоснабдителната система на град Благоевград, приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” в размер на 1 830.00 лв. без ДДС. или банковата гаранция за същата сума. 23. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишен баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2009 година. 2. Информация за общия годишен, оборот от проектиране /консултантски услуги/ за последните 3 /три/ години и общия оборот, реализиран от проектиране /консултантски услуги/ с предмет, подобен на обекта на поръчката, за последните 3 години -Образец № 5 *** В случай на обединение, което не е юридическо лице, всички документи и доказателства се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
 Минимални изисквания: 1. а) Реализиран общ оборот от дейността за последните 3 (три) финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г) минимум 1 500 000 лв. /за обособена позиция 1/. 1. б) Оборот от договори с предмет, сходен с предмет на настоящата поръчка, за предходните 3 (три) финансови години (2007г., 2008г. и 2009г.) в размер на не по-малко от 900 000 лв./ за обособена позиция 1/. 2. а) Реализиран общ оборот от дейността за последните 3 (три) финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) минимум 100 000 лв. /за обособена позиция 2. Консултантска услуга./ 2. б) Оборот от договори с предмет, сходен с предмет на настоящата поръчка, за предходните 3 (три) финансови години (2007г., 2008г. и 2009г.) в размер на не по-малко от 60 000 лв. /за обособена позиция 2 Консултантска услуга/. 3. а) Реализиран общ оборот от дейността за последните 3 (три) финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) минимум 300 000 лв. /за обособена позиция 3/. 3. б) Оборот от договори с предмет, сходен с предмет на настоящата поръчка, за предходните 3 (три) финансови години (2007г., 2008г. и 2009г.) в размер на не по-малко от 200 000 лв. /за обособена позиция 3/. *** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло и/или важат за поне един от членовете на обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Справка -декларация на договорите за проектиране /консултантска услуга/, изпълнени през последните 3/ три/ години, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните обекти - Образец №3 в зависимост от обособената позиция. 2. Копия от удостоверенията за пълна проектантска правоспособност на лицата, които ще изпълнят проектирането за съответната обособена позиция свързана с проектиране. 3. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и на ръководните му служители /чл.51,ал.1,т.7 от ЗОП/ *** В случай на обединение, което не е юридическо лице, всички документи и доказателства се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
 Минимални изисквания: 1. Да има сключени и изпълнени не по-малко от 3 (три) договора за проектиране/консултантска дейност, придружени с 3 (три) броя препоръки за последните 3 (три) години - в зависимост от обособената позиция 2. Да притежава валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2010 г. съгласно българското законодателство или еквивалентна, при условията на признаване на тази правоспособност. 3. Участникът в процедурата трябва да осигурява необходимата правоспособност, качества и умения за изпълнение на услугата проектиране/консултантска услуга , като за целта трябва да докаже, че: а) разполага с минимум 5 (пет) експерта, притежаващи квалификация и опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката б) предложените експерти имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" инженери с пълна проектантска правоспособност за съответните части по проекта, със стаж по специалността минимум 7 години; в) ръководителят на екипа трябва да има висше образование “магистър" инженер с пълна проектантска правоспособност, с минимум 15 години професионален опит.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА
 Нормативни разпоредби: За изпълнението на обособена позиция  І:”Работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и Обособена позиция ІІІ: Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” кандидатите трябва да притежават пълна проектантска правоспособност.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
 Показател: Предложена цена (тежест : 80)
 Показател: Срок за изпълнение (тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 80
 Условия: Плащане на касата на Община Благоевград, находяща се на партера. Документацията за участие ще се получава в стая 318 в сградата на Община Благоевград, пл.,,Георги Измирлиев-Македончето" №1 ,след заплащането й в касата на Община Благоевград, всеки работен ден от 9,00 ч.до 12,00 часа и от 14,00 часа до 17,00 часа до изтичане на крайния срок за получаване на документация за участие или по банкова сметка: Общинска банка АД, IBAN BG 44 SOMB 91308401500044, BIC SOMBBGSF, вид плащане 444000
 Дата: 22/10/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 17:00
 Дата: 01/11/2010

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: Зала 210 в сградата на Община Благоевград ,пл. ,,Георги Измирлиев-Македончето" № 1, гр. Благоевград
 Време: 11:00
 Лица: Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
 Дата: 02/11/2010

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: Поръчката се финансира по проект “Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Договор № BG 58-131-СО76/12.01.2009г. и проект Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване на водоснабдителната система на град Благоевград, приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”Договор № BG 58-131- СО77/12.01.2009г.

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 10.09.2010 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. "Витоша"№ 18
 Град: София
 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 10/09/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: ”Работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград”
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Изготвяне на работни проекиза “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград”. Местоположението на обектите е както следва: Район 1. Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежи между ул. "Бадемите", ул. "Теменуга", ул. "Евл. Георгиев", ул. "Гр. Пърличев", ул. "Митрополит Борис", ул. "Д. Талев" и р. Бистрица, гр. Благоевград. Район 2. Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежи в V микрорайон, гр. Благоевград - между Стадиона, ул. "Евл. Георгиев", ул. "Гр. Пърличев", ул. "Славянска", ДДЮ, ул. "3-ти март" и ул. "Баларбаши". Район 3. Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежи в VІІ микрорайон, гр. Благоевград – кв. Вароша и кварталите, разположени над ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "14-ти полк" до ул. "Делвинска". Район 4. Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежи в ЦГЧ и кварталите между бул. "Св. св. Кирил и Методий", бул. "Св. Д. Солунски" и р. Бистрица, гр. Благоевград. Район 5. Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежи в кварталите между бул. "Св. св. Кирил и Методий", бул. "Св. Д. Солунски" и ул. "Ив. Михайлов", гр. Благоевград.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Обявената услуга е за изготвяне на работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград на база ТИД за водоснабдяването и канализацията. Проектите трябва да бъдат изготвени съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително геоложки, хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подробни количествено-стойностни сметки.
 Прогнозна стойност: 997955.83
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 5

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Консултантски услуги за обект: ” Реконструкция на уличните “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и обект: „Напорен водоем 7000 м3, гр.Благоевград”
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Консултантски услуги които ще се изпълняват са свързани със следните обект: ” Реконструкция на уличните “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и обект: „Напорен водоем 7000 м3, гр.Благоевград”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71241000: Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Обхватът на консултантските услуги включва: *Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ за разходите и ползите съгласно насоките на ЕК и МФ за обекти под 25 мил. евро за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти. *Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП, съобразени със ЗУТ за работните проекти за 5 (петте) района на гр. Благоевград. *Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП, съобразени със ЗУТ за работен проект за Напорен водоем 7000 м3, гр.Благоевград . *Подготовка и попълване на формуляр за кандидатстване с подготвените инвестиционни проекти по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” или други програми, финансирани от Кохезионния фонд.
 Прогнозна стойност: 58333.33
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 2

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3, гр. Благоевград”
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Проектиране на напорен водоем 7000 м3, за нуждите на гр.Благоевград съгласно нормите и нормативите за този вид дейност.Местоположението на обекта е в землището на с. Изгрев, община Благоевград.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Обявената услуга е за изготвяне на работни проекти за Напорен водоем 7000 м3, довеждащ водопровод и Главен водопроводен клон XVI – IV в района на гр. Благоевград. Проектите трябва да бъдат изготвени съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително геоложки, хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подробни количествено-стойностни сметки.
 Прогнозна стойност: 183912.5
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 5

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)