Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 10 от 30.8.2010
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Община Долни чифлик
 Пощенски код: 9120
 Място/места за контакт:: гр. Долни чифлик, пл. „Тича” No 1
 E-mail:: obst_dchiflik@mbox.contact.bg
 Факс: 05142 3444
 Пощенски адрес: Пл. „Тича” No 1
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: Гр.Долни чифлик
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: Веселин Върбанов
 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Адрес на възложителя: www.dolni-chiflik.acstre.com
 Телефон: 05142 2001
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Р България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: Подготовка на инвестиционен проект: „Интегрирано управление на водите на гр. Долни Чифлик”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG331
 Място на изпълнение: Територията на гр. Долни чифлик - община Долни чифлик
 Тип доставки
 Тип строителство
 Категория услуга: 12
 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка за услуга е техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: „Интегрирано управление на водите на гр. Долни Чифлик”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71800000: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка за услуга е техническа помощ при подготовка на инвестиционен проект:„Интегрирано управление на водите на гр. Долни Чифлик”. Конкретните задачи, съставляващи поръчката са: ЗАДАЧА 1: Преглед на съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на инвестиционна програма. ЗАДАЧА 2: Изготвяне на предпроектно (прединвестиционно) проучване, вкл. оценка на разходите, изготвяне на финансови и икономически анализи. ЗАДАЧА 3: ПУП/ПР на избраните трасета и площадки. ЗАДАЧА 4: Разработване на идеен проект за ПСОВ. ЗАДАЧА 5: Изработванe на работен проект за канализационната мрежа. ЗАДАЧА 6: Изработване на работен проект за водоснабдителната мрежа. ЗАДАЧА 7: Подготовка на комплекти тръжна документация за възлагане на строителство/инженеринг и на строителен надзор на инвестиционния проект. ЗАДАЧА 8: Изработване на програма за управление на утайките от ПСОВ. ЗАДАЧА 9: Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране по ОП "Околна среда"
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата: 16/05/2011
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: 1. Гаранция за участие в размер на 11 000 /единадесет хиляди / лева във формата на банкова гаранция, учредена при условията на чл. 59 от ЗОП или във форма на парична сума - неолихвяем паричен депозит, преведена или внесена по сметка на Възложителя с IBAN: BG05IABG74793301309100, BIG:IABGBGSF, Банка “Интернешънъл Асет Банк”, клон Варна .Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 /петнадесет/ дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за добро изпълнение – в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС за обезпечение на отговорността на изпълнителя при неизпълнение на обществената поръчка. Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да представи документ - оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение или такъв за внесена гаранция – парична сума - неолихвяем паричен депозит, преведен по сметка на Възложителя с IBAN:BG05IABG74793301309100, BIG:IABGBGSF, Банка "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК", клон Варна, уредена при условията на чл. 59 от ЗОП и да я поддържа валидна за целия срок на договора, увеличен с 30 /тридесет/ дни.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Проектът е предвиден за финансиране от Европейския съюз по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”, както и от национално съфинансиране и средства от общинския бюджет на Община Долни Чифлик, която в настоящата процедура действа като Възложител. Начинът на плащане е както следва: (1) авансово плащане еднократно, в размер до 20 % (двадесет процента) от стойността на Договора; в срок до 10/десет/ календарни дни от датата на подписване на Договора. Сумата на аванса се приспада от второто междинно плащане. Авансът се предоставя безлихвено. (2) междинни плащания в максимален размер до 70 % (седемдесет процента) от стойността на Договора, както следва: -първо междинно плащане в размер до 30 % /тридесет процента/ от стойността на Договора след приемане на изпълнените Задачи No 1, 2, 3, 4 и 8 от „Техническа спецификация” -второ междинно плащане в размер до 40 % /четиридесет процента/ от стойността на Договора след приемане на изпълнените Задачи No 5, 6, 7 и 9 от „Техническа спецификация” (3) окончателно /финално/ плащане в размер до 10 % (десет процента) от стойността на Договора, след изготвяне на справка за размера на извършените авансово и междинни плащания и определяне стойността на окончателното плащане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: Списък на документите, съдържащи се в офертата; Заявление за участие – Образец № 1; Административни сведения – Образец № 2; документ за внесена гаранция за участие – вносна бележка или банкова гаранция - оригинал;нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата тогава, когато той не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация – оригинал; Споразумение/договор на участниците/съдружниците в обединенето, ако участникът е такъв /когато обединението не е юридическо лице/;документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец;Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци прилагат удостоверение за актуално състояние със срок на валидност 6 месеца от датата на издаването му; Когато кандидатът или участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран, (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);Когато кандидатът или участникът е физическо лице, представя нотариално заверено копие на документа си за самоличност; Декларация – Образец № 3; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки – Образец № 4/ Образец № 4а; Декларация за участие на подизпълнители – Образец № 5; Имена и данни за подизпълнители – Образец № 6; Декларация – Образец № 7, 8 и 9; документи за регистрация по БУЛСТАТ (ЕИК) и регистрация по ЗДДС, Чуждестранните лица представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи съобразно националното им законодателство; банкова/и/ референция/и/ - удостоверение от обслужващата банка, че Участникът е коректен клиент; банкови доказателствени документи за наличие на собствени средства или достъп до кредитен ресурс и кредитни линии;валидна застрахователна полица за професионална отговорност за проектиране, съгласно чл. 171 от ЗУТ; годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 /три/ години /2007, 2008, 2009 г./ в зависимост от датата, на която Участникът е започнал дейността си и отчет за собствения капитал за 2009 г.; Декларация – Образец № 10 ; Образец 11 - списък на договори за услуги – копия; Образци № 12,13 и 14; документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на ключовия персонал – дипломи, специализации, референции, извлечения от трудови книжки, удостоверения за пълна проектантска правоспособност (за експерт – проектант), съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП и др. документи; Сертификати (за проектиране) по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни на тях – нотариално заверени копия и Образец № 15; справка/удостоверение за актуалното състояние на всички действащи трудови договори, издадено от НАП не по-рано от 30 /тридесет/ дни от крайния срок на подаване на офертата;Образец № 16; Проект на договор, парафиран (подпис и печат) на всяка страница, без да се попълва – Приложение № 2; Документ за закупена тръжна документация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: а) Годишен счетоводен баланс, Финансов отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) години (2007, 2008, 2009г.) и отчет за собствения капитал за 2009г. - копия заверени от Участника; б) Декларация за изпълнение на условията за съответствие с финансовите изисквания – Образец №10; в) Доказателства, че Участникът разполага със собствени средства или има достъп до кредитен ресурс и кредитни линии, банкови доказателствени документи в оригинал или нотариално заверени копия; г) Валидна застрахователна полица за професионална отговорност за проектиране, съгласно чл. 171 от ЗУТ – копия, заверени от Участника; д) Банкови референции (атестации) – оригинал или нотариално заверени копия;
 Минимални изисквания: 1. Участникът (сумарно консорциумът/обединението) да докаже оборот сумарно за последните 3 (три) години в размер минимум на 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева. 2. Участникът (водещият партньор в консорциума/обединението) трябва да има положителен финансов резултат през всяка от последните 3 /три/ години /2007, 2008, 2009 г./. 3. Собственият капитал на Участника /сумарно консорциума/обединението/ да е в размер, не по-малък от 5 000 000 /пет милиона/ лева. 4. Участникът (сумарно консорциумът/обединението) трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс и кредитни линии в размер на не по-малко от 2 000 000 /два милиона/ лева. 5. През всяка от последните 3 (три) години минимум 80 % от приходите на Участника (сумарно консорциума / обединението) да са от проектиране и консултантски услуги. 6. Участникът (водещият партньор в консорциума/обединението) трябва да има валидна застрахователна полица за професионална отговорност за проектиране, съгласно чл. 171 от ЗУТ с общ лимит на отговорност не по-малък от 1500000 /един милион и петстотин хиляди /лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: а/ Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните 3 /три/ години, включително стойностите, датите и получателите – Образец № 11; б/ Референции (препоръки) за добро изпълнение, доказващи възможностите на участника и ключовите експерти – оригинали или нотариално заверени копия; в/ Списък на ключовия персонал, предвиден за изпълнение на поръчката – Образец № 12; г/ Списък на изпълнителския състав, необходим за изпълнение на поръчката – Образец № 13; д/ Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на ключовия персонал, който отговаря за изпълнение на поръчката – дипломи, специализации, референции, удостоверения за пълна проектантска правоспособност (за експерт – проектант), съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП, автобиографии, извлечения от трудови книжки и др. документи – Образец № 14 и други съпътстващи документи – копия; е/ Наличие на договори за услуги на участника или на физическото лице, в качеството му на ключов експерт от екипа на участника – копия, заверени от Участника ж/ Декларация Образец № 16 за персонала на Участника към момента на подаване на офертата, придружена от справка/удостоверение от НАП, издадено не по-рано от 30 /тридесет/ дни от крайния срок на подаване на офертата – оригинал или нотариално заверено копие; з/ Сертификати (за проектиране) по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни на тях – нотариално заверени копия и Образец № 15; и/ Техническо предложение – методология и организация за изпълнение на поръчката – Образец № 17. й/ Други доказателства.
 Минимални изисквания: 1. Участникът (сумарно консорциумът/обединението) да е изпълнил проектиране и/или препроектиране на минимум 2 /два/ проекта на ПСОВ за над 20 000 еквивалент жители във фаза работен проект. 2. Участникът (сумарно консорциумът/обединението) да е изпълнил минимум 2 /два/ договора за проектиране на ВиК системи във фаза работен проект, всеки един от които с дължина не по-малка от 100 000 метра, сумарно за последните 3 /три/ години. 3. Участникът (сумарно консорциумът/обединението) да е изпълнил минимум 10 /десет/ договора за изготвяне на финансови анализи и апликационни формуляри за кандидатстване по оперативните програми на ЕС и документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, сумарно за последните 3 /три/ години. 4. Участникът (сумарно консорциумът/обединението) трябва да разполага със следните ключови експерти: ръководител на екипа- образование висше, образователна степен магистър „строителен инженер”; главен проектант ВиК - образование висше, образователна степен магистър инженер „В и К”, главен проектант ПСОВ - образование висше, образователна степен магистър инженер „В и К” или инженер „ХТС” или еквивалентна и експерт икономист-ФИА - образование висше, образователна степен магистър по финанси или икономика или еквивалентна 5.Всеки един от ключовият персонал на Участника (на консорциума/обединението) да има общ трудов стаж - минимум 8 (осем) години, стаж по специалността минимум – 5 /пет/ години. 6. Участникът (сумарно консорциумът/обединението) трябва да разполага с квалифициран екип от експерти за проектиране на съответните части на инвестиционния проект с пълна проектантска правоспособност по част: архитектурна, конструкции, ВиК, ОиВ, геодезия и електро, експерт по ПБЗ и експерт по част документации за обществени поръчки. 7. Участникът (водещият партньор в консорциумът/обединението) да е сертифициран (за проектиране) по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни на тях. 8. Участникът (сумарно консорциумът/обединението) да има персонал към момента на подаване на офертата минимум 20 /двадесет/ човека, назначени по трудов договор.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА
 Нормативни разпоредби: Участникът трябва да притежава удостоверения за пълна проектантска правоспособност за всички части на проекта или съответните документи, съгласното националното законодателство на чуждестранните лица или еквивалентни на посочените.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
 Показател: Качество на техническо предложение (тежест : 50)
 Показател: Срок за изпълнение (тежест : 20)
 Показател: Крайна цена (тежест : 30)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 10
 Условия: Документация за участие може да се получи след закупуване от деловодството на Община Долни чифлик срещу цена, в размер на: 10 /десет/ лева без ДДС, невъзстановими и платени в касата на Общината или по банков път на сметката на общината.
 Дата: 08/10/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 16:00
 Дата: 18/10/2010

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: Заседателната зала в сградата на Община Долни чифлик
 Време: 10:00
 Лица: Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 19/10/2010

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 година"

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Решение/Заповед N.................,/дд.мм.гггг за откриване на процедурата. Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 25.08.2010 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Р България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120-121 от ЗОП - Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено, от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес (URL): www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Р България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 25/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна