Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 4 от 1.9.2010
 

Решение № 19 от 30/08/2010 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Балчик
 Пощенски код: 9600
 За контакти: Николай Добрев Ангелов
 Електронна поща: mayor@balchik.bg
 Факс: 0579 74117
 Адрес: пл. "21 Септември " № 6
 Град: Балчик
 Лице за контакт: Николин Николов
 Интернет адрес на възложителя: www.balchik.bg
 Телефон: 0579 72070
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:00
 Брой дни
 Дата: 13/09/2010

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:00
 Дата: 02/09/2010

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Сградата на община Балчик, заседателна зала
 Час: 16:00
 Дата: 14/09/2010

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване: 23/12/2011
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Предмет на настоящата открита процедура “Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав”, с. Кранево” е: - Изграждането на канализация на ул. ”Черно море” и ул. ”Черноморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по битовата канализация и по канализацията за дъждовни води, както и реконструкция и подобрение на уличната мрежа след приключване на предвидените работи по ВиК мрежата; - Реконструкцията на ВиК мрежата на ул. ”Дунав” и ул. ”Приморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по уличната канализация.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00479
 Уникален номер: 0008
 Уникален номер: 2010
 Номер: 10
 Дата: 09/08/2010

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 16
 Дата: 09/08/2010

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" №18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9365113
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 30/08/2010