Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 4 от 31.8.2010
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: "ЕВН България Електроразпределение" - АД, Пловдив
 Пощенски код: 4000
 За контакти: отдел Правни и корпоративни въпроси
 Електронна поща: nedelia.krasteva@evn.bg
 Факс: 032 278502
 Адрес: ул. "Христо Г. Данов" № 37
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Пловдив
 Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 Лице за контакти: Неделя Кръстева
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя
 Телефон: 0882 834859
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

 Основна/и дейност/и: Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Избор на изпълнител за ликвидиране на ведомствени бензиностанции

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS
 Място на изпълнение: На територията на "ЕВН България Електроразпределение" - АД
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
 Брой изпълнители
 Рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Избор на изпълнител за ликвидиране на ведомствени бензиностанции

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45111000: Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на строителната площадка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Ще бъдат приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Общо количество или обем: Съгласно документацията за участие.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Изискуеми депозити и гаранции: Възложителя се отказва от гаранция за участие. За срока на изпълнение на Договора плюс периода на гаранционния срок Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума (депозит по банкова сметка на Възложителя) или банкова гаранция (по приложен образец), в размер на 3 % от стойността на Договора, без включен ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Плащане - без аванс, до 30 дни по банков път, след представяне на необходимите документи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Документи и информация: Всички участници в процедурата трябва да представят следната информация: 1. Декларация от участника, че той не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран; 2. Декларация от участника, че той не е обявен в несъстоятелност, не е в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 3. Декларация от участника, че той не е в производство по ликвидация; 4. Декларация от участника, че той не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 5. Декларация от участника, че той няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; Пълната информация се съдържа в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

 Документи и информация: Всички участници в процедурата трябва да представят следната информация: 1. Кандидатът следва да има общ оборот от строителна дейност, за последните три години, в размер на не по-малко от 3 000 000,00 лв., без включен ДДС, като представи копия от годишния баланс и отчета за приходи и разходи на фирмата за последните три финансови години. Ако кандидата е учреден или е започнал дейност, в период по-кратък от преди три години, това изискване важи от датата, на която е учреден или е започнал дейност, като същото се доказва с копие от фирмената регистрация и документ за започване на дейност. 2. Кандидатът следва да представи копия на минимум 5 броя референции, за успешно „демонтирани и разрушени” обекти аналогични на предмет на процедурата за периода 2007-2010 г. Пълната информация се съдържа в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

 Документи и информация: Всички участници в процедурата трябва да представят следната информация: 1. Кандидатът следва да има актуална регистрация в Централния Професионален Регистър на Строителя /ЦПРС/ на Камара на строителите в България за първа група 1.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “г” – строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества и за пета група - 45.11 Събаряне и разчистване на сгради; земни работи 2. Кандидатът да има назначено на трудов договор или да има сключен договор с регистрирано в "Камара на инженерите в инвестиционното проектиране" физическо или юридическо лице за геоложки проучвания и доклад 3. Кандидатът да има назначено на трудов договор или да има сключен договор с регистрирано в "Списък на експертите, извършващи екологична оценка и ОВОС" на МОСВ физическо или юридическо лице за изготвянето на екологичен доклад; 4. Кандидатът следва да притежава лиценз или да има сключен договор с лицензирана фирма за измерване на взривоопасни концентрации при почистване на съдове, съдържащи нефтопродукти. 5. Кандидатът следва да разполага с персонал пряко свързан с дейността, предмет на процедурата, на трудов договор, възлизащ минимум на 10 души със съответно необходимите специалности и квалификация, като представи списък на лицата, които ще изпълняват дейностите по процедурата, копия от съответните валидни удостоверения доказващи, че персонала на фирмата е обучен и може да изпълнява описаните дейности. Пълната информация се съдържа в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати: НЕ
 Вид процедура: Договаряне

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер: 224-ЕВН-10-CL-Д-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 15:30
 Цена: 25
 Условия: Условия за получаване на документацията за участие: 1.1. Получаване - гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37, стая 104 след представяне на документ удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2. Начин на плащане - чрез платежно нареждане по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 И BIC STSABGSF при банка ДСК, клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от платежно нареждане на факс 032/278500, данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията.
 Дата: 27/09/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:00
 Дата: 07/10/2010

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите
 Място: ЕВН България Електроразпределение АД
 Час
 Лица
 Дата

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс: 02 9887315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: cpcadmin@cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 26/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)

 Официално наименование: "ЕВН България Електроразпределение" - АД, Пловдив
 Пощенски код: 4000
 За контакти: Отдел Снабдяване/Материално стопанство
 Електронна поща
 Факс: 032 278500
 Адрес: ул. Хр.Г.Данов № 37, ст. 104
 Град: Пловдив
 Лице за контакти: Румяна Вършилова
 Интернет адрес
 Телефон: 0882 833810
 Държава: България

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование: "ЕВН България Електроразпределение" - АД, Пловдив
 Пощенски код: 4000
 За контакти: Деловодство
 Електронна поща
 Факс: 032 278502
 Адрес: ул. Хр.Г.Данов № 37, ст. 110
 Град: Пловдив
 Лице за контакти: Лилия Бойчева
 Интернет адрес
 Телефон: 032 302768
 Държава: България