Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 3 от 30.8.2010
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Пазарджик
 Пощенски код: 4400
 За контакти: община Пазарджик
 Електронна поща: secretary@pazardjik.bg
 Факс: 034 442495
 Адрес: 4400, гр. Пазарджик, бул. "България" № 2
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: гр. Пазарджик
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Гергана Попова
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: http://www.pazardjik.bg
 Телефон: 034 402209
 Адрес на профила на купувача
 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: “Избор на изпълнител/изпълнители за строително-монтажни работи на 4 училищни сгради, помещаващи 5 общински училища, на територията на гр. Пазарджик ”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG423
 Място на изпълнение: гр. Пазарджик
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, са предвидени за извършване на рехабилитация на 4 сгради, собственост на община Пазарджик, използвани от 5 общински училища - ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Езикова гимназия “Б. Брехт” Гимназия “, Гимназия „Ив. С. Аксаков” и Математическа гимназия “К. Величков”. Поръчката включва демонтажни работи; доставка на необходимите материали и оборудване; ремонтни строително-монтажни работи по части АС, Ел, ВиК и ОВ, подробно описани по предвидените обособени позиции в Указанията за участие и посочени като вид и количество в количествените сметки, които са неразделна част от документацията за участие. Изпълнението на обекта на строителството цели: - Подобряване на образователната инфраструктура в община Пазарджик; - Покриване на санитарно-хигиенните изисквания и предписанията на РИОКОЗ към обхванатите в проекта 4 училищни сгради; - Подобряване на енергийната ефективност на сградите;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Количеството и обема на строително – монтажните работи са подробно посочени в количествените сметки, неразделна част от документацията за участие.
 Прогнозна стойност: 4321519
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни: 60
 Начална дата
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранцията за участие е в размер по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция 1 – 12 000 лв.; - Обособена позиция 2 – 11 000 лв.; - Обособена позиция 3 – 12 000 лв.; - Обособена позиция 4 – 6 000 лв., и може да бъде банкова гаранция или да се внесе в посочения размер по следната сметка: IBAN сметка BG45UBBS80023300225210, ВIC код на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” - АД - UBBSBGSF. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция 1 - Строително-монтажните работи за обект: Сграда на Езикова гимназия „Бертолт Брехт” - 3 % от стойността на поръчката за обособената позиция. - Обособена позиция 2 - Строително-монтажните работи за обект: Сграда на СОУ „Георги Бенковски” - 3 % от стойността на поръчката за обособената позиция. - Обособена позиция 3 - Строително-монтажните работи за обект: Сграда на ОУ „Св. Климент Охридски” - 3 % от стойността на поръчката за обособената позиция. - Обособена позиция 4 - Строително-монтажните работи за обект: Сграда на МГ и Гимназия „И. Аксаков” - 3 % от стойността на поръчката за обособената позиция. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN сметка BG45UBBS80023300225210, ВIC код на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” - АД - UBBSBGSF или може да се представи под формата на банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Средствата за изпълнение на поръчката са от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предвидени са авансово, междинно и окончателно плащания, като схемата на плащане е следната: 1. Аванс в размер до 10 (десет процента) % от стойността на договора по съответната/ите обособена/и позиция/и, платим в 30 дневен срок, считано от датата определена с възлагателно писмо на Възложителя за стартиране на строително-монтажните работи и представяне на оригална фактура съдържаща в описателната си част текста “Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/1.1-01/2007/024 по ОПРР”. 2. Междинно плащане след изпълнение на строително-монтажни работи в обем на минимум 20 % от стойността на договора по съответна обособена позиция, което се удостоверява с подписване на протокол за действително извършени работи, като Възложителя извършва плащане след приспадане на получения аванс за конкретната обособена позиция и представяне на оригинална фактура съдържаща в описателната си част текста “Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/1.1-01/2007/024 по ОПРР”. 3. Възложителят разплаща останалата сума от стойността на договора по съответна обособена позиция в срок до 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор по съответната обособена позиция, удостоверено за всяка обособена позиция с подписването на акт Образец 15 и протокол за действително извършени работи и представяне на оригинална фактура съдържаща в описателната си част текста “Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/1.1-01/2007/024 по ОПРР”. Забележка: Междинното плащане се извършва след авансовото плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: - да са спазени изискванията на чл.6.2. от Общите Условия на договора м/у Бенефициента и УО на ОПРР, т.е. да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване качеството на образование в град Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <наименование на обединението/сдружението/консорциума > и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”; - да е нотариално заверен; - да е посочен Възложителя и номера на процедурата, за която се обединяват; - да е определен водещ съдружник; - водещият съдружник да има минимум 50 % участие; - да е описана формата на участие на всеки от съдружниците – парично участие, механизация, работна сила за проекта; - да е определен представител на обединението чрез нотариално заверено пълномощно, който ще подписва документите; - да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; - да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора; - да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора; - да е записана банковата сметка на обединението. Когато не е приложен договор за създаване на обединение/сдружение/консорциум, или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Заявление за участие; 3. Административни сведения; 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката; 6. Регистрационни документи на участника: - удостоверение за актуално състояние издадено след 01.09.2010 г. (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър) – оригинал или нотариално заверено копие; - документ за съдебна регистрация с последващи изменения (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър) – нотариално заверени копия или единен идентификационен код; - документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); - документа за самоличност (копие) за участник - физическо лице; 7. Документ за закупена документация за участие; 8. Документ за внесена гаранция за участие; 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ; 12. Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран и ЕИК/БУЛСТАТ; 13.Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; 14. Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001: 2000 съответстващ на предмета на процедурата или еквивалентен; 15. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от трета категория или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен; 16. Валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен / регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника; 17. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности приемане на етичните клаузи на обществената поръчка; 18. Декларация за участието на подизпълнители; 19. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; 20. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; 21. Декларация за липса на конфликт на интереси по отношение на други участници в процедурата или страни по проекта; 22. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 23. Споразумение за създаване на обединение/сдружение/консорциум за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице); 24. Нотариално заверено пълномощно на определения представител на обединението/сдружението/консорциума, който ще подписва документите (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице); 25. Предложение за изпълнение на поръчката; 26. Проект на договор; 27.“Предлагана цена” – Образец № 17, “Ценова оферта”;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Информация за общия оборот и за оборота на строителството, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009 г. ; 3. Удостоверение от банка за доказване на изискванията за наличие на минимални свободни собствени средства/достъп до свободни средства по кредитна линия от настоящите указания за участие,издадено след 01.09.2010 г.; 4. Банкова атестация / банково удостоверение от обслужващата банка, че участникът е коректен клиент, издадена след 01.09.2010 г.;
 Минимални изисквания: А) За участие по обособена позиция 1 1. Минимален годишен оборот от строителство за последните три финансови години (2007г./2008г./2009 г.) – 3 650 000 лв без ДДС; 2. Годишния финансов резултат от оперативна дейност за последната финансова година (2009 г.) да е положителен; 3. Минимални свободни собствени средства/достъп до свободни средства по кредитна линия в размер не по-малък от 750 000 лв.; 4. Участникът да е коректен клиент на обслужващата го банка; Б) За участие по обособена позиция 2 1.Минимален годишен оборот от строителство за последните три финансови години (2007г./2008г./2009 г.) – 3 400 000 лв без ДДС; 2. Годишния финансов резултат от оперативна дейност за последната финансова година (2009г.) да е положителен; 3. Минимални свободни собствени средства/достъп до свободни средства по кредитна линия в размер не по-малък от 750 000 лв.; 4. Участникът да е коректен клиент на обслужващата го банка; В) За участие по обособена позиция 3 1.Минимален годишен оборот от строителство за последните три финансови години (2007г./2008г./2009 г.) – 3 850 000 лв без ДДС; 2. Годишния финансов резултат от оперативна дейност за последната финансова година (2009г.) да е положителен; 3. Минимални свободни собствени средства/достъп до свободни средства по кредитна линия в размер не по-малък от 750 000 лв.; 4. Участникът да е коректен клиент на обслужващата го банка; Г) За участие по обособена позиция 4 1.Минимален годишен оборот от строителство за последните три финансови години (2007г./2008г./2009 г.) – 1 900 000 лв без ДДС; 2. Годишния финансов резултат от оперативна дейност за последната финансова година (2009г.) да е положителен; 3. Минимални свободни собствени средства/достъп до свободни средства по кредитна линия в размер не по-малък от 400 000 лв.; 4. Участникът да е коректен клиент на обслужващата го банка; Д) За участие по всички обособени позиции 1.Минимален годишен оборот от строителство за последните три финансови години (2007г./2008г./2009 г.) – 12 800 000 лв без ДДС; 2. Годишния финансов резултат от оперативна дейност за последната финансова година (2009г.) да е положителен; 3. Минимални свободни собствени средства/достъп до свободни средства по кредитна линия в размер не по-малък от сумата от размера на минималните стойности за всички обособени позиции; 4. Участникът да е коректен клиент на обслужващата го банка; Забележка: * Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да е реализирал минимален годишен оборот за последните три финансови години (2007г./2008г./2009 г.), равен на сбора от минималния такъв по съответните обособените позиции, за които подава оферта. * Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да разполага с минимални свободни собствени средства/достъп до свободни средства по кредитна линия равни на сбора от минималните такива по съответните обособените позиции, за които подава оферта.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години /от 2005 г. до 2009 г./, съдържащ следната информация: предмет на договора, възложител, стойност, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; 2. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на съответните обособени позиции, придружен от документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация; 3. Доказателства за изпълнение на изискването за указване произхода на основните строителни материали и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката;
 Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени минимум 10 договора за строително-монтажни работи през последните пет години; 2.Участникът да разполага със собствени или наети технически лица, които да използва за извършване на строителството – минимум по един технически ръководител, който е със средно специално техническо образование или висше инженерно, по съответна обособена позиция, за която подава оферта. 3. Участникът следва да укаже произхода на основните строителни материали и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: Предложена крайна цена за съответна обособена позиция от Участника (тежест : 50)
 Показател: Организация за изпълнение на поръчката по съответна обособена позиция (тежест : 30)
 Показател: Гаранционен срок за съответна обособена позиция в месеци (тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 17:00
 Цена: 13
 Условия: Цената на документацията за участие може да бъде внесена по банков път на следната сметка: Банка: “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” - АД, гр. Пазарджик IBAN сметка BG86UBBS80028432441510 BIC: UBBSBGSF или заплатена в брой, на каса при получаването й в Община Пазарджик.
 Дата: 08/10/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 17:00
 Дата: 18/10/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Административната сграда на Община Пазарджик, бул. "България" № 2, ет. 2, „Стъклена зала”
 Час: 14:00
 Лица: Право да присъстват при отварянето на офертите имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 19/10/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: Проект “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/024.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: РБългария

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: РБългария

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 25/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Строително-монтажните работи за обект: Сграда на Езикова гимназия „Бертолт Брехт”
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Строително-монтажните работи, предмет на обособената позиция, са предвидени за извършване на рехабилитация на основната сграда на Езикова гимназия “Б. Брехт” Гимназия и на физкултурния салон.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 1225067
 Описание: Количеството и обема на строително – монтажните работи са подробно посочени в количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни: 60
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Строително-монтажните работи за обект: Сграда на СОУ „Георги Бенковски”
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Строително-монтажните работи, предмет на обособената позиция, са предвидени за извършване на рехабилитация на основната сграда на СОУ „Георги Бенковски” и на котелно отделение.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 1168247
 Описание: Количеството и обема на строително – монтажните работи са подробно посочени в количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни: 60
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Строително-монтажните работи за обект: Сграда на ОУ „Св. Климент Охридски”
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Строително-монтажните работи, предмет на обособената позиция, са предвидени за извършване на рехабилитация на основната сграда на ОУ „Св. Климент Охридски” и на физкултурен салон.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 1285574
 Описание: Количеството и обема на строително – монтажните работи са подробно посочени в количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни: 60
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Строително-монтажните работи за обект: Сграда на МГ и Гимназия „И. Аксаков”
 Номер: 4

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Строително-монтажните работи, предмет на обособената позиция, са предвидени за извършване на рехабилитация на основната сграда на МГ и Гимназия „И. Аксаков” и на физкултурен салон.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 642631
 Описание: Количеството и обема на строително – монтажните работи са подробно посочени в количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни: 60
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)