Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 10 от 9.8.2010
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Балчик
 Пощенски код: 9600
 За контакти: Николай Добрев Ангелов
 Електронна поща: mayor@balchik.bg
 Факс: 0579 74117
 Адрес: пл. "21 Септември " № 6
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Балчик
 Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 Лице за контакти: Николин Николов
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.balchik.bg
 Телефон: 0579 72070
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: “Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно море”, с.Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав”, с. Кранево”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG332
 Място на изпълнение: с. Кранево, община Балчик
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Изграждането на канализация на ул. ”Черно море” и ул. ”Черноморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по битовата канализация и по канализацията за дъждовни води, както и реконструкция и подобрение на уличната мрежа след приключване на предвидените работи по В и К мрежата. Реконструкцията на В и К мрежата на ул. ”Дунав” и ул. ”Приморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по уличната канализация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: - Изграждането на канализация на ул. ”Черно море” и ул. ”Черноморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по битовата канализация и по канализацията за дъждовни води, както и реконструкция и подобрение на уличната мрежа след приключване на предвидените работи по ВиК мрежата.- Реконструкцията на ВиК мрежата на ул. ”Дунав” и ул. ”Приморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по канализацията.
 Прогнозна стойност: 2471660
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата: 23/12/2011
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: 1. Гаранцията за участие в размер на 20 000 лева.2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата му стойност, без включено ДДС със срок на валидност съгласно условията на договора с обявения изпълнител. 3.Гаранция за качество в размер на 5% от общата стойност на договора, без включен ДДС и ще се възстановява съгласно условията на договора. 4. Гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на авансовото плащане.Гаранциите могат да се представят под формата на парична сума или на банкова гаранция. Когато някоя от гаранциите се представи във формата на парична сума, то тя трябва да бъде внесена на адрес: България, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6 в касата на Община Балчик или по банков път по сметка: IBAN: BG11UNCR 9660 3324 0052 12BIC: UNCRBGSFБАНКА: УниКредит Булбанк, ул. „Черно море” №34

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: На основание чл.7, т.1-4 от Закона за обществените поръчки, Възложител на обществената поръчка е Община Балчик.Обществената поръчка ще се финансира от Община Балчик като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) по Договор № 08/321/00719/23.10.2009 г. Плащането ще се извършва поетапно за актувани с протокол действително извършени строителни работи въз основа на единични фирмени цени на Изпълнителя, съгласно приетата от Възложителя оферта, неразделна част от настоящия договор, след представяне на документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3/2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на стоителството. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол, СН /строителния надзор/ и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: В случай, че участникът участва като обединение и бъде избран за изпълнител, негово задължение е преди сключване на договора да представи документ за регистрация на ЮЛ. В този случай, договорът се сключва с новосъздаденото дружество, което е обвързано със офертата, подадена от обединението и договореностите, постигнати със същото.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ Всички копия на документи, приложени от участника, за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени с мокър печат, гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника. Изискуемите документи и информация се удостоверяват със следните документи: a) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;b) Заявление за участие – Приложение Образец1;c) Техническо предложение – Приложение Образец 2, включително Образци 2А и 2Б към него (Образците се разработват от всеки участник);d) Административни сведения – Приложение Образец №3;e) Декларация за задължаване за спазване условията на процедурата – Приложение Образец 4;f) Декларация за запознаване с всички обстоятелства, условия и документацията за участие в обществената поръчка – Приложение Образец 5;g) Копие от документа за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. Възложителят може да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон;h) Удостоверение за актуално състояние на участника (когато е приложимо), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документът се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Документите по настоящата точка следва да бъдат издадени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи по точки g) и h) трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в легализиран превод на български език;i) Документ за внесена Гаранция за участие - Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума (оригинал на платежното нареждане) или банкова гаранция – Приложение Образец 19;j) Документ (квитанция) за закупена документация, който е издаден на името на участника от Възложителя – заверено от участника копие;k) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Приложение Образец 6;l) Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие (ако участникът предвижда подизпълнители) – Приложение Образец 7;m) Декларация за съгласие за участие на подизпълнител в обществената поръчка – Приложение Образец 8 – декларацията се подписва от всеки подизпълнител поотделно;n) Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Приложение Образец 9;o) Декларации от членовете в обединението – Приложение Образец 11 /когато е приложимо/;p) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с което упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението);/когато е приложимо/q) Споразумение на съдружниците в обединението /когато е приложимо/;r) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО,Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности – Приложение Образец 10.s) Проект на договор- подписан и подпечат от участника- Приложение Образец 18

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: Удостоверение от обслужващата банка, че участникът в процедурата е коректен клиент – заверено от участника копие; Копие от Застраховки за професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ – заверени от участника копия; Информация за общия оборот и за оборота, обект на строителството, което е обект на поръчката за 2009, 2008 и 2007 година – Приложение Образец 12; Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2009, 2008 и 2007 година – за юридическите лица, или официален документ, удостоверяващ дохода на физическото лице за 2009, 2008 и 2007 г. – за физическите лица – заверени от участника копия.
 Минимални изисквания: a) Финансовият резултат за 2009, 2008 и 2007 година да е положителен;b) Минимален документално доказан оборот за всяка от последните три години – 2009, 2008 и 2007 г. или в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден – най-малко 2 000 000 лв. без ДДС;c) Участникът да има следните (валидни) застраховки за професионална отговорност, които да бъдат със срок не по-малък от крайната дата за изпълнение на договора и която да отговаря на предмета на поръчката: За професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.Ако участникът е обединение застраховката се представя за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника: Списък на основните договори за строителство, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 5 години – Приложение Образец 13, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Към списъка участникът трябва да приложи Разрешенията за ползване / Удостоверенията за въвеждане в експлоатация и Договорите за строителство на всеки един от посочените от него обекти (заверени от участника копия); Под договори сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират договори свързани със изграждането и/или реконструкцията на ВиК мрежи; Списък на ръководните и технически лица – Приложение Образец 14; Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени професионални автобиографии, заверени от участника копия на дипломи за завършено висше образование, трудови книжки, удостоверения и сертификати; Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за категорията на обекта /ІІІ категория/– нотариално заверено копие; Валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен – нотариално заверено копие; Валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентен – нотариално заверено копие; Валиден Сертификат за внедрена система за управление здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 или еквивалентен – нотариално заверено копие; Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за 2009 година – Приложение Образец 15; Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът – Приложение Образец 16.. Декларация,че при изпълнение на поръчката ще използва материали, снабдени със Сертификати от производителя за съответствие на строителните продукти /съгл. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти/които сертификати ще представи на Възложителя по време на изпълнение на поръчката.- Приложение Образец 24
 Минимални изисквания: a) Минимум пет изпълнени договора за строителство на подобни обекти за последните пет години – 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 г. – всеки един на стойност най-малко 2 000 000 лв. без ДДС.b) Участникът да има следните сертификати: Валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен. Валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентен;Валиден Сертификат за внедрена система за управление здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 или еквивалентен;c) Всеки участник трябва да разполага мининмум със следните специалисти: Технически ръководител – висше образование степен “Магистър” по ВиК с общ стаж по специалността минимум 5 години; Специалист по част “Пътна” – висше образование степен “Магистър” с общ стаж по специалността минимум 5 години; Специалист по част “Геодезия” - висше образование степен “Магистър” с общ стаж по специалността минимум 5 години; Специалист по част “Конструктивна” - висше образование степен “Магистър” с общ стаж по специалността минимум 5 години; Средно - списъчен състав – минимум 100 работници, наети трайно по трудово правоотношение за предходната 2009 година;d) Всеки участник трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване: Багер за изкопи с дълбочина до 6 м. – 1 бр.; Каналокопател с дълбочина на копаене до 3,50 м -1 бр.; Самосвали - 4 бр; Машина за безизкопно полагане на тръби до Ф 400 – 1 бр.; Бордова кола - 1 бр.; Автокран - 1 бр; Ударопробивна техника; Машина за заваряване на полиетиленови тръби до ф200 – 1 бр.; Пътна фреза 0,50 м. - 1 бр.; Машина за рязане на асфалт – 1 бр.; Валяк за уплътняване на земни маси – 1. бр.; Вибрационен валяк – 1 бр.; Булдозери - 1 бр.; Трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите – 2 бр.; Малка фадрома за разстилане на земни маси – 1 бр.; Цистерна за вода - 1 бр; Грейдер - 1 бр.; Гудронатор - 1 бр.; Асфалтополагаща машина - 1 бр.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: Организация и методология за изпълнение на договора(тежест : 35)
 Показател: Гаранционни срокове(тежест : 10)
 Показател: Срок за изпълнение на договора(тежест : 15)
 Показател: Предложена цена в лева(тежест : 40)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП
 Номер на обявлението в ДВ: 84 от 11/03/2010
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 10
 Условия: Документацията се закупува от касата в сградата на Община Балчик, пл."21 Септември" № 6, ет.1, срещу невъзстановимата сума от 10 лева или по банкова сметка на Община Балчик IBAN: BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15Документацията е публикувана на страница на Община Балчик- www.balchik.bg BIC: UNCRBGSF код на плащане:447000 при Уни Кредит Булбанк - Балчик.Забележка: В случай, че таксата за закупуване на документация за участие бъде преведена по банков път, преводът следва да е постъпил по горепосочената банкова сметка на Общината най-късно 2 дни преди крайния срок за закупуване на документация за участие.
 Дата: 23/08/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:00
 Дата: 02/09/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Сградата на Община Балчик, Заседателна зала
 Час: 10:00
 Лица: Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 03/09/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: Финасирането се осигурява по Мярка 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) по Договор № 08/321/00719/23.10.2009 г.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9356113
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да подава всеки участник в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9356113
 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 09/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование: Община Балчик
 Пощенски код: 9600
 За контакти: Юлия Петрова - касиер
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: пл. "21 Септември" № 6
 Град: Балчик
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон: 0579 71072
 Държава: Република България

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование: Община Балчик
 Пощенски код: 9600
 За контакти: Красимира Костова
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: пл. "21 Септември" № 6
 Град: Балчик
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон: 0579 71046
 Държава: Република България