Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 1 от 15.3.2010
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Стара Загора
 Пощенски код: 6000
 За контакти: Отдел "Маркетинг" - стая 15
 Електронна поща: pvulkov@wik-stz.com
 Факс: 042 601476
 Адрес: ул. "Христо Ботев" №62
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Стара Загора
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Пламен Вълков
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя
 Телефон: 042 601476
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

 Основна/и дейност/и: Вода

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Услуги по извършване на геодезически дейности на територията и по обекти и съоръжения на "В и К" - ЕООД, гр. Стара Загора

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG344
 Място на изпълнение: На територията на „ВиК” ЕООД – гр.Стара Загора.
 Тип доставки
 Тип строителство
 Категория услуга: 27
 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
 Брой изпълнители
 Рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Извършването на услугите да бъде в съответствие с всички нормативни актове, свързани с този род дейност и включва: 1. Геодезическа снимка - съгласно задание на възложителя, като се спазват разпоредбите на ЗУТ и ЗКИР и подзаконовите нормативни актове към тях. В офертата да се посочи единична цена на 1 дка, при площ от 1 до 8 дка и при площ, по-голяма от 8 дка. 2. Заснемане на линейни и площни съоръжения - съгласно задание на възложителя, като се спазват разпоредбите на ЗУТ и ЗКИР и подзаконовите нормативни актове към тях. В офертата да се посочи единична цена на 1 лин.м. и 1 кв.м. 3. Трасиране на линейни и площни съоръжения - съгласно задание на възложителя и изискванията на Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри. В офертата да се посочи единична цена на 1 лин.м., 1 кв.м. или 1 бр.точки. 4. Трасиране на имотни граници - съгласно задание на възложителя и изискванията на Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри. В офертата да се посочи единична цена на 1 лин.м., 1 кв.м. или 1 бр.точки. 5. Изготвяне на екзекутивни геодезически заснемания на линейни и площни съоръжения - съгласно задание на възложителя и чл. 52 от ЗКИР във връзка с чл. 175 от ЗУТ. В офертата да се посочи единична цена на 1 лин.м. и 1 кв.м. 6. Изготвяне на работна геодезическа основа за проектиране - съгласно задание на възложителя и изискванията на Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри. В офертата да се посочи единична цена на 1 бр. точки. 7. Изготвяне на ПУП /парцеларен план/ на линейни съоръжения - съгласно задание на възложителя, като проектите трябва да съдържат материали съгласно Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в идейна, техническа и работна фаза – глава 15, част Геодезия . В офертата да се посочи единична цена на 1 лин.м. 8. Изготвяне на трасировъчен план на линейни съоръжения - съгласно задание на възложителя, като проектите трябва да съдържат материали, съгласно Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в идейна, техническа и работна фаза – глава 15, част Геодезия . В офертата да се посочи единична цена на 1 лин.м. Материалите следва да се предават в следния вид: - Плотерно изчертани на паус /мащабите за всяка една от посочените позиции се уточняват преди съответното възлагане/ - В цифров вид унифициран cad формат, одобрен от АГКК, и dwg формат за Autocad (версия 2006 или последваща). Ценовото предложение ще се формира от сбора по отделните позиции единични цени на описаните 8 на брой услуги (дейности).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 71332000: Геоинженерни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Ще бъдат приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Общо количество или обем: не може да се определи.
 Прогнозна стойност: 450000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 36

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Изискуеми депозити и гаранции: 1).Гаранцията за участие в размер на 4000 лева, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: ТБ "ОББ" - клон Стара Загора, бул.”Руски” №50, Стара Загора 6000, BIC код е UBBSBGSF, IBAN с/ка BG14 UBBS 7824 1011 0306 10 или банкова гаранция. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 2% от прогнозната стойност на поръчката, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: ТБ "ОББ" - клон Стара Загора, бул.”Руски” №50, Стара Загора 6000, BIC код е UBBSBGSF, IBAN с/ка BG14 UBBS 7824 1011 0306 10 или банкова гаранция за срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева след издаване на фактура съгласно дните на разсрочено плащане посочени в офертата на определения за изпълнител участник.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Документи и информация: Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Участникът да отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1 ,ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

 Документи и информация: 1. Да има годишен обем (оборот) от геодезическа и кадастрална дейност през последните три години /2007г., 2008г. и 2009г./ не по-малък от 900 000 лева за всяка календарна година поотделно. При обединение водещият съдружник трябва да покрива 60 % от изискването. 2. Счетоводна справка за дейностите посочени в т.1 по фирми, суми и договори. 3. Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 години. 4. Заверено копие от застраховка „Професионална отговорност” на юридическо и физическо лице за дейности по кадастъра чл.20, ал.3 от ЗКИР, както и заверено копие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

 Документи и информация: 1.Декларация, съдържаща списък на основните договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години. 2.Нотариално заверено копие на договор/и по предмета на поръчката за 2009г., доказващи услугата на стойност минимум 900 000 лв. - придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение – оригинал/и или нотариално заверена/и. В съдържанието на препоръката/ките следва да бъде отразено: възложител, стойност, време и място на извършената услуга, дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, подпис на представляващо лице, печат и дата на издаване на препоръката. 3.Сертификат ISO 9001 - отговарящ по предмета на поръчката. 4. Професионална квалификация на персонала - Да има екип в състав: -Ръководител, правоспособен да извършва дейности по кадастъра, който да притежава стаж в подобна геодезическа и кадастрална дейност най-малко 10 години. Доказва се с нотариално заверени копия на документи доказващи трудовия стаж и нотариално заверено копие на Заповед на изпълнителния директор на АГКК за вписване в регистъра. - Наличие на специалисти - геодезисти (без ръководителя) на трудов договор- min 15 човека, от които шест правоспособни да извършват дейности по кадастъра с опит в подобна дейност поне 5 години. Доказва се с нотариално заверени копия на документи доказващи трудовия стаж и нотариално заверени копия на Заповед на изпълнителния директор на АГКК за вписване в регистъра. - Нотариално заверено копие на заповед на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за правоспособност на участника. Участникът представя оригинал на справка от Националната агенция за приходите за действащите трудови договори на лицата, участващи в екипа. Справката следва да е издадена не по-рано от 30 дни от датата на получаване на офертата. 5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на услугата, придружена с доказателства за собственост вкл. следната min техника: - Участника да е оборудван с най-малко със следната собствена техника за изпълнение на поръчката: -компютри – min 15 броя -лицензиран софтуер за геодезически дейности – за min 15 работни места; -широкообхватен цветен скенер формат А0 - min 1 брой -двучестотни GPS приемници за геодезически заснемания - min 3 бр. -тотални станции – min 6 бр. -високопроходими превозни средства – min 4 бр.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА
 Нормативни разпоредби: Участникът трябва да притежават правоспособност по ЗКИР, включително и ако участва в обединение.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: срок на плащане (тежест : 0.30)
 Показател: срок на изпълнение(тежест : 0.25)
 Показател: наличие на собствен офис(тежест : 0,05)
 Показател: предложена цена(тежест : 0,40)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 17:00
 Цена: 30
 Условия: Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15, ет.1, срещу представяне на приходен касов ордер за закупена документация. Плащането се извършва в касата или по сметка на дружеството. Преди да я закупят лицата имат право да я разгледат на място. Цената на документацията е без включено ДДС.
 Дата: 23/04/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:30
 Дата: 03/05/2010

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.
 Час: 14:00
 Лица: Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП.
 Дата: 04/05/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" №18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg/public/
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл.120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 09/03/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава