Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 10 от 16.12.2009
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Столична община
 Пощенски код: 1000
 За контакти: д-я " Обществени поръчки иконцесии"
 Електронна поща: istaneva@sofia.bg
 Факс: 02 9809866
 Адрес: ул. Московска №33
 Адрес за Допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Лице за контакт: Илияна Станева
 Адрес за изпращане на заявления за участие: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Интернет адрес/и
 Телефон: 02 9809966
 Адрес за Конкурсна програма: Съгласно 1.1)
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и:

 Основна/и дейност/и на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна/и дейност/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІI.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя:

 Наименование: Общински типови проекти за преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи и за елементи на градското обзавеждане.

ІІ.1.2) Кратко описание:

 Кратко описание: Общински типови проекти за преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и елементи на градското обзавеждане, класифицирани както следва: 1.1. Преместваеми обекти: 1.1.1. Павилиони за обзавеждане на паркове; 1.1.2. Павилиони за охрана на паркинги, посолства и др.; 1.1.3. Маси за акционни стоки; 1.1.4. Мобилни търговски съоръжения. 1.2. Рекламни елементи: 1.2.1. Рекламен елемент с площ над 12 кв.м.; 1.2.2. Рекламен елемент с площ 12 кв.м.; 1.2.3. Рекламен елемент с площ 9 кв.м.; 1.2.4. Рекламен елемент с площ 4 кв.м.; 1.2.5. Рекламен елемент с площ 2 кв.м. 1.3. Информационни елементи: 1.3.1. Афишни колони; 1.3.2. Временни информационни елементи с площ 0,7 кв.м. 1.4. Елементи на градското обзавеждане: 1.4.1. Пунктове за наблюдение и контрол на движението на КАТ; 1.4.2. Кошчета за отпадъци; 1.4.3. Пейки; 1.4.4. Кашпи и съдове за озеленяване; 1.4.5. Предпазни стълбчета; 1.4.6. Химически тоалетни. 1.5. Комплексен обект - спирка на градски транспорт:  1.5.1. Спирков знак; 1.5.2. Спирков навес с информационно табло; 1.5.3. Пейка; 1.5.4. Кошче за отпадъци; 1.5.5. Рекламен елемент; 1.5.6. Павилион - многофункционален търговски модул. Целта на конкурса е създаване на условия за комплексно обзавеждане на публичните градски пространства с фамилии дизайнерски изделия с общи фамилни белези, както и въвеждането им в серийно производство. Всеки участник в конкурса може да разработи отделна група обекти и/или елементи, както и всички групи обекти и елементи, предмет на конкурса.

ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 71200000: Архитектурни и свързани с тях услуги

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Критерии за подбор на кандидатите или участниците (когато е приложимо):

 Критерии за подбор: Критерии за оценка и относителна тежест 1.Функционални изисквания - 30 т. Изпълнение на основната функция на обекта или елемента, за която са предназначени /търговска, информационна или друга/. Оценката по този критерий за павилионите включва и изпълнение изискванията на Наредба № 6 на МРРБ, МЗГ, МЗ и МТСП от 26.11.2006 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. 2.Обемно-пространствено и/или пластично решение - 30 т. Този критерий включва естетически качества, начин на изграждане и убедителност на архитектурния и дизайнерски образ. 3.Качествени изисквания - 20 т. Съвременност на решението - качество на вложени материали, технологии на изпълнение, конструкция и др. 4.Комплексност на решението - 10 т. Оценява се при проектна разработка, включваща всички грепи обекти и елементи. 5.Единична цена на прототип - 5 т. Показва степен на икономичност на проектното решение. 6.Възможности за намаляване на цената при серийно производство - 5 т. Показва степента на очакваното снижаване на цената при производство на определена бройка /серия/ обекти или елементи. Методика за оценка Оценката на конкурсните проекти ще се извършва комплексно, на база изброените критерии с тяхната относителна тежест.

ІІІ.3.1) За участието се изисква определена професия (когато е приложимо):

Ако да, посочете професията:

 Изисква ли се определена професия?: ДА
 Професия: архитект с пълна проектантска правоспособност.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид конкурс

 Минимален брой
 Вид конкурс: открит
 Максимален брой
 Брой участници

ІV.2) Наименования на вече избраните участници (при ограничен конкурс)

ІV.3) Критерии за оценка на проектите

 Критерии за оценка: Критерии за оценка и относителна тежест 1.Функционални изисквания - 30 т. Изпълнение на основната функция на обекта или елемента, за която са предназначени /търговска, информационна или друга/. Оценката по този критерий за павилионите включва и изпълнение изискванията на Наредба № 6 на МРРБ, МЗГ, МЗ и МТСП от 26.11.2006 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. 2.Обемно-пространствено и/или пластично решение - 30 т. Този критерий включва естетически качества, начин на изграждане и убедителност на архитектурния и дизайнерски образ. 3.Качествени изисквания - 20 т. Съвременност на решението - качество на вложени материали, технологии на изпълнение, конструкция и др. 4.Комплексност на решението - 10 т. Оценява се при проектна разработка, включваща всички грепи обекти и елементи. 5.Единична цена на прототип - 5 т. Показва степен на икономичност на проектното решение. 6.Възможности за намаляване на цената при серийно производство - 5 т. Показва степента на очакваното снижаване на цената при производство на определена бройка /серия/ обекти или елементи. Методика за оценка Оценката на конкурсните проекти ще се извършва комплексно, на база изброените критерии с тяхната относителна тежест.

ІV.4) Административна информация

ІV.4.1) Идентификационен номер на конкурса за проект, определен от възложителя (когато е приложимо)

 Идентификационен номер

ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма

Срок за получаване на конкурсната програма

 Платими документи: ДА
 Час: 18:00
 Цена: 60
 Условия и начини за плащане: Документацията за участие с подробни данни и изисквания необходими за подготовката на предложенията се получава всеки работен ден на ул."Париж" № 1 ст.№2, след заплащането й в касата на ул."Париж" № 1 ет.3 ст. №207. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00. ч.
 Дата: 05/02/2010
 Валута: BGN

ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или на заявления за участие

 Час: 18:00
 Дата: 05/02/2010

ІV.4.4) Дата на изпращане на поканите за участие до избраните кандидати (когато е приложимо)

 Дата

ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Езици

ІV.5) Награди и жури

ІV.5.1) Ще се връчва награда/и

Ако да, брой и стойност на наградата/те, който/които ще се връчват (когато е приложимо)

 Ще се връчва награда: ДА
 Брой и стойност на наградата: Наградният фонд е в размер на 140 000 лв. и се разпределя, както следва: 1.1. Преместваеми обекти - 35 000 лв. Първа награда - 20 000 лв. Втора награда - 15 000 лв. 1.2 Рекламни елементи -15 000 лв. Първа награда - 10 000 лв. Втора награда - 5 000 лв. 1.3. Информационни елементи - 15 000 лв. Първа награда - 10 000 лв. Втора награда - 5 000 лв. 1.4. Елементи на градското обзавеждане - 25 000 лв. Първа награда - 15 000 лв. Втора награда - 10 000 лв. 1.5. Комплексен обект - спирка на градски транспорт - 50 000 лв. Първа награда - 35 000 лв; Втора награда - 15 000;

ІV.5.2) Информация за плащанията към всички участници (когато е приложимо)

 Информация за плащанията

ІV.5.3) Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услуга, която ще бъде възложена на спечелилия или на един от спечелилите конкурса

 Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка: ДА

ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя

 Решението на журито е задължително: ДА

ІV.5.5) Имена на членовете на журито (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС:

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма: НЕ
 Проект/програма

VІ.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.3) Процедури по обжалване

VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.3.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.3.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 14/12/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование: Столична община
 Пощенски код: 1000
 За контакти: отдел „Преместваеми съоръжения и реклама"
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: ул.„Сердика" № 5,ет. ІІІ - стая 311
 Град: София
 Лице за контакт: арх. Георги Гужгулов
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9860883
 Държава: България

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да бъде получена конкурсна програма

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакт
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени проектите/заявленията за участие

 Официално наименование: Столична община
 Пощенски код: 1000
 За контакти: отдел „Преместваеми съоръжения и реклама"
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: ул.„Сердика" № 5,ет.ІІІ, стая 311
 Град: София
 Лице за контакт: арх. Георги Гужгулов
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9860883
 Държава: България