Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 19 от 3.12.2009
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Решение № РД-09-55 от 03/12/2009 г. за удължаване срока за получаване на оферти

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
 Пощенски код: 1574
 За контакти: Дирекция "Управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския и речния транспорт"
 Електронна поща: office@bgports.bg
 Факс: 02 80799/66/
 Адрес: бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4
 Град: София
 Лице за контакт: Галин Николов, Радослав Късметски
 Интернет адрес на възложителя: www.bgports.bg
 Телефон: 052 684931; 02 80799/33/
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя
 Вид на възложителя

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност: Пристанищни дейности

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 19/12/2009

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 17:00
 Дата: 09/12/2009

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4, заседателната зала
 Час: 11:00
 Дата: 21/12/2009

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 24

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: В предмета на поръчката се включват следните основни дейности: 1. доставка и инсталация на оборудване и софтуер за създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав; 2. изпълнение на услугите, свързани с проектиране, ръководство, възлагане, осигуряване на качество, изграждане, монтиране, предпускови изпитания на съоръженията и оборудването; 3. проектиране и извършване на строителни работи, свързани с изграждането на информационната система; 4. окончателно завършване и пускане в експлоатация на съоръженията в съответствие с плановете, процедурите и спецификациите, чертежите, кодовете и другите документи определени в техническите спецификации. 5. доставка на 2 бр. високопроходими леки автомобили и 2 бр. лодки - моторни; 6. обучение на персонала на Възложителя; 7. доставка на задължителни резервни части.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 01158
 Уникален номер: 0006
 Уникален номер: 2009
 Номер: 2009118020
 Дата: 09/10/2009

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: РД-09-37
 Дата: 09/10/2009

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 03/12/2009