Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 11 от 16.11.2009
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Пощенски код: 1000
 За контакти
 Електронна поща: vportokalska@mtitc.government.bg
 Факс: 02 9409795
 Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 Лице за контакти: Василка Портокалска
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.mtitc.government.bg
 Телефон: 02 9409852
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: транспорт, съобщения
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG411
 Място на изпълнение: Република България
 Тип доставки
 Тип строителство
 Категория услуга: 27
 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Повишаване на квалификацията на служителите, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 79633000: Услуги, свързани с повишаване на квалификацията на персонала

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Провеждане на обучения съгласно работната програма за обучения, изготвена въз основа на Индикативната работна програма
 Прогнозна стойност: 200000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: 1. Гаранция за участие 1.1. Участниците трябва да представят гаранция за участие в размер на 2 000 лева. 1.2. Гаранцията се представя в една от следните форми: • безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) дни след крайния срок за получаване на офертите или; • парична сума в български лева, внесена по сметката на Министерството на транспорта, информационните технологии съобщенията в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ: BNBG BGSD - за суми в български лева. 2. Гаранция за изпълнение на договора 2.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора. 2.2. Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като банкова гаранция в оригинал или парична сума в български лева, внесена по сметката на Министерството на транспорта, информационните технологии съобщенията в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ: BNBG BGSD - за суми в български лева. 3. Гаранция за авансово плащане – на стойност 15 % от бюджета на договора– безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща 100 % авансовото плащане.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Съгласно документацията за участие и чл. 6 от проектодоговора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него сключват споразумение, включително като определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката (“представляващ обединението/”), което споразумение прилагат към офертата си. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, освен със съгласието на Възложителя и при условие че другият/ите участник/ци изпълняват условията за участие и за изпълнение на поръчката, посочени в настоящата документация. В споразумението се определя делът на участие на всеки един от участниците в обединението и конкретните дейности, които ще изпълнява всеки от участниците в обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация. Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който: 2.1.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; е) участници – чуждестранни лица, които не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за някое от деянията по т. 2.1.1, съгласно законодателството в държавата, в което е установено лицето. 2.1.2. не е обявен в несъстоятелност; 2.1.3. не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 2.1.4. не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2.1.5. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 2.1.6. няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правната норма на държавата, в която участникът е установен; 2.1.7. няма член на управителния или контролния си орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 2.1.8. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по т. 2.1.1 и т. 2.1.5 се отнасят както следва: 1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. във всички останали случаи – за лицата, които представляват кандидата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Финансов отчет, одобрен и заверен съгласно изискванията на националното законодателство на участника за последните 3 (три) финансови години (2006, 2007 и 2008). Съставните части от финансовия отчет за съответната година, които трябва да бъдат представени, са счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите;
 Минимални изисквания: 1. Финансовият резултат от финансовия отчет на участника трябва да бъде положителен за последните 3 финансови години (2008, 2007 и 2006 г.) В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички участници в обединението. 2. Общият годишен оборот на участника за последните 3 (три) финансови години (2006, 2007 и 2008 г.) трябва да бъде не по-малък от 1 000 000 (един милион) лева. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за общия оборот на участниците в обединението

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. декларация, съдържаща описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката – компютърни конфигурации, софтуер и друго оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно техническите спецификации; 2. списък на ключовите експерти (Приложение № 7) и автобиографии (Приложение № 6), подписани от съответните ключови експерти. Документи, доказващи изпълнението на изискванията, посочени в техническите спецификации, по отношение на професионалната квалификация, опит и образование на всеки от експертите, включени в списъка по т. 8.5.4. от документацията; 3.Списък на изпълнения/те договор/и, за доказване на изискването по т. 2.2.3 от документацията, заедно с бюджета на същия/те и референции от Възложителите им, с приложени приемателно-предавателен/и протокол/и от възложителя/бенефициента или документ/и за извършено окончателно плащане. 4.Референции и копия на договори за организиране и провеждане на събития/обучения за последните три години за доказване на изискването по т. 2.2.6 от документацията. 5.Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен такъв; 6.Списък на разработени от участника учебна литература и помагала, свързани с обучения в областта управление на проекти и програми, съфинансирани от ЕС.
 Минимални изисквания: 1. Участникът следва да разполага с техническо оборудване за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката – компютърни конфигурации, софтуер и друго оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно техническите спецификации. 2. Участникът следва да осигури ключови експерти и персонал, които да отговарят на изискванията за образование, опит и професионална квалификация, посочени в техническата спецификация. Участникът може да предвиди и други специалисти, необходими за изпълнението на поръчката, по своя преценка. 3.Участникът следва да има най-малко два завършени проекта за професионално обучение по линия на проекти и програми на Европейския Съюз. В случай, че участникът е обединение,което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. За завършен се счита проект, който е приет с приемателно-предавателен протокол от възложителя/бенефициента или по него е извършено окончателно плащане. 4.Участникът следва да има опит в областта на организирането на обучения/събития. Опитът в организиране на обучения/събития се доказва с референции и копия от сключените договори за организиране и провеждане на събития/обучения за последните три години. 5.Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001 или еквивалентен такъв. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. 6.Участникът следва да докаже опит в разработването на учебна литература и помагала, свързани с обучения в областта на управление на проекти и програми, съфинансирани от ЕС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: техническа оферта (тежест : 70)
 Показател: ценово предложение (тежест : 30)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП
 Номер на обявлението в ДВ: 89 от 10/03/2009
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 50
 Условия: Документацията се получава в деловодство на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията срещу платежен документ, удостоверяващ заплащането на горепосочената стойност. Лицата могат да заплатят документацията в брой (в отдел "Финансово-счетоводен") или по сметката на МТ: IBAN: BG42BNBG96613000124801, BIC: BNBGBGSD, при банка БНБ.
 Дата: 07/12/2009
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:00
 Дата: 17/12/2009

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Час: 14:00
 Лица: упълномощени представители на участника. При отварянето на офертите имат право да присъстват и представители на средствата за масова информация и юридическа лица с нестопанска цел.
 Дата: 18/12/2009

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 11/11/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Пощенски код: 1000
 За контакти: Деловодството на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9
 Град: София
 Лице за контакти: Деловодството на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9409852
 Държава: Република България

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Пощенски код: 1000
 За контакти: Деловодството на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9
 Град: София
 Лице за контакти: Деловодството на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9409852
 Държава: Република България