Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 6 от 13.11.2009
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1606
 Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки"
 E-mail:: v.trendafilov@napi.government.bg
 Факс: 02 9173262
 Пощенски адрес: бул. "Македония" № 3
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: инж. Валентин Трендафилов
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя
 Телефон: 02 9173267
 Адрес на профила на купувача
 Страна: РБългария

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG344
 Място на изпълнение: Област Стара Загора
 Тип доставки
 Тип строителство: Проектиране и изпълнение
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: Магистрала Тракия свързва София и Бургас, като недовършената част обхваща участъка между Стара Загора и Карнобат и е с обща дължина 115 км. Изграждането на недовършената част ще бъде осъществено чре възлганане на обществени поръчки за три лота, както следва: Лот 2 - “Стара Загора – Нова Загора”, Лот 3 – „Нова Загора – Ямбол” и Лот 4 – „Ямбол- Карнобат”. ЛОТ 2 на автомагистралата започва от км 209+900, където в ЛОТ 1 е предвидена етапна връзка за включването в път І-5 “Стара Загора – Хасково”. В настоящия проект тя става част от пътен възел “Стара Загора” при км 210+550 и завършва при км 241+900, като се предвижда етапна връзка със съществуващия път ІІІ-534 “Нова Загора – Раднево”, с оглед изграждането на пътен възел “Нова Загора” /в ЛОТ 3/. В разглеждания участък са предвидени: мостове: над р. Азмака при км 216+620 с отвор L = 2х18 м, над р. Бедечка при км 218+720 с отвор L = 2х24 м, над р. Азмака при км 230+046 с отвор L = 3х18 м, над р. Малка река при км 226+930 с отвор L = 12 м и над р. Блатница при км 241+625 с отвор L = 3х17 м. Пресичания със селскостопански пътища чрез надлези над АМ – 8 бр.; пресичания на пътища от Републиканската пътна мрежа – надлези – 6 бр; пресичане с ж.п. линия “София - Бургас” при км 263+797 с отвор L = 4х26 м. Проектът включва реконструкция на далекопроводи за ВН, и ТТ кабели; реконструкция на водопроводи. Реконструкция на напоителни, отводнителни полета и съоръжения.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45233110: Строителни и монтажни работи на автомагистрали

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно приложените в документацията инвестиционен проект и задание за допълнително проектиране.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 25

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е 1 000 000 лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на пет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде 60 (шестдесет) месеца след датата на издаване за разрешение за ползване на целия строеж; Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи аванс в размер на 5 на сто от цената на договора. Гаранцията следва да покрива пълния размер на аванса. Нейната валидност следва да бъде 90 деветдесет дни след Датата на приключване съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранциите се представят в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на АПИ: /БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBGBGSD/ или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във формата на банкова гаранция. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата следва да бъде издадена по образците, приложени към документацията за участие, или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Заплащането на извършеното строителство се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Изпълненото проектиране и количества СМР се сертифицират въз основа на изпълнени етапи работа. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи извършеното проектиране и СМР. КОНСУЛТАНТЪТ, в срок от 10 работни дни след получаване на конкретни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и при наличие на условия за плащане представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение Междинния сертификат за изпълнени проектантски и СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да вземе становище по представения за одобрение сертификат в срок от 10 работни дни от получаването на становището на Консултанта. Сумата по сертификата за плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 60-дневен срок, считано от датата на фактурата, като от всяко плащане се удържат по 5% (пет) процента от плащането до покриване на стойността на преведения от Възложителя аванс.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма: Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с които е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА
 Условия: При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 от Документацията (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6 от Документацията, или когато те не включват всички случаи по т. 10 от Документацията, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Документите трябва да са издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. 3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи от първа категория. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от партньорите в обединението. 4. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания. 5. Чуждестранното лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, който ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение № 12 от Документацията. 6. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6 от Документацията, или когато те не включват всички случаи по т. 10 от Документацията, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации, представени както е описано в Документацията за участие в обществената поръчка. 2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 2.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 2.2. Участникът не отговаря на изискване по т. 4, т. 6 и т. 8 от Документацията. 2.3. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника . 2.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на т. 68 от Документацията (чл. 57, ал .2 от ЗОП). 2.5. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения и/или Графикът за изпълнение не е изготвен в съответствие с изисквания на т. 27.11.1 от Документацията. 2.6. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 2.7. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване. 2.8. Предложената цена е по-ниска с 30 и повече % от средната цена на останалите участници, освен ако участникът не докаже, че предложената цена е формирана обективно, съгласно изискванията по т. 80.8 от Документацията (чл. 70 от ЗОП). 2.9. Предложеният срок за изпълнение на поръчката е по-голям от 25 (двадесет и пет) месеца, който е максималният срок за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: - удостоверение от банка, която има оценка на кредитния рейтинг/финансова стабилност най-малко BBB- съгласно системата за оценка на Standard & Poor?s и Fitch IBCA или най-малко Baa3 съгласно системата за оценка на Moody’s Investors Service, доказващи наличие на финансови ресурси по т.4.1.1 от Документацията; - заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: - заверено копие на балансите за последните 3 финансови /2006, 2007 и 2008/ години; - заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови/2006, 2007 и 2008/ години; - заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 финансови/2006, 2007 и 2008/ години; - информация за общия оборот и за оборота на строителство (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от Републиканската пътна мрежа/или аналогични извън територията на Р.България/, вкл. пътни съоръжения) за последните три финансови години /2006, 2007 и 2008/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. - Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи от той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените тук документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.5. от Документацията за участие в обществената поръчка. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1.1. , 4.1.2, 6.1.1, 6.1.3.1 и 6.3 от Документацията.
 Минимални изисквания: 1. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 20 млн. лв., както и 2. реализирани приходи от договори за строителство (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от Републиканската пътна мрежа, /или аналогични извън територията на Р.България/ вкл. пътни съоръжения), общо за последните 3 финансови /2006, 2007 и 2008/ години не по-малко от 200 млн. лв

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. списък на договори за строителство по т.1.1., сходно с обекта на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години, включително обект (предмет), възложител, габарит, носимоспособност за натоварване на конструкцията на пътя, период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация; 2.2. Оборудването по т.1. 2 трябва да е подробно описано в офертата (Приложение 9) към документацията. 2.3. документи, удостоверяващи изискванията към ръководните служители (лицата по т. 1.3.1): 2.3.1. списък на лицата по т. 1.3. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), а когато е приложимо – и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа. 2.3.2. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата по т. 1.3.; 2.3.3. декларации по Закона за защита на личните данни от лицата по т. 1.3.; 2.3.4. трудово-биографични справки от лицата по т. 1.3. 2.4. в случай че участник – чуждестранно лице, е посочил в Обяснителната записка, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Приложение № 18 към Документацията, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите си по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочените в Обяснителната записка общ брой работници и служители. 2.5. документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество (напр. ISO) 2.6. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2, т. 6.1.1-6.1.2 и т. 6.3. от документацията при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение. 3. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1.1. , 4.1.2, 6.1.1, 6.1.3.1 и 6.3 от документацията.
 Минимални изисквания: 1.1. общо за последните 5 години /2004, 2005, 2006, 2007 и 2008/ да е изпълнил договори за строителство на автомагистрали и/или пътища (вкл. пътни съоръжения) с носимоспособност за натоварване на конструкцията на пътя от 11.5 тона на ос, с обща дължина минимум 35 км, с приравнен габарит 9/6 метра. 1.2. да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. 1.3. да разполага с екип за изпълнение на проектирането и строителството: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал), както следва: 1.3.1 да осигури ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификация и професионален опит: Ръководителят на обекта да е с образователна степен “магистър”, специалност включваща “пътно строителство,” да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години, да има опит като ръководител на подобни обекти (строителство на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от Републиканската пътна мрежа /или аналогични извън територията на Р.България/ вкл. пътни съоръжения) не по-малко от 8 години; Заместник ръководителят на обекта да притежават стаж по специалността не по-малко от 10 години и опит на подобни обекти (строителство на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от Републиканската пътна мрежа, /или аналогични извън територията на Р.България/ вкл. пътни съоръжения) не по-малко от 5 години. 1.3.2 Минималните изисквания към състава на проектантския екип са следните: Ръководител на екипа – със степен „Магистър”, специалност, включваща „Пътно строителство” и стаж най-малко 10 (десет) години, от които най-малко 5 (пет) години ръководене на проекти в областта на проектиране на пътища и съоръжения. Пътен инженер – степен „Магистър”, специалност, включваща „Пътно строителство”, стаж най-малко 5 (пет) години, от които най-малко 3 (три) години проектиране в областта на пътищата. Конструктор – степен „Магистър”, специалност „Транспортно строителство”, стаж най-малко 5 (пет) години, от които най-малко 3 (три) години проектиране на съоръжения. Геолог – степен „Магистър” – стаж най-малко 5 (пет) години, от които 3 (три) години проучване на линейни обекти. Геодезист – степен „Магистър” – стаж най-малко 3 (три) години, от които най-малко 2 (две) в проектирането на линейни обекти.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 12:30
 Цена: 120
 Условия: 1. Върху посочената стойност не се начислява ДДС. 2. Платими в касата на АПИ от 14 до 16 часа всеки работен ден, или на банкова сметка на АПИ в БНБ – централно управление, IBAN: BG66 BNBG 9661 3100 1659 01; BIC BNBGBGSD
 Дата: 31/12/2009
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 17:00
 Дата: 11/01/2010

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: Сградата на АПИ, ет. 7, ст. 702
 Време: 12:30
 Лица: Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 12/01/2010

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма "Транспорт" - ОП-Т; Operational Programme Transport -OP-T.

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Документацията по процедурата е публикувана на интернет адрес:www.napi.government.bg. Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 12.11.2009 г. с референтен № 2009-132255.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcdmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9356113
 Страна: България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 12/11/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1606
 Място/места за контакт: Деловодство
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес: бул. Македония № 3
 Град: София
 На вниманието на: Завеждащ деловодство при АПИ
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9520525
 Страна: България