Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 6 от 11.11.2009
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт:: Дирекция "Координация на програми и проекти"
 E-mail:: DLDimitrov@mtitc.government.bg
 Факс: 02 9409795
 Пощенски адрес: ул. "Дякон Игнатии" № 9
 Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 На вниманието на:: Г-н Димитър Димитров
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.mtitc.government.bg
 Телефон: 02 9409489
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Република България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: транспорт
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: „Изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт”.

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG411
 Място на изпълнение: Гр. София
 Тип доставки
 Тип строителство
 Категория услуга: 27
 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: Българският железопътен сектор се нуждае от дългосрочен стратегически бизнес план за развитие, в който стратегията за услуги ще бъде разбирана в нейния по-общ план, включвайки не само преките транспортни услуги, но и други услуги с добавена стойност (в т. ч. логистични услуги за клиентите на товарните превози, транспортни услуги „от врата до врата” за междуградския пътнически транспорт), което може да осигури генерирането на допълнителни приходи с оглед на повишаването на икономическия и финансов профил на железопътните дейности. Без такъв стратегически план, излизащ отвъд общите положения за подобряване на качеството и честотата на услугите, е трудно да се установи доколко подходящи са планираните инвестиции за ускоряване развитието на железопътната мрежа през България.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 79131000: Услуги по подготовка и изготвяне на документи

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: „Изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт”.
 Прогнозна стойност: 1000000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 10

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: 1. Участниците представят гаранция за участие в размер 8000 (осем хиляди) лева; 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от договорената стойност, без ДДС; 3. След подписване на договора, участникът следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция, подчинена на българското законодателство, покриваща 100 % размера на авансовото плащане, възлизащо на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора и със срок на валидност до приключване на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Съгласно раздел "Възнаграждение на изпълнителя" от проектодоговора в документацията за участие.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА
 Условия: 1. Участват всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него сключват споразумение, включително като определят един от участниците, който да представлява обединението за целите на поръчката („представляващ обединението”), което споразумение прилагат към офертата си. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, освен със съгласието на възложителя и при условие че другият/ите участник/ци изпълняват условията за участие и за изпълнение на поръчката, посочени в настоящата документация. В споразумението се определя и дела на участие на всеки един от участниците в обединението. 2. Отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, ал. 5, т. 1 и т. 2 и чл. 48, ал. 1 от ЗОП - за чуждестраннно физическо или юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: съгласно документацията

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. финансов отчет, одобрен и заверен съгласно изискванията на националното законодателство на участника за последните 3 финансови години (2006, 2007 и 2008 г.); 2. декларация, съдържаща списък на изпълнените договори, извършени през последните 3 години, включително извършените дейности, стойности, дати и възложители
 Минимални изисквания: 1. Средният годишен оборот за последните 3 финансови години (2006, 2007 и 2008 г.), на участника, подал оферта, трябва да надвишава 3 (три) млн. лева. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за сумарно за оборота на участниците в обединението. 2. Финансовият резултат от отчета за приходи и разходи на участника не трябва да бъде отрицателен за последните 3 финансови години (2006, 2007 и 2008 г.) В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: Описание на опита на участника в подобни проекти – описва се накратко опита на участника (партньорите в обединението) и подизпълнителите му в аналогични обекти. Списък на ключовите експерти, автобиографии, подписани от съответните ключови експерти, попълнени по образците в Приложение № 6 и Приложение № 7 и други документи, доказващи изпълнението на изискванията, посочени в техническата спецификация, по отношение на професионалната им квалификация, опит и образование – дипломи, сертификати, удостоверения, референции и други. В образеца на автобиография се съдържа и декларация от всеки един от ключовите експерти, част от екипа на участника по проекта, за ангажираност по проекта. В декларацията изрично се отбелязва задължението на съответния член на екипа да се ангажира с изпълнението на поръчката и да бъде на разположение до приемането на проекта от възложителя, включително и в периода, когато не участва пряко в изпълнението на поръчката, както и да работи в съответствие с предложението на участника, за качественото изработване на предмета на поръчката. Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството
 Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 2 подобни проекта – „подобни” за целите на тази документация са проекти, свързани с изготвянето на стратегически и бизнес планове в областта на транспортното планиране и/или транспортната политика за последните 5 години, при стойност на всеки един от договорите за изпълнение на съответния проект – минимум 1 (един) млн. лева, като проектите следва да са приети и одобрени от инвеститора на съответния проект. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минимум единият от изискваните по-горе проекти, следва да е изпълнен от представляващия обединението. 2. Участникът следва да притежава валидна сертифицирана система за управление на качеството. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за представляващия обединението. 3. За изпълнението на поръчката участникът е длъжен да участва с ключови експерти с квалификация и опит, отговарящи на изискванията в техническата спецификация.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
 Показател: Разбиране на същността на проекта (тежест : 10)
 Показател: Стратегия и организация за изпълнение на поръчката (тежест : 20)
 Показател: Методология за изпълнение на поръчката (тежест : 30)
 Показател: цена на офертата (тежест : 40)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 17:30
 Цена: 20
 Условия: в касата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Дата: 07/12/2009
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 17:30
 Дата: 17/12/2009

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Време: 14:00
 Лица: участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел
 Дата: 18/12/2009

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма Транспорт 2007-2013 г.

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 11.10.2009 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес (URL): www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 26/10/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт: Дирекция "Координация на програми и проекти"
 E-mail: DLDimitrov@mtitc.government.bg
 Факс: 02 9409795
 Пощенски адрес: ул. Дякон Игнатий № 9
 Град: София
 На вниманието на: г-н Димитър Димитров
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9409489
 Страна: Република България

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт: Деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологи и и съобщенията
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес: ул. Дякон Игнатий № 9
 Град: София
 На вниманието на: г-жа Емилия Йосифова
 Интернет адрес: www.mtitc.government.bg
 Телефон: 02 9409650
 Страна: Република България

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт: Деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес: ул. Дякон Игнатий № 8
 Град: София
 На вниманието на: г-жа Емилия Йосифова
 Интернет адрес: www.mtitc.government.bg
 Телефон: 02 9409650
 Страна: Република България