Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 3 от 25.9.2009
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Министерство на правосъдието
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт:: Министерство на правосъдието
 E-mail:
 Факс: 02 9813445
 Пощенски адрес: ул." Славянска" № 1
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: Цветелина Трайкова
 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Адрес на възложителя: http://www.justice.government.bg
 Телефон: 02 9237533
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Р.България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: правосъдието
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: "Обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията и разработване на единна система за атестирането им"

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG411
 Място на изпълнение: гр. София, Министерство на правосъдието.
 Тип доставки
 Тип строителство
 Категория услуга: 24
 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: Обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията и разработване на единна система за атестирането им: Обособена позиция 1: Обучение на държавните съдебни изпълнители. Обособена позиция 2 : Обучение на съдии по вписванията. Обособена позиция 3 : Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Поръчката е във връзка с проект: „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”, който се изпълнява по под-приоритет 2.4 “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”. Договорът за изпълнение на проекта № K09-24-4-C/28.05.2009 г. между Министерство на правосъдието и Управляващия орган на ОПАК е сключен на 28 май 2009 г.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 80500000: Услуги по обучение
 Доп. предмети: 79414000: Консултантски услуги по управление на човешки ресурси

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: една или повече позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ОПАК и сключения между Министерството на държавната администрация и административната реформа, Управляващ орган на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция “Управление на проекти и програми” и Министерство на правосъдието /бенефициент/, Договор № К09-24-4-С/28.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”, общият обем на поръчката НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, за всяка от обособените позиции, както следва: Обособена позиция 1: Обучение на държавните съдебни изпълнители – 168,300.00/сто шестдесет и осем хиляди и триста/ лева без ДДС, съответно 201,960.00 /двеста и една хиляди деветстотин и шестдесет/ лева с ДДС. Обособена позиция 2 : Обучение на съдии по вписванията – 347,000.00 /триста четирдесет и седем хиляди/ лева без ДДС, съответно 416,400.00 /четиристотин и шестнадесет хиляди и четиристотин/ лева с ДДС. Обособена позиция 3 : Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията – 68,333.33 /шестдесет и осем хиляди триста тридесет и три и 033/ лева без ДДС, съответно 82,000.00 /осемдесет и две хиляди/ лева с ДДС.
 Прогнозна стойност: 583633.33
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата: 27/09/2010
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: 1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на Министерството на правосъдието или платена в касата на Министерството на правосъдието към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя, съгласно чл. 61 от ЗОП. Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Размерът на гаранцията за участие за всяка от обособените позиции е, както следва: Размерът на гаранцията за участие за всяка от обособените позиции е, както следва: Обособена позиция 1: Обучение на държавните съдебни изпълнители – 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева без ДДС Обособена позиция 2 : Обучение на съдии по вписванията – 1750.00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева без ДДС Обособена позиция 3 : Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията – 350.00 /триста и петдесет/ лева без ДДС Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. чл.62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на Министерството на правосъдието или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя, съгласно приложения в документацията образец /Приложение № 12/. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 2 (две) на сто от стойността на обществената поръчка. 2.2. Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІІІ, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2.6. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гаранция за участие/ гаранция за изпълнение под форма на парична сума: Министерство на правосъдието Банка: БНБ – ЦУ, Р.България IBAN 44BNBG96613300173701 : BIC BNBGBGSD

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Поръчката е по сключен между Управляващ орган на Оперативна програма “Административен капацитет” и Министерство на правосъдието , Договор № КБ09-24-4-С/28.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”.Задължителен реквизит на фактурите издавани от Изпълнителя е изразът „ Разходът се извършва по Договор № К09-24-4-С/28.05.2009 г. на ОПАК”.,

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма: Не.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложените в настоящата документация образци и към нея се прилагат: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника. 1.2. Документи за регистрация на участника удостоверяващи неговата правосубектност (в заверени от участника копия). Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника. Когато участникът е регистриран в Република България търговец – съдебно решение за регистрация. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от компетентен орган в държавата, в която са установени и в легализиран превод. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в легализиран превод. Документ за учредяване, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 1.3 Удостоверение за актуално състояние на участника (оригинал или заверено от участника копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от компетентен орган в държавата, в която са установени и в легализиран превод. 1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 1.5. Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП – попълва се по приложения образец към настоящата документация и се подписва. 1.6. Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП – попълва се по приложения образец към настоящата документация и се подписва. 1.7. Декларация по чл.47, ал. 5, ал.1 от ЗОП – попълва се по приложения образец към настоящата документация и се подписва. 1.8. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2. от ЗОП – попълва се по приложения образец към настоящата документация и се подписва. 1.9. Декларация за запознаване с условията на поръчката – управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец към настоящата документация. 1.10. Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или парична сума в лева – в брой, внесени в касата на Министерството на правосъдието или по следната сметка на Министерството на правосъдието: Банка: БНБ – ЦУ, Р.България IBAN 44BNBG96613300173701 BIC BNBGBGSD. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие по поръчка с предмет: „Обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията и разработване на единна система за атестирането им”. Ако участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в процедура. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде една година след влизането й в сила. 1.10. Документ за закупена документация за участие – Цената на документацията е 100 (сто) лева и се заплаща на място в касата на Министерството на правосъдието или по банков път по сметка на Министерството на правосъдието в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ BG09BNBG96613300173701, BIC код на BIC BNBGBGSD. 1.11. Декларация по образец, че участникът няма да ползва/ще ползва подизпълнител 1.12. Декларация по образец за приемане клаузите на проекта на договора. 1.13 Проект на договор. В указанията за участие са посочени начинът на подписване на документите и използваните образци.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 2.1 Отчет за приходи и разходи и годишен баланс за 2006, 2007 и 2008 г., оформени съгласно Закона за счетоводството, или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен, в зависимост от датата, на която участникът е учреден и е започнал дейността си; 2.2 Информация (счетоводна справка) по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от дейности, сходни с предмета на поръчка за 2006, 2007 и 2008 г.; ИЛИ (при условията на Раздел ІV, т. 1 от настоящите Условия и указания за участие) Информация за най-малко 3 (три) изпълнени договора за предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, с обща стойност на договорите не по-малко от 1,250,000.00 /един милион и двеста и петдесет хиляди/ лева без ДДС по обособена позиция 1, 2,500,000.00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева без ДДС по обособена позиция 2 и 500,000.00 /петстотин хиляди/ лева без ДДС по обособена позиция 3
 Минимални изисквания: В процедурата за всяка от обособените позиции могат да участват лица, чийто общ оборот за 2006 и 2007 и.2008 год. е не по-малко от: Обособена позиция 1: Обучение на държавните съдебни изпълнители –2,500,000.00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева без ДДС. Обособена позиция 2 : Обучение на съдии по вписванията – 5,000,000.00 /пет милиона / лева без ДДС Обособена позиция 3 : Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията – 1,000,000.00 /един милион/ лева без ДДС В случаите, когато участникът е новоучреден или е започнал да развива дейност, сходна с предмета на поръчката след 2007 г. или по други обективни причини не може да представи исканите от възложителя документи за икономическото и финансовото си състояние, за покриване на минималните изисквания на Възложителя, е необходимо да представи информация за най-малко 3 (три) изпълнени договора за услуги, сходни с предмета на поръчката обучение или организация на семинари (в публичния или частния сектор), с обща стойност на договорите не по-малко от: Обособена позиция 1: Обучение на държавните съдебни изпълнители – 1,250,000.00 /един милион и двеста и петдесет хиляди/ лева без ДДС Обособена позиция 2 : Обучение на съдии по вписванията – 2,500,000.00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева без ДДС Обособена позиция 3 : Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията – 500,000.00 /петстотин хиляди/ лева без ДДС Ако един участник подаде оферти за повече от една обособена позиция, той трябва да отговаря на сумата от посочените изисквания за всяка от подадените оферти по обособена позиция.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 3.1 По обособени позиции 1 и 2 - Списък – Декларация (свободен текст), съдържащ основните договори за обучение или провеждане на семинари за съдебната система, държавната и общинската администрация, завършени през последните пет години (2005, 2006 г, 2007, 2008 и 2009 г.), с посочен предмет на договора, стойност, срокове на изпълнение, датите (на сключване и изпълнение), клиент и вид на клиента (съдебна система/държавна администрация/общинска администрация). Препоръки за добро изпълнение на договорите, издадени от клиентите, или договори с приемо-предавателни протоколи; Договори в процес на изпълнение няма да бъдат отчитани 3.2. По обособени позиции 1 и 2 - Справка за извършените обучения и организираните семинари през последните пет години (2005, 2006 г, 2007, 2008 и 2009 г.), с посочено обучение/семинар, предмет на обучението/семинара, време на провеждането, брой обучени лица/лица, участвали в семинара, клиент и вид на клиента (съдебна система/държавна администрация/общинска администрация), Препоръки за добро изпълнение, издадени от клиентите, или договори, или приемо-предавателни протоколи; 3.3. По обособена позиция 3 - Списък – Декларация (свободен текст), съдържащ основните договори за консултантски услуги, свързани с управление на човешките ресурси и/или изграждане на административен капацитет, завършени през последните пет години (2005, 2006 г, 2007, 2008 и 2009 г.), с посочен предмет на договора, стойност, срокове на изпълнение, датите (на сключване и изпълнение), и клиент. Препоръки за добро изпълнение на договорите, издадени от клиентите, или договори с приемо-предавателни протоколи; 3.4. Участникът следва да представи списък на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката, включващ всички ключови експерти, като приложи за всеки един от тях трудов или граждански договор; 3.5. Работни биографии (професионална биография на експертите по образец – (Приложение 14) на всеки от ключовите експерти), които доказват искания опит, с които всеки от експертите декларира верността на описания опит и умения, както и че е на разположение за целия период на проекта. Фактите от професионалната биография трябва да са удостоверени с договори и копие от трудовата книжка, препоръки. 3.6. Участникът трябва да представи дипломи и сертификати, доказващи изискуемото образование и квалификация. Участникът следва да представи всички документи, дипломи, сертификати и др., удостоверяващи условията, на които ключовите експерти следва да отговарят, които условия са посочени в „Техническото задание”, неразделна част от настоящата документация. 4. Списък с данни за подизпълнители /ако се ползват такива/, както и декларация, подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя за съгласие за участие при изпълнение на поръчката по образец – (Приложение № 9) към документацията. Към списъка за подизпълнителя се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, надписани с думата „подизпълнител”.
 Минимални изисквания: Обособена позиция 1: Обучение на държавните съдебни изпълнители и обособена позиция и 2: Обучение на съдии по вписванията: а/ Наличие на минимум 5 договора за обучение или провеждане на семинари за съдебната система, държавната и общинската администрация, завършени през последните пет години (2005, 2006 г, 2007, 2008 и 2009 г.), доказва се със справка за реализираните проекти, придружена с договори, приемо-предавателни протоколи или референции. Ако един участник подаде оферти за повече от една обособена позиция, той трябва да отговаря на изискването с отделни проекти за всяка от подадените оферти по обособена позиция. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат отчитани б/ Най малко 1000 обучени лица (или лица, участвали в семинари) от съдебната система, държавната или общинската администрация, извършени през последните пет години (2005, 2006 г, 2007, 2008 и 2009 г.), доказва се със справка за извършените обучения и организирани семинари, придружена с договори, приемо-предавателни протоколи или референции. в/ Най-малко 3 договора за изработване на мултимедийни материали, доказва се със справка за реализираните проекти, придружена с договори, поръчки, приемо-предавателни протоколи или референции. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат отчитани Ако един участник подаде оферти за повече от една обособена позиция, той трябва да отговаря на изискването с отделни проекти за всяка от подадените оферти по обособена позиция. Изискванията по точка а и б трябва да бъдат изпълнени от участника, а ако участникът е обединение общо от всички членове на обединението. Изискванията по т.в могат да бъдат изпълнени и от подизпълнител на участникът. Обособена позиция 3: Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията а/ Наличие на минимум 5 договора за консултантски услуги, свързани с управление на човешките ресурси и/или изграждане на административен капацитет, завършени през последните пет години (2005, 2006 г, 2007, 2008 и 2009 г.), доказва се със справка за реализираните проекти, придружена с договори, приемо-предавателни протоколи или референции. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат отчитани.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
 Показател: Оценка на изискванията към персонала (тежест : 0.20)
 Показател: Оценка на съответствието с техническата спецификация(тежест : 0.30)
 Показател: Оценка на предложената цена (тежест : 0.50)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер: 90-00-

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 100
 Условия: Цената на документацията е 100 (сто) лева и се заплаща на място в касата на Министерството на правосъдието или по банков път по сметка на Министерството на правосъдието в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ BG09BNBG96613300173701, BIC код на BIC BNBGBGSD. На платежното нареждане следва да бъде посочено изрично, че таксата се заплаща за закупуване на документация за участие в процедура по ЗОП на Министерството на правосъдието.
 Дата: 23/10/2009
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 16:00
 Дата: 02/11/2009

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: В сградата на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. Славянска № 1, ет. 5, стая 506
 Време: 10:30
 Лица: Всеки участник може да присъства лично или да изпрати свой представител /законен или изрично упълномощен/ при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 ЗОП. Присъствието се допуска след удостоверяване на самоличността и представяне на съответното пълномощно /извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение/.
 Дата: 04/11/2009

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: Поръчката е по проект „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията” се изпълнява по под-приоритет 2.4 “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”. Договорът за изпълнение на проекта № K09-24-4-C/28.05.2009 г. между Министерство на правосъдието и Управляващия орган на ОПАК е сключен на 28 май 2009 г. Министерство на правосъдието е Бенефициент по проекта. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 23.09.2009 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул." Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес (URL)
 Телефон: 02 9356113
 Страна: Р.България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 23/09/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: „Обучение на държавните съдебни изпълнители"
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: „Обучение на държавните съдебни изпълнители"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 80500000: Услуги по обучение

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 168300.00
 Описание: ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА/ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА СУМАТА от 168,300.00/сто шестдесет и осем хиляди и триста/ лева без ДДС, съответно 201,960.00 /двеста и една хиляди деветстотин и шестдесет/ лева с ДДС
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Срок в дни
 Дата за завършване: 27/09/2010
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: "Обучение на съдии по вписванията"
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: "Обучение на съдии по вписванията"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 80500000: Услуги по обучение

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 347000
 Описание: ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА/ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА СУМАТА от 347,000.00 /триста четирдесет и седем хиляди/ лева без ДДС, съответно 416,400.00 /четиристотин и шестнадесет хиляди и четиристотин/ лева с ДДС
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Срок в дни
 Дата за завършване: 27/09/2010
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: "Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията"
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: "Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 79414000: Консултантски услуги по управление на човешки ресурси

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 68333
 Описание: ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА/ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА СУМАТА от 68,333.33 /шестдесет и осем хиляди триста тридесет и три и 033/ лева без ДДС, съответно 82,000.00 /осемдесет и две хиляди/ лева с ДДС
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 8

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)