Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 8 от 28.8.2009
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

 Официално наименование: Русгеоком БГ - АД
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт: София, ул. Никола Мирчев № 35
 E-mail: info@rusgeocom.com
 Факс: 02 8651199
 Пощенски адрес: ж.к. Изгрев, ул. Никола Мирчев № 35
 Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на: Сергей Казанцев
 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Адрес на възложителя: www.rusgeocom.com
 Телефон: 02 8651199
 Адрес на профила на купувача
 Страна: България

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

 Основна/и дейност/и: проучване и добив на газ или нефт

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:

 Наименование: Организация, проектиране и изграждане на търсещ сондаж за нефт и газ Р-1 Рогозина, блок Добрич.

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG332
 Място на изпълнение: Рогозина, блок Добрич
 Тип доставки
 Тип строителство: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възложителя
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
 Брой изпълнители
 Рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

 Описание: Основният предмет на поръчката „Организация, проектиране и изграждане на търсещ сондаж за нефт и газ Р-1 Рогозина, блок Добрич” е цялостното изпълнение на сондаж Р-1 Рогозина, включващо: организиране, ръководене, координиране и изпълнение на всички посочени от Възложителя дейности, свързани с прокарване на сондаж Р-1 Рогозина; извършване на проектански работи, чрез които се адаптира техническата и технологична част на концептуален проект за прокарване на сондажа, разработен от Възложителя (фаза 1), към технологиите и техническите средства, които ще се използват от участника; прокарване на сондаж Р-1 Рогозина до основния целеви хоризонт - камбро-ордовик-фундамент, залягащ на предполагаема дълбочина 5100-5400 м чрез използване на технически средства и технологии представени в адаптирания от участника проект (фаза 2) и приети от Възложителя; разкриване и изпитване на основния целеви хоризонт; изпълнение на геолого-геофизична програма, включително провеждането на попътни изпитания във второстепенни хоризонти, залягащи над основния целеви хоризонт; съоръжаване на сондаж Р-1 като експлоатационен при благоприятни резултати от изпитването на основния или второстепенните проучвани обекти; ликвидиране на сондажа по програма, предложена от участника и одобрена от Възложителя при неблагоприятни резултати.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45255500: Сондажни и пробивни работи, свързани с проучване
 Доп. предмети: 76340000: Услуги по ядково сондиране
 Доп. предмети: 76510000: Услуги, свързани със сондиране на сушата
 Доп. предмети: 71351710: Геофизични проучвателни услуги

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъдат представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Ще бъдат приемани варианти: ДА

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

Ако е известна, прогнозната стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи; посочете само цифри):

 Описание: Съгласно "Пълно описание на поръчката" и "Техническа спецификация"
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 9

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)

 Описание: Гаранция за участие в размер на 150 000 (сто и петдесет) хиляди лева. Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на поръчката. Изискванията и условията при гаранциите са описани в документацията за участие

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

 Условия: Финансирането и плащането се извършват от възложителя със собствени средства. Плащането се извършва при условията по документацията за участие - аванс - не повече от 20 %. Текущо разплащане - междинни плащания – 5 (пет) на брой в определен срок след приключване на всеки сондажен етап и подписване на Акт за приемане на фактически извършените дейности и едно окончателно плащане - в определен срок след окончателно приключване на работите по поръчката, установено с протокол за приемане на работата.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи)

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА
 Условия: Заявлението за участие може да се представи и по факс, като в този случай, кандидатът трябва да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка в срок до 7 (седем) дни след изпращането на заявлението по факс.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията:

 Документи и информация: Документи за регистрация на кандидата, удостоверяващи неговата правосубектност (заверени копия). Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на кандидата. Когато кандидатът е регистриран в България търговец - удостоверение за регистрация, издадено от Търговския регистър или съответния окръжен съд (ако лицето не е пререгистрирано по Закона за търговския регистър). В случай, че участникът е чуждестранно физическо лице или техни обединения, документите за регистрация се представят в легализиран превод. Удостоверение за актуална регистрация (оригинал) по чл. 33 от Закона за търговския регистър, ако кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6 /шест/ месеца преди датата на представянето му. В случай, че участникът е чуждестранно физическо лице или техни. В случай, че участникът е чуждестранно физическо лице или техни обединения, се представя съответен еквивалентен документ, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, като документите се представят в легализиран превод Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват по приложените образци към документацията за участие. Задължително се представят такива подписани декларации включително и от лицата, посочени в документацията за участие. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на кандидата са юридически лица - декларациите се подписват от техния представител в съответния управителен или контролен орган. Декларациите се представят и от страна на физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на кандидата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи):

 Документи и информация: Копия от заверените годишни финансови отчети за последните три счетоводно приключени години (заверено копие) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; Информация за основните договори за услуги, изпълнени през последните 3 (три) години със същия или сходен предмет с този, предмет на поръчката – Образец О-7; Информация за общия оборот на кандидата (оригинал) и за оборота на услугите, обект на поръчката за период от последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – Декларация образец О-8. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се отнасят за един от участнизите в него. При кандидатстване на участник чрез подизпълнители, изискванията за оборот се отнасят за основния участник;

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи):

 Документи и информация: Представят се тези документи, посочени в документацията за участие в процедурата

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи):

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати: НЕ
 Вид процедура: Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
 Показател: Технически, технологични и професионални (тежест : 40)
 Показател: икономически показатели (тежест : 60)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите случаи)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Време: 10:00
 Цена: 10000
 Условия: Техническите спецификации и документи, придружаващи поканата за участие, които се предоставят от Възложителя на участника, преминал предварителния подбор, който е поканен да представи оферта, включително договорът за поръчка са с конфиденциален характер. Документите с конфиденциален характер могат да бъдат представени на участниците след подписването на споразумение за конфиденциалност и заплащане на стойността на конфиденциалната документация в размер на 10 000 (десет хиляди) лева или тяхната равностойност в евро по курс „продава” на Българска народна банка в деня на извършване на плащането по банковата сметка на възложителя, посочена в Документацията за участие.
 Дата: 02/11/2009
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 10:00
 Дата: 12/11/2009

ІV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци: EN

ІV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: гр. София 1407, ул. Филип Кутев № 5
 Час: 12:00
 Лица: На отварянето на заявленията и офертите могат да присъстват кандидатите и участниците или техни упълномощени представители, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 12/11/2009

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график

VІ.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите или програмата/ите:

 Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 27.08.2009 г. с референтен № 2009-099938.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ, при необходимост, рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 28/08/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование: Овергаз Холдинг - АД
 Пощенски код: 1407
 Място/места за контакт: София
 E-mail: eniu_kuzmanov@overgas.bg
 Факс: 02 8651199
 Пощенски адрес: ул. Филип Кутев № 5
 Град: София
 На вниманието на: Енчо Кузманов
 Интернет адрес: www.overgas.bg
 Телефон: 02 4283495
 Страна: България

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документи относно динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна