Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 18 от 17.12.2008
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1233
 Място/места за контакт:
 E-mail:: s_kusorova@rail-ifra.bg
 Факс: 02 9310663
 Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 110
 Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: Снежана Кусорова
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
 Телефон: 02 9326120
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Република България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: поддържане на жп инфраструктура
 Вид на възложителя: публичноправна организация

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград – турска граница

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS
 Място на изпълнение: Железопътен участък Свиленград – турска граница от км 298+800 до км 315+600.
 Тип доставки
 Тип строителство: Проектиране и изпълнение
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: Поръчката включва следните видове работи, както следва: І етап – Изготвяне и одобрение на работен проект за цялата железопътна отсечка, който да включва следните части: Проектиране на строителни работи включително дренажни съоръжения; Проектиране на железопътни мостове и съоръжения; Проектиране на автомобилни и пешеходни надлези и подлези; Проектиране на железен път; Проектиране на контактна мрежа и свързаното оборудване; Геоложки проучвания по трасето; Организиране, подготовка и провеждане на допълнителни земеотчуждителни процедури, свързани с конкретни проектни решения на изпълнителя; Проектиране и изпълнение на корективни проектни решения по оценка на въздействието върху околната среда и по Програма „Натура 2000”; ІІ-ри етап: - Извършване на следните видове строителни работи: Строителни работи, включително дренажи и съоръжения; Строителство на железопътни мостове и съоръжения; Строителство на автомобилни и пешеходни надлези и подлези; Строителство на железен път; Строителство на контактна мрежа и свързаното оборудване; Проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с електропроводи и всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството; Доставка на резервни части, оборудване, екипиране, инструменти и специални устройства за изградената железопътна инфраструктура. ІІІ-ти етап – въвеждане на обекта в редовна експлоатация, в т.ч.: Тестване и въвеждане в експлоатация на изградената инфраструктура; Обучение на персонал и програма за текущо подържане на изградените съоръжения и системи. Участниците могат да участват само за цялата поръчка в пълния й обем.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45234100: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: І етап – Изготвяне и одобрение на работен проект за цялата железопътна отсечка, който да включва следните части: Проектиране на строителни работи включително дренажни съоръжения; Проектиране на железопътни мостове и съоръжения; Проектиране на автомобилни и пешеходни надлези и подлези; Проектиране на железен път; Проектиране на контактна мрежа и свързаното оборудване; Геоложки проучвания по трасето; Организиране, подготовка и провеждане на допълнителни земеотчуждителни процедури, свързани с конкретни проектни решения на Изпълнитела; Проектиране и изпълнение на корективни проектни решения по Оценка на въздействието върху околната среда и по Програма „Натура 2000” . ІІ-ри етап: - Извършване на следните видове строителни работи: Строителни работи, включително дренажи и съоръжения; Строителство на железопътни мостове и съоръжения; Строителство на автомобилни и пешеходни надлези и подлези; Строителство на железен път; Строителство на контактна мрежа и свързаното оборудване; Проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с електропроводи и всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството; Доставка на резервни части, оборудване, екипиране, инструменти и специални устройства за изградената железопътна инфраструктура. ІІІ-ти етап – въвеждане на обекта в редовна експлоатация, в т.ч.: Тестване и въвеждане в експлоатация на изградената инфраструктура; Обучение на персонал и програма за текущо подържане на изградените съоръжения и системи. Участниците могат да участват само за цялата поръчка в пълния й обем.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 24

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 120 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или парична сума внесена по сметка на НК “ЖИ”, банка ПИБ София, IBAN: BG11FINV915010BGN0E28L, BIC: FINVBGSF. Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от Закона за обществените поръчки. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от договорната стойност без ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност от датата на сключване на договора до въвеждане на обекта в експлоатация или парична сума, внесена по сметката на НК “ЖИ”, банка ПИБ - клон Централен, гр. София, ул. “Ст. Караджа” № 10, IBAN: BG11FINV915010BGN0E28L, BIC: FINVBGSF.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Цената се представя в лева без ДДС, определена съгласно условията, посочени в документацията за участие. Заплащането ще се извърши, въз основа на сключен договор, в лева, по банков път, съгласно условията на договора. Авансовото плащане е в размер до 10 % от стойността на поръчката, без ДДС.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения; Участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларации. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1,т. 2 и т. 3 от ЗОП водят до отстраняване на участниците от процедурата; Участниците представят документ за закупена документация. Документи за регистрация на участника: документ за първоначална съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 28 дни от крайния срок за получанате на офертите и БУЛСТАТ, или ЕИК за ЕТ и юридически лица ( копия заверени от участника), за физически лица - копие от документа за самоличност. Участниците представят документ за закупена документация. Участниците представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България за втора група – строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на централен професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория, съгласно чл.5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. В случай, че участникът е обединение, изискването се отнася за всеки участник в обединението. Участниците представят документ за регистрация по стандарт БДС EN ISO 9001:2001 или еквивалентен, за внедрена система за управление на качеството. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася поне за лидера на обединението; Участниците представят документ за регистрация по стандарт BS OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001:1999) или еквивалентен, за внедрена система за управление здравословни и безопасни условия на труд. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася поне за Лидера на обединението; Участниците представят документ за регистрация по стандарт 14001:2005 или еквивалентен, за внедрена система за управление на околната среда. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася поне за Лидера на обединението. Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, документът за регистрация на участника – чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя в легализиран превод, а документите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, посочени в обявлението, както и декларациите за отстъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Документите се представят за всяко физически или юридическо лице, включено в обединението. Документите трябва да се издадени не по-рано от 28 дни преди крайния срок за получаване на офертите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: Участниците доказват икономическото и финансовото си състояние като представят документи съгласно изискванията на чл. 50, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП: копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ; банкова референция от обслужващи банки, че участника е коректен клиент; годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за 2005 г., 2006 г. и 2007 г. – заверени копия от участниците; информация за общия оборот и за оборота на изпълнени строителн работи, сходни с обекта на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
 Минимални изисквания: За самостоятелен участник-годишният оборот (след данъци и такси за социално осигуряване) на участника трябва да бъде поне 80 млн. лева за всяка от последните 3 години (2005, 2006, 2007). За обединение - лидерът трябва да има годишен оборот (след данъци и такси за социално осигуряване) мин. 50 млн. лева за всяка от последните 3 години, а всички останали партньори в обединението заедно трябва да имат годишен оборот (след данъци и такси за социално осигуряване) мин. 30 млн. лева за всяка от последните 3 години (2005, 2006, 2007).

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от ЗОП: - списък на договорите за строителство, покриващи дейностите по поръчката, изпълнени през последните 5 (пет) години, с посочени км., стойност, дата и място на строителство, придружен от препоръки за добро изпълнение, в тези препоръки се посочват: км, стойност, дата и място на строителството и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания – заверени копия. Препоръките да са издадени от възложителя на поръчката или от от лицето упражнило строителен надзор; списък на технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството на изпълнение на ремонтните работи, за съответствие на влаганите материали със съществените изисквания за безопасност и контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд; документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните служители, на лицата, които отговарят за изпълнението на строителството, както и на проектантския състав за изпълнение на поръчката по всички части на проекта. Документ за пълна проектантска правоспособност за лицата, участващи в проектирането, съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл. 7 - 9 от ЗКАИИП. Към документите да се приложи списък на правоспособните лица и заверени копия от техните удостоверения за успешно положен изпит по Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт. Лицата „технически ръководител” да притежават удостоверение за придобита ІІІ квалификационна група, за работа с ел. напрежение.съгласно „Правилник за БЗРЕТЦ и РМ" от 2005 год. и ПБЗРЕС до 1000V от 2005 г.; декларация за средния годишен брой на работниците и броя на ръководните служители на участника за последните три години; декларация за техническото оборудване, с което разполагат участниците (собствено и наето) за изпълнение на обществената поръчка за проектирането и за строителството. Към нея да се приложи списък на оптимално подбрана механизация за изпълнение на поръчката; описание на мерките за опазване на околната среда, които участниците ще приложат при изпълнение на поръчката, съгласно изискманията на МОСВ, по образец, приложен към документацията за участие. Участниците представят декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството. Участниците представят декларация, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с „Технически спецификации” и идейния проект, на възложителя, и действащата нормативна база в Република България. Участниците представят декларация, че предварително се е запознал с особеностите на обекта. Участниците представят Работна програма с включени подробности по изпълнението на обекта, съгласно изискванията посочени в т.11.14 в решението за откриване и документацията. Участниците представят план за безопасност и здраве при работа. Участниците представят декларация за гаранционния срок за качеството на СМР - 8 години, съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ. Участниците представят декларация, че представените материали и/или подсистеми подлежащи на оценка съгласно съотвентана техническа спецификация за оперативна съвместимост, ще бъдат оценени от независим оценител, или имат оценка за съответствие от произвозводител, съгласно Наредба № 57 на Министерството на транпорта. Участниците представят декларация, за отстраняване на появилите се неизправности съгласно докуметгацияс която гарантират отстраняване на появилите се неизправности на извършените строително монтажни работи, в срок не по-голям от: 24 часа за неизправности, водещи до спиране на движението на влаковете; 72 часа за неизправности, водещи до намаление на скоростта на движение на влаковете; до 15 календарни дни за неизправности, водещи до влошаване на техническото състояние на железопътната инфраструктура.
 Минимални изисквания: Участникът да е завършил успешно поне 3 проекта от същото естество/сложност като строителството, обект на настоящата поръчка или строителство на нови железопътни линии с комулативна стойност на поръчките минимум 120 млн. лева изпълнени по Европейски стандарт през последните 5 години, считано от 01.01.2003 г. Поне един от посочените обекти трябва да е с линейна дължина 18 км, скорост минимум 160 км/ч и минимална стойност 50 млн. лева. За всеки от посочените обекти участникът трябва да е представил, поне 40 % (като стойност) от строителството, и доставките директно, като това обстоятелство трябва да е изрично отразено в съответната референция. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася поне за лидера на обединението. Персоналът, който ще отговаря за изпълнение на поръчката – ключовите експерти, следва да притежават опит и доказана квалификация за работа в железопътно строителство - доказва се с представяне на автобиография, по образец, Приложение № ПУ3-10 към указания за подготовка на офертите. Минимални изисквания към ръководния персонал: Ръководител на проекта - 15 години общ трудов стаж и 10 години опит на подобна позиция; Ръководител на проектантския екип - 10 години общ трудов стаж и 6 години опит на подобна позиция. За останалите експерти, посочени от участника като основен персонал, се изисква минимален общ трудов стаж – 8 години и опит на подобни позиции – 5 години.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
 Вид на публикацията: Обявление за предварителна информация
 Номер на обявлението в OВ: 2008/S37-050716 от 22/02/2008
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час
 Цена: 1500
 Условия: Документацията за участие може да бъде получена в НК ”ЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 110, етаж 3, стая 318, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 02.02.2009 г., срещу сума в размер на 1500 лева без ДДС, внесена в касата на компанията.
 Дата
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 16:45
 Дата: 02/02/2009

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: НК “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 110
 Време: 10:00
 Лица: Участниците или техни надлежно упълномощени представители
 Дата: 03/02/2009

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. - Кохезионен фонд

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: За поръчката е обнародвано предварително обявление в Държавен вестник от 27.02.2008 год. под № 84. Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 12.12.2008 г. с референтен № 2008-131355.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес (URL): www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл.120-121 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес (URL): www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 12/12/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование: НК "Железопътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1233
 Място/места за контакт
 E-mail: e.atanassova@rail-ifra.bg
 Факс: 02 8312042
 Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария-Луиза" №110
 Град: София
 На вниманието на: Евгения Атанасова
 Интернет адрес: www.rail-infra.bg
 Телефон: 02 9322275
 Страна: България

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование: НК "Железопътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1233
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 110
 Град: София
 На вниманието на: Детелина Ангелова
 Интернет адрес: www.rail-infra.bg
 Телефон: 02 9326113
 Страна: България