Брой: 49, от дата 11.6.2024 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Конституционен съд
Решение № 8 от 4 юни 2024 г. по конституционно дело № 21 от 2023 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 195 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 196 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2024 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 197 от 6 юни 2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 198 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Община Карлово
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 199 от 6 юни 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 200 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 201 от 6 юни 2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 202 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на стипендии
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 203 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 204 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2024 г.
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 205 от 7 юни 2024 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 206 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Враца за 2024 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 207 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 394 от 7 юни 2024 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и частично прехвърлени съгласно Решение № 121 на Министерския съвет от 2013 г. и Решение № 391 на Министерския съвет от 2020 г., и за продължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море
  стр. 16
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Агенцията за малките и средните предприятия на Монголия
  стр. 17
 Преглед на материалаБългарска народна банка
Наредба за изменение на Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
  стр. 18
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.1.2024
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.1.2024
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]