Брой: 100, от дата 1.12.2023 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с организацията, подготовката и опазването на обществения ред във връзка със заявения мирен протест срещу ръководството на БФС на 16 ноември 2023 г., както и с употребата на физическа сила и помощни средства от служители на Министерството на вътрешните работи по време на провеждането му
  стр. 24
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 204 за награждаване на г-н Алфредо Нестор Атанасоф – извънреден и пълномощен посланик на Република Аржентина в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 25
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 205 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Могилино, община Две могили, област Русе, на 10 март 2024 г.
  стр. 25
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 206 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора, на 10 март 2024 г.
  стр. 25
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 207 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черна гора, община Перник, област Перник, на 10 март 2024 г.
  стр. 25
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 208 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 10 март 2024 г.
  стр. 25
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 209 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черноок, община Провадия, област Варна, на 10 март 2024 г.
  стр. 25
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 210 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, на 10 март 2024 г.
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 233 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г.
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 234 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 235 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 236 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 237 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г.
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 238 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 239 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 240 от 24 ноември 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 241 от 27 ноември 2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 242 от 27 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 243 от 27 ноември 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 183 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.
  стр. 37
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
  стр. 38
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
  стр. 46
 Преглед на материалаМинистерство на правосъдието
Наредба № Н-5 от 24 ноември 2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон
  стр. 46
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта и съобщенията
Наредба № 22 от 22 ноември 2023 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на територията на Република България
  стр. 54
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]Дата на публикация: 1.6.2023
  Нови електронни адреси на редакцията
  [Още ....]