Брой: 38, от дата 20.5.2022 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) associated material and services).
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 88 от 13 май 2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 89 от 19 май 2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната
  стр. 44
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
  стр. 44
 Преглед на материалаНационален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
  стр. 45
 Преглед на материалаНационален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология
  стр. 45
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Поправка в Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Национална здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 37 от 17 май 2022 г.)
  стр. 46
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.1.2022
  Абонамент за 2022 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]