Брой: 7, от дата 26.1.2021 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 16 за награждаване на г-жа Наргиз Гурбанова – извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 12 от 20 януари 2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 13 от 21 януари 2021 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 14 от 21 януари 2021 г. за изменение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 15 от 21 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 16 от 21 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 17 от 21 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.
  стр. 18
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 18 от 21 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 50 от 21 януари 2021 г. за признаване на Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ (НЦРС) за национално представителна организация
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Международен кодекс за кораби, опериращи в полярни води (Полярен кодекс)
  стр. 20
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор № РД-НС-01-4-8 от 15 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
  стр. 48
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи
  стр. 74
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика
  стр. 79
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
  стр. 86
 Преглед на материалаДържавна агенция "Национална сигурност"
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
  стр. 96
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2020 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]