Брой: 17, от дата 26.2.2021 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
  стр. 14
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2021 г.)
  стр. 28
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за работата на Народното събрание през март 2021 г.
  стр. 31
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 44 за освобождаване на Борис Генадиев Борисов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт
  стр. 31
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 45 за назначаване на Димитър Димитров Димитров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт със седалище в гр. Кувейт
  стр. 31
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 46 за освобождаване на Емил Савов Ялнъзов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия
  стр. 31
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 47 за назначаване на Селвер Ахмед Халил за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия със седалище в гр. София
  стр. 31
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 48 за освобождаване на Иван Илиев Кондов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания
  стр. 32
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 49 за назначаване на Алексей Еленков Андреев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания със седалище в Мадрид
  стр. 32
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 50 за освобождаване на Мартин Иванов Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия
  стр. 32
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 51 за назначаване на Нина Ангелова Симова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия със седалище в гр. Хелзинки
  стр. 32
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 52 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка
  стр. 32
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 53 за назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка със седалище в Претория
  стр. 32
 Преглед на материалаКонституционен съд
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 60 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 133 от 19 февруари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Аспарухово“, община Варна, област Варна
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 134 от 19 февруари 2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж „Хижа Черноморец – юг“, община Варна, област Варна
  стр. 37
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 148 от 22 февруари 2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Хитрино – 3“, разположено в землището на с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, на „Автомагистрали – Черно море“ – АД, гр. Шумен
  стр. 38
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор № РД-НС-01-4-9 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
  стр. 42
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество
  стр. 44
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 1 от 5 февруари 2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
  стр. 47
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
  стр. 97
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба № 7 от 18 февруари 2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни
  стр. 101
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 102
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 107
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Наредба № 1 от 16 февруари 2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности
  стр. 107
 Преглед на материалаМинистерство на младежта и спорта
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
  стр. 117
 Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
  стр. 117
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
  стр. 120
 Преглед на материалаНационална здравноосигурителна каса
Поправка в Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 11 от 2021 г.)
  стр. 125
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2021 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]