Брой: 12, от дата 3.2.2023 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаВисш съдебен съвет
Правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори в Република България
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба № 8121з-105 от 26 януари 2023 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели
  стр. 32
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 15.12.2022
  Решение на ВАС във връзка с таксите за обнародване
  [Още ....]Дата на публикация: 1.12.2022
  Абонамент за 2023 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]