Брой: 97, от дата 6.12.2022 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 279 за възлагане на кандидата за министър-председател Николай Стефанов Габровски да състави правителство
  стр. 3
 Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 15 от 28 ноември 2022 г. по конституционно дело № 10 от 2022 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 384 от 1 декември 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 385 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2022 г.
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 386 от 1 декември 2022 г. за извършване промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на Комисията за финансов надзор
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 387 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 388 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 389 от 1 декември 2022 г. за изменение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за ремонтни дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 390 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 391 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 392 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 15 септември – 31 октомври 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 393 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г.
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 394 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за закупуване на училищни автобуси
  стр. 24
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 395 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
  стр. 24
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 396 от 1 декември 2022 г. за изменение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г.
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 397 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 398 от 1 декември 2022 г. за изменение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 399 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за отменяне на Наредба № I-13 от 19 януари 2005 г. за охраната на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища на Република България
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
  стр. 29
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Наредба № 1 от 24 ноември 2022 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване
  стр. 32
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Решение № 394 от 24 ноември 2022 г. за обявяване за приключила обявената с Решение № 338 от 13.10.2022 г. процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
  стр. 33
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 7645 от 9 август 2022 г. по административно дело № 6771 от 2021 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 10661 от 23 ноември 2022 г. по административно дело № 7715 от 2022 г.
  стр. 43
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.1.2022
  Абонамент за 2022 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]