Брой: 92, от дата 27.10.2020 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.
  стр. 18
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси
  стр. 19
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов относно това как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19
  стр. 21
 Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 14 от 15 октомври 2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г.
  стр. 21
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 284 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 285 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 286 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 287 от 22 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 288 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 289 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 290 от 23 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 291 от 23 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
  стр. 40
 Преглед на материалаНационален осигурителен институт
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
  стр. 42
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2020 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]