Брой: 52, от дата 22.6.2021 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 155 за освобождаване на Иван Илиев Кондов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора
  стр. 1
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 156 за назначаване на Алексей Еленков Андреев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора със седалище в гр. Мадрид, Кралство Испания
  стр. 1
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 198 от 17 юни 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 199 от 17 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
  стр. 5
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Наредба № 68 от 10 юни 2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове
  стр. 11
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2021 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]