Брой: 83, от дата 3.10.2023 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за изменение и допълнение на Решение за работата на Народното събрание през септември и октомври 2023 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 165 от 29 септември 2023 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 166 от 29 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2023 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 167 от 29 септември 2023 г. за изменение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 168 от 29 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за допълнително финансиране на общински училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 169 от 29 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 170 от 29 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 171 от 29 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 172 от 29 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г.
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 173 от 29 септември 2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 16 от 27 септември 2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
  стр. 37
 Преглед на материалаНационална здравноосигурителна каса
Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
  стр. 57
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]Дата на публикация: 1.6.2023
  Нови електронни адреси на редакцията
  [Още ....]