Брой: 18, от дата 1.3.2024 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Албания, подписана на 15 март 2023 г. в Тирана и на 30 март 2023 г. в София
  стр. 10
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 50 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, на 23 юни 2024 г.
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 31 от 23 февруари 2024 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 32 от 26 февруари 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 132 от 23 февруари 2024 г. за констатиране на неизпълнение на т. 13.1 от Решение № 823 на Министерския съвет от 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мергели, от находище „Севлиево“, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, на „Напредък“ – АД, София
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
  стр. 40
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
  стр. 41
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 1 от 16 февруари 2024 г. за придобиване на квалификация по професията „Брокер“
  стр. 84
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енер-гийните характеристики на сгради
  стр. 99
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.1.2024
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.1.2024
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]