Брой: 47, от дата 14.6.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание
  стр. 5
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 139 за награждаване на Милка Колева Митева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
  стр. 8
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 142 за награждаване на г-н Херберт Салбер – извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 145 от 12 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 146 от 12 юни 2019 г. за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 147 от 12 юни 2019 г. за приемане на Наредба за антидопинговата дейност
  стр. 18
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
  стр. 47
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
  стр. 49
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
  стр. 49
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
  стр. 54
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба № Н-9 от 10 юни 2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“
  стр. 55
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 15652 от 14 декември 2018 г. по административно дело № 11440 от 2017 г.
  стр. 65
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]