„Държавен вестник“ е основан на 19 юли 1879 г. с указ на княз Александър I като официално издание на държавата. Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – всеки присъствен ден.
   През първите 12 години е държавно-информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове – закони, укази, постановления и др., официални документи – конвенции, договори и др., а в неофициалната му част - публикации на различни съдебни институции и др. Продължава да излиза до 30 ноември 1950 г., когато е заместен от „Известия на Президиума на Народното събрание“, а от 1963 г. е отново „Държавен вестник“ като официален орган на Народното събрание.
   В брой 89 от 6 октомври 1995 г. е обнародван Законът за „Държавен вестник“, в който е посочено, че „Държавен вестник“ е официално издание на Република България с официален и неофициален раздел.
   От 1 юли 2008 г. на електронната страница на „Държавен вестник“ има свободен достъп до броевете на вестника. От същата дата се води електронен регистър на постъпилите материали и се посочва броят, в който ще бъдат обнародвани.
На електронната страница могат да се намерят броевете от 1 януари 1989 г., като за тези от 2009 г. е налице пълнотекстово търсене.
На електронната страница се публикуват обявления за концесии по Закона за концесиите.

Изтегли първи брой на „Държавен вестник“ от 28 юли 1879 г.