N: 9 / 18.8.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Община Варна
 Пощенски код: 9000
 Място/места за контакт
 E-mail: op@varna.bg
 Факс: 052 659165
 Пощенски адрес: бул. "Съборни" № 24, етаж 7
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: Варна
 На вниманието на: Антон Жожев
 Адрес на възложителя
 Телефон: 052 659195; 052 659209
 Адрес на профила на купувача
 Страна: България

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

 От името на други възложители
 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

 Наименование на поръчката: Изработване на предпроектни проучвания, идейни проекти, инженерно-геоложки проучвания и технически проекти на ВИК инфраструктура за 16 обекта на територията на община Варна и изработване на план за управление на водите на Община Варна по обособени позиции

ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението

(Изберете само една категория — доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Обект на поръчката: Услуги
 Място на доставка или изпълнение: община варна
 Категория услуги: 6
 Код NUTS: BG331

ІІ.3) Kратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите (за всяка от категориите услуги)

Aко е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: ДА
 Прогнозна стойност
 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработят предпроектни проучвания, идейни проекти, инженерно-геоложки проучвания и технически проекти на вик инфраструктура за 16 обекта на територията на община Варна и изработване на план за управление на водите на Община Варна по обособени позиции съгласно технически задания предоставени от Възложителя.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71210000: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
 Доп. предмети: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.5) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане (ако е известна)

 Дата

ІІ.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA): НЕ

ІІ.7) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки и услуги в част ІІ.2)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат (ако са известни и само в случай на поръчки за строителство):

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” Съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58-131-82-82”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетно ос 1 на Оперативна програма”Околна среда 2007 - 2013г.” За обекти на Община Варна,финансирани по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП”Околна среда 2007 - 2013 г.” По проект ”ПРОЕКТИРАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 16 ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА”

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 17.08.2010 г. с референтен № 2010-108349.

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Закрила на заетостта и условия на труд
 Законодателство в областта на опазването на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 17/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: "Изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на горнопоясен колектор “а” - Битоля – Пирин, изработване на предпроектни проучвания, идеен проект и технически проект за канализация и водоснабдяване за рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на централната градска част, реконструкция водопроводи, дъждовна канализация, изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване за реконструкция на втори горнопоясен колектор/ на кръстовището на бул.Република и бул.Вл.Варненчик и изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ” Балъм дере”
 : 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработи технически проект за канализация и водоснабдяване на горнопоясен колектор “а” - Битоля – Пирин, изработване на предпроектни проучвания, идеен проект и технически проект за канализация и водоснабдяване за рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на централната градска част, реконструкция водопроводи, дъждовна канализация, изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване за реконструкция на втори горнопоясен колектор/ на кръстовището на бул.Република и бул.Вл.Варненчик и изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ” Балъм дере”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71210000: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
 Доп. предмети: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработи предпроектните проучвания, идеените проекти, инженерно-геоложки проучвания и технически проекти съгласно Технически задания предоставени от Възложителя
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: „Изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на кв.”Бриз” и м-ст “Свети никола, изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на колектор “Галата - Аспарухово”, изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО”Боровец -юг”, СО”Боровец-север”,к.з.”Прибой”,в.з.”Прибой” и СО”Ракитника и изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на м-ст “Долна Трака” и м-ст “Горна Трака”
 : 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработи технически проект за канализация и водоснабдяване на кв.”Бриз” и м-ст “Свети никола, изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на колектор “Галата - Аспарухово”, изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО”Боровец -юг”, СО”Боровец-север”,к.з.”Прибой”,в.з.”Прибой” и СО”Ракитника и изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на м-ст “Долна Трака” и м-ст “Горна Трака”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71210000: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
 Доп. предмети: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработи предпроектните проучвания, идеените проекти, инженерно-геоложки проучвания и технически проекти съгласно Технически задания предоставени от Възложителя
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: "Изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на Кв.”Изгрев” и СО “Сотира”, изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ”Кочмар” и СО “Пчелина, изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на ОПЗ “Метро и изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО”Ментешето”
 : 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработят на технически проект за канализация и водоснабдяване на Кв.”Изгрев” и СО “Сотира”, изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ”Кочмар” и СО “Пчелина, изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване на ОПЗ “Метро и изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО”Ментешето”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71210000: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
 Доп. предмети: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработи идеените проекти, инженерно-геоложки проучвания и технически проекти съгласно Технически задания предоставени от Възложителя
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: "Изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ”Клисе Баир”, изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ” Малка Чайка”, изработване на идеен технически проект за канализация и водоснабдяване на СО “Виница – Север” и Изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и реконструкция на водоснабдителната мрежа на СО”Ален мак” и КК”Чайка”
 : 4

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработят идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ”Клисе Баир”, изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ” Малка Чайка”, изработване на идеен технически проект за канализация и водоснабдяване на СО “Виница – Север” и Изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и реконструкция на водоснабдителната мрежа на СО”Ален мак” и КК”Чайка”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71210000: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
 Доп. предмети: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработят идеени проекти, инженерно-геоложки проучвания, идеен технически проект и технически проекти съгласно Технически задания предоставени от Възложителя
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: „Изработване на план за управление на водите(MASTER PLAN) на Община Варна ”
 : 5

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработи план за управление на водите(MASTER PLAN) на Община Варна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71210000: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
 Доп. предмети: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изработи на план за управление на водите(MASTER PLAN) на Община Варна съгласно Техническо задание предоставено от Възложителя
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)