N: 15 / 13.8.2010

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Балчик
 Пощенски код: 9600
 За контакти: Кмет
 Електронна поща: mayor@balchik.bg
 Факс: 0579 74117
 Адрес: пл. "21-ви септември" №6
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Балчик
 Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 Лице за контакти: Николай Ангелов
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя
 Телефон: 0579 71036
 Адрес на профила на купувача
 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Проектиране, изграждане и реконструкция на футболен стадион в гр. Балчик, съобразно изискванията за категория 2 от Наредбата на УЕФА в сила от 01.05.2010 г.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG33
 Място на изпълнение: гр. Балчик
 Тип доставки
 Тип строителство: Проектиране и изпълнение
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Изготвяне на технически инвестиционен проект съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложеното техническо задание/ техническа спецификация/ за проектиране. Изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с предмета на поръчката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
 Доп. предмети: 71240000: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и възлиза на около 3 000 000 лв.
 Прогнозна стойност: 3000000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 36

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя или с паричната гаранция за участие в размер на 3000 лв. /три хиляди лева/, внесени по банкова сметка -Банка -УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Балчик, IBAN BG11UNCR96603324005212, BIC UNCRBGSF или на касата на Общината за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране, изграждане и реконструкция на футболен стадион в гр.Балчик, съобразно изискванията за категория 2 от Наредбата на УЕФА, в сила от 01.05.2010г.”Валидността на гаранцията за участие следва да бъде със срок не по кратък от срока на валидност на оферта на участника.Гаранцията за изпълнение на договора се формира, като процент от стойността на договора за обществена поръчка и е в размер на 3 % без вкл. ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Финансирането ще се осъществява от бюджета на Община Балчик.В случай на неосигурено финансиране за бюджетните 2011-2012г., възложителя си запазва правото да прекрати предвидените последващи етапи- втори и трети етап.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: Избраният за изпълнител участник, в случаите, когато е обединение, което не е ЮЛ, преди подписване на договора за обществена поръчка, следва да се регистрира като юридическо лице и договорът се подписва с новоучреденото ЮЛ.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА
 Условия: Възложителят си запазва правото при необходимост да възлага допълнителни работи, станали необходими в процеса на изпълнението, съгласно чл. 90, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗОП при наличие на законовите предпоставки.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1.Оферта – попълнена съгласно Образец № 1 от дакументяцията, с вписване на срока за изпълнение на поръчката.2. Документ за регистрация на участника или ЕИК / в случаите, когато участникът е ЮЛ, което не е регистрирано в търговския регистър представя Удостоверение за актуално състояние/, а когато е физическо лице – документ за самоличност – заверени от участника копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на участника. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ в официален превод. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 1/един/ месец преди датата на представяне на офертата или да е в срока на валидност, когато ми посочен такъв.Документите по т. 6.2 се представят от всички физически или юридически лица в обединението участник в процедурата, когато то не е ЮЛ.3. Документ за внесена гаранция за участие.4. Заверено копие от удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за Първа група- Втора категория и валиден талон. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и ал. 5 от ЗОП; 6. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие. Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на условията, на които отговаря и участника съгласно чл. 56, ал. 2, от ЗОП, както и да удостовери тези обстоятелства с необходимите за това документи, които се прилагат към офертата на участника в заверен вид;7. Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 8 от документацията;8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 9 от документацията;Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 9. Ценово предложение, изготвено по приложения в документацията Образец №11 и подписано и подпечатано от участника; 10. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда- Образец №7;11. Документ за закупена документация за участие (оригинал),вносна бележка/ платежно нареждане;12. Административни сведения - Образец №10;13. Заверено копие от регистрация по ЗДДС , ако участникът е регистриран;14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; 15. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице/;16. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението;17. Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница - Образец № 13. Проектът на договор може да бъде изменян преди окончателното му сключване;18. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;19. Техническо предложение;20. Идеен проект.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Заверени копия от годишните финансови отчети за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. или някоя от съставните му части.2. Списък, който показва общия оборот и оборота от договори за проектиране и/или строителство за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., подписан и подпечатан от участника Образец N 33. Удостоверение от Банка за наличности по сметка или достъп до кредитна линия * Налични парични средства се доказват с първични счетоводни документи и записвания в счетоводни регистри. За Доказването на паричен ресурс може да послужи и изготвена прогноза на паричните потоци за 2010 год. и 2011 год. придружени със счетоводни документи, доказващи източниците за постъпления. ** Достъп до кредитна линия означава, че банката е отпуснала паричен заем и този заем към момента на подаване на офертата е наличен ( не е изразходван от участника) по банковата заемната сметка или разплащателната сметка на участника. Това се доказва с удостоверение или друг документ, издаден по надлежния ред от банката за удостоверяване на горните факти.4. Заверено копие на валидна застрахователна полица Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, която да отговаря на категорията на строежа и минималните лимити на отговорност да покриват стойността на всеки етап за изпълнение. Срокът на застраховката да изтича не по-рано от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата. В случай на изтичаща застраховка, участникът попълва декларация, че ще сключи такава за срока на договора за изпълнение. Ако участникът е обединение, застраховката се представя от всяко Ф или ЮЛ включено в него.
 Минимални изисквания: 1. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да има общ оборот от договори за проектиране и изпълнение на строителство за последните три години /2007 г., 2008 г. и 2009 г./ в размер на минимум 1 000 000 лв. /един милион лева/ 2. Участникът следва да покаже осигурен достъп до финансов ресурс на стойност минимум 500 000 лв.3. Застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за инженеринг/строителство, изпълнени пред последните 5 /пет/ години, придружен от препоръка за добро изпълнение за най важните строителни обекти включително за обекта по т.6.5- предложение 1 от минималните изисквания от документацията за участие2. Заверени копия от валидни сертификати по ISO 9001 или еквивалентен ,по ISO 14001 или еквивалентен, сертификат за внедрена система за управление на безопасни условия на труд OHSAS 18001 или еквивалентен /ако документите са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод на български език3. Списък на правоспособен проектантски персонал , други експерти включително и тези които отговарят за контрола на качеството ,ангажирани в организацията и изпълнението на поръчката, придружен с трудови автобиографии, документи за образование и специфична професионална квалификация, стаж на проектантския персонал и другите експерти и документи, удостоверяващи опита в проектирането и стажа на лицата по т. 6.5., предложение 3 от минималните изисквания от документацията4 Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството , а при наето, придружено с копие на договорите със срок не по- малък от срока на поръчката и декларация за техническото оборудване
 Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 /един/ обект през последните 5 /пет/ години със същия или сходен предмет на строителство на стойност минимум 1 000 000 /един милион лева/ лв., въведен в експлоатация.*Под сходен обект се разбира строителства на спортни сгради и съоръжения.2. Участникът следва да има сертификат валидни сертификати по ISO 9001 или еквивалентен, по ISO 14001 или еквивалентен, сертификат за внедрена система за управление на безопасни условия на труд OHSAS 18001 или еквивалентен. Сертификатите задължително се представя в превод на български език, а сертифициращия орган трябва да отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.3. Участникът следва да е ангажирал за изпълнение на поръчката ключовите експерти, (най малко по един проектант за всяка от основните части на проекта с общ трудов стаж минимум 3 години). Проектантите по всички части трябва да имат пълна проектантска правоспособност и опит в проектирането на спортни сгради и/или спортни съоръжения. 4. Участникът следва да притежава собствено или наето техническо оборудване необходимо за изпълнение на предмета на поръчката

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: оценка предложена цена за изпълнение /ОЦ/(тежест : 40)
 Показател: оценка идеен проект /ОИп/(тежест : 40)
 Показател: оценка на техническото предложение /ОТп/(тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 20
 Условия: Сумата от 20 лв./двадесет лева/ следва да бъде внесена в касата на Община Балчик или по банков път на следната сметка на Община Балчик № IBAN:BG38UNCR96608497503315, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк –Балчик, код на плащане 447 000.Получаване на закупена документация по банков път става след изпращане по факс на платежно нареждане и на основните данни на участника и адрес на получаване, чрез куриер за тяхна сметка.Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно Община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл.. „21-ви септември” № 6, на касата на Общинска администрация, от 08:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден или на сайта на общината www.balchik.bg.
 Дата: 13/09/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:00
 Дата: 23/09/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: В сградата на Общинска администрация- гр. Балчик, заседателна зала, находяща се на 1 етаж.
 Час: 10:00
 Лица: Имат право да присъстват участниците в процедурата или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел
 Дата: 24/09/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалби се подават, съгласно Глава ХІ "Обжалване" от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: РБългария

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 13/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование: Община Балчик
 Пощенски код: 9600
 За контакти: Юлия Петрова
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: пл. "21-ви септември" №6
 Град: Балчик
 Лице за контакти: касиер- приходи
 Интернет адрес
 Телефон: 0579 71072
 Държава: РБългария

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование: Община Балчик
 Пощенски код: 9600
 За контакти: Красимера Костова
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: пл. "21-ви септември" №6
 Град: Балчик
 Лице за контакти: младши експерт "ИЦ"
 Интернет адрес
 Телефон: 0579 71046
 Държава: РБългария