N: 10 / 13.8.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Бяла
 Пощенски код: 7100
 За контакти: гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф І №1
 Електронна поща: byala.rs@byala.bg
 Факс: 0817 74634
 Адрес: пл. Екзарх Йосиф І №1
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Бяла
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Теодор Тончев - мл. юрисконсулт
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.byala.bg
 Телефон: 0817 72015/49/
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Строителни дейности, свързани с изпълнение на проект „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги за населението на територията на община Бяла” по договор № 18/321/00483, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG323
 Място на изпълнение: гр. Бяла, село Стърмен, село Копривец и село Лом Черковна – Община Бяла
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” ПО ДОГОВОР №18/321/00483, МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: съгласно техническо задание
 Прогнозна стойност: 2721964
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 20

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранцията за участие е в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. Гаранцията за участие възлиза на стойност 27 920.00 лв. /двадесет и седем хиляди деветстотин и двадесет лева/. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидността на офертата от датата на представянето й. В случай на представяне на банкова гаранция да се ползват образците, включени в документацията за участие - Образец № 30. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Бяла: IBAN- BG77 IORT 7379 3300 2000 00, BIC код - IORT BGSF, ТБ ИНВЕСТБАНК АД, Клон РУСЕ. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите се уреждат съгласно чл. 61-63 от ЗОП. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Съгласно тръжна документация

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяка оферта трябва да съдържа документите, посочени в документацията по процедурата и съгласно ЗОП. Не може да участвува в процедурата по възлагане на обществената поръчка участник: 1. При който са налице обстоятелствта по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 2. Който е представил оферта,която е непълна и/или е в несъответствие с обявените условия и изисквания в документацията за участие или не е използувал изготвените образци,или не са спазени указанията за изготвянето им или разпоредбите на ЗОП; 3. Когато участникът е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник или е в съдружие с друг участник, или участвува пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на дружеството, което е участник в процедурата; 4. Когато участникът не е представил някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП и/или документите, предвидени в документацията; 5. Когато участникът не е представил документ за закупуване на документация за участие и/или документ за внесена гаранция за участие; 6. Когато участникът е представил офертната в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 7. Когато гаранцията за участие е представена от участника под формата на банкова гаранция и е със срок на валидност по-кратък от 15 (петнадесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника; 8. Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в документацията. Не може да участвува в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Участникът да представи удостоверение от Камарата на строителите, че участникът (кандидатът) е вписан в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г. за минимално трета категория строежи. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, достатъчно е един член на обединението/консорциумът да има такава регистрация. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на задачите, описани в техническите спецификации, както следва : Ръководител на проекта, технически ръководител на обекта и отговорник за контрола на качеството.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията за обществена поръчка: Изискуеми документи и информация а) Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите (годишни финансови отчети) на участника за последните три години (2007 г., 2008 г, 2009 г.); б) Информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е обект на поръчката, за последните три години (2007 г., 2008 г, 2009 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си; Справката следва да бъде подписана от лицето/лицата, които представляват участника и се положи печат (ако има такъв). в) Копие от действуваща застрахователна полица за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие);
 Минимални изисквания: Съгласно документацията за обществена поръчка: Участникът трябва да има минимален, документално доказан годишен оборот за предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) според приложените годишни финансови отчети в размер равен или по-голям от5 000 000 лв. (пет милиона лева) за всяка година. В случай, че участникът е обединение, изискването за годишен оборот се отнася за годишния оборот на участниците в обединението за предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.). - Общия оборот за строителство за последните три години. - Общия оборот от строителство на подобни обекти за последните три години. Доказателство за разполагаемост с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/ под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка с добра репутация или друга приемлива форма на разполагаеми средства.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията за обществена поръчка: а) Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 3 години ( 2007 г., 2008 г. и 2009 г.), придружен от препоръки за добро изпълнение и/или копия от договорите за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания ; б) списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители на участника, включително и биофрафии по образец; в) копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което удостоверява, че строителя отговаря на изискванията за изпълнение на строежи от категорията, в която попада обекта на поръчката, съгласно § 2, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за камарата на строителите При обединения на физически и/или юридически лица, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. г) в случай че кандидат или участник използва ресурси на други физически или юридически лица, то следва да докаже че има на разположение тези ресурси. д) Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството или еквивалент, сертификат по ISO 14001:2004 за управление на околната среда или еквивалент с обхват на сертификация: строително – монтажни работи, ремонтни дейности или еквивалент. При обединения на физически и/или юридически лица, поне един от участниците в обединението трябва да притежава такъв сертификат. е) Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство (свободен текст); - Собствено и наето оборудване, строителна техника и механизация необходими за изпълнение на поръчката. - Квалификация на инженеро-техническия състав, ангажиран в организацията и изпълнението на строителството. - Професионална квалификация на изпълнителския състав, ангажиран в строителството на обекта.
 Минимални изисквания: Съгласно документацията за обществена поръчка: Участникът или поне един от участниците в обединението, в случай на обединение следва да има изпълнени най-малко 3 (три) договора за строителство през последните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) - Собствено и наето оборудване, строителна техника и механизация необходими за изпълнение на поръчката. - Квалификация на инженеро-техническия състав, ангажиран в организацията и изпълнението на строителството. - Професионална квалификация на изпълнителския състав, ангажиран в строителството на обекта.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: Технически показатели(тежест : 60)
 Показател: Финансови показатели(тежест : 40)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер: Р- 1 от 11.08.2010г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 250
 Условия: Тръжната документация се плаща по банков път IBAN BG22IORT73798400202000, код на вид плащане 444000, BIC IORTBGSF, ТБ Инвестбанк АД. Тръжната документация се получава в стая 302, сградата на Общинска администрация гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф І №1 срещу представен документ за закупена тръжна документация.
 Дата: 15/09/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:00
 Дата: 27/09/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Заседателна зала, сградата на Общинска администрация, гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф І №1
 Час: 10:00
 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията, както и при отварянето на ценовите оферти.
 Дата: 28/09/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” ПО ДОГОВОР №18/321/00483, МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.”

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация: Съгласно техническо задание.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок, считан от датата на уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул.Витоша №18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 11/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава