N: 5 / 12.8.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: "Софийска вода" - АД
 Пощенски код: 1766
 За контакти: Отдел "Снабдяване"
 Електронна поща: mvasileva@sofiyskavoda.bg
 Факс: 02 8122588
 Адрес: Район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Мария Василева
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
 Телефон: 02 8122458
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

 Основна/и дейност/и: Вода

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Извършване на аварийни ремонти, свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” - АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG412
 Място на изпълнение: гр. София
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
 Брой изпълнители
 Рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45232410: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Ще бъдат приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Общо количество или обем: На Изпълнителя не се гарантира обем на работите.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 24

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Изискуеми депозити и гаранции: Размер на гаранцията за участие е 40 000 лв. Размер на гаранцията за изпълнение - 3% от прогнозната стойност на Договора. Условията й са упоменати в договора. Гаранциите се внасят по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, или се представя оригинал на неотменима безусловна банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Изпълнителят издава надлежно попълнени фактури въз основа на подписания от двете страни Приемо-предавателен протокол, от който е видно, че работите са приети без забележки от Възложителя.Условията и начина на плащане са описани подробно в документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Документи и информация: Да са местни или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, ал.5 и чл.48 от ЗОП; Когато Кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец - заверено от лицето копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато Кандидатът е физическо лице – копие от документа за самоличност; Когато не е представен единен идентификационен код кандидатите – юридически лица и еднолични търговци прилагат заверено от Кандидата копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд не по-късно от шест месеца преди крайната дата за подаване на предложения; Декларация(и) по чл. 47, ал.1 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация(и) по чл. 47, ал.2, т.1, 2, 3 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация(и) по чл. 47, ал.5 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация(и) по чл. 56, ал. 1, т.10 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация от Кандидата за автономност /по образец/; Декларация /по образец/, че Кандидата няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Доставчикът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл. 56, ал.2 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие; Попълнен формуляр за компетентност по БЗР на контрактори и декларация към него – по образец; Попълнено споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – по образец; Декларация от Кандидатите, че в случай че бъде избран за Изпълнител, преди подписването на договора, ще се застрахова съгласно изискванията на чл. 171 – 174 от „Закона за устройство на територията” (ЗУТ), като преди подписването на договора ще представи на Възложителя Копие от сключена валидна застраховка съгласно изискванията на чл. 171 – 174 от ЗУТ; Декларация от Кандидата, че в случай че бъде избран за Изпълнител, преди подписването на договора, ще се регистрира в Централен професионален регистър на строителя, "Четвърта група" с право да изпълнява строежи от I категория, като преди подписването на договора ще представи на Възложителя Копие от Удостоверението за вписване в Централен професионален регистър на строителя, удостоверяващо правото на Кандидата/Изпълнителя да изпълнява строежи от I категория,;Когато Кандидата е обединение от юридически лица, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централен професионален регистър на строителя - "Четвърта група", даващо му право да изпълнява строежи от 1-ва категория, към момента на сключване на договора. Декларация от Кандидата, че може да изпрати екип, който да започне изпълнението на възложените работи в срок до 4 часа след подаден от Възложителя с официална инструкция сигнал за възлагане на аварийни ремонти и не по-късно от 5 работни дни от подаден от Възложителя с официална инструкция сигнал за изграждане на сградно канализационно отклонение. Заверено от Кандидата копие на валиден сертификат за регистрация по ISO 9001 или еквивалентно, издаден от акредитиран орган; Заверено от Кандидата копие на валиден сертификат за регистрация по OHSAS 18001 или еквивалентно, издаден от акредитиран орган. Кандидатът представя всички изискуеми в конкурсната документация документи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

 Документи и информация: Годишен счетоводен баланс или отчет за приходите и разходите за всяка от предходните 3 приключени финансови години (2007, 2008 и 2009); Кандидатът следва да има минимален паричен оборот за изградени улични канали и СКО за предходните три години, считано от датата на подаване на заявленията за участие, не по-малък от 4 000 000 лв. Кандидатът следва да има минимален паричен оборот за изградени улични канали и СКО по тунелен способ и/или безизкопна технология за предходните три години, считано от датата на подаване на заявленията за участие, не по-малък от 100 000 лв. Кандидатът следва да има минимален паричен оборот за изпълнени строително-монтажни работи по аварийни ремонти на канализационни мрежи и съоръжения към тях за предходните три години, считано от датата на подаване на заявленията за участие, не по-малък от 300 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

 Документи и информация: Минималният обем на успешно изпълненото и завършено от Кандидата строителство на улични канали и канализационни колектори за предходните три години, считано от датата на подаване на заявленията за участие, трябва да бъде както следва: 1.Кандидатът трябва да има опит в изпълнeнието или ремонтирането на минимум 6 км улични канали или канализационни колектори с диаметър на тръбите по-голям от 300 мм вкл.; 2.Поне един обект по т.1 трябва да бъде свързан с изградени или ремонтирани от Кандидата улични канали или канализационни колектори с диаметър на тръбите по-голям от 1000 мм вкл. и с минимална дължина 150 м; 3.Поне един обект по т.1 трябва да бъде с минимална дължина от 300 м и да бъде изпълнен в населено място категория „0” и „1”, определени в Приложение 2 „Категоризация на населените места” със Заповед № РД-02-14-256 от 31 май 2004 г. на МРРБ. При участие с обекти, изпълнени извън територията на Рeпублика България, населените места, в които са изпълнени обектите трябва да бъдат с население над 60 000 жители; Кандидатите да са с доказана търговската репутация и професионален опит в областта на изграждането или ремонта на улични канали и сградни канализационни отклонения за обектите по т.1 и т.2 описани по – горе. Кандидатът трябва да представи Списък-Таблица (по приложен образец) съдържащ успешно изпълнени и завършени през предходните три години, считано от датата на подаване на заявленията за участие, обекти по т.1, т.2., т.3 описани по – горе улични канали и канализационни колектори, в които Кандидатът е бил главен изпълнител или подизпълнител. Списъкът – Таблицата трябва да съдържа следната информация за всеки от изпълнените обекти: вид документ, с който се доказва строителството , дата на издаване на документа, наименование на обекта, място на изпълнение, година на строителство, диаметър на тръбите, дължина на провода, инвеститор, вид на СМР (планов или авариен), начина на изпълнение (открит или тунелен способ) и стойност. От посочените в списъка – таблицата обекти, трябва да е видно, че Кандидатът отговаря на изискванията за минимален паричен оборот описани по – горе. За всеки обект от списъка – таблицата, Кандидатът следва да представи копия от договори и фактури в обхват достатъчен да докаже стойност на изпълнени строително монтажни работи в изискуемия обем. В случай, че в представените договори и фактури не може да се разграничи стойността на изпълнените канали от друга инфраструктура, за доказване на стойността на обектите следва да се представи Протокол за изпълнени и подлежащи на заплащане СМР, от които да е видна дължината и диаметъра на проводите, както и начина, по който са изпълнени (открит или тунелен способ).За всеки обект от списъка Кандидатът следва да представи Протокол за изпълнени и подлежащи на заплащане СМР, от които да е видна дължината и диаметъра на проводите, както и начина, по който са изпълнени (открит или тунелен способ). За обекти, изпълнени извън територията на Република България, Кандидатът трябва да представи еквивалентен документ. Кандидатът следва да представи минимум 2 референции, от двама различни възложители, доказващи търговската му репутация и професионалния опит в областта на изграждането или ремонта на улични канали и сградни канализационни отклонения по обекти от т. 2 и т. 3, описани по – горе и които присъстват в списъка - таблицата. Копие от договор/и, удостоверяващ/и, че кандидата е изпълнил през предходните три години, считано от датата на подаване на заявленията за участие, повече от 1 договор за авариен ремонт на канализационна мрежа в населено място категория „0” и „1”, определени в Приложение 2 „Категоризация на населените места” със Заповед № РД-02-14-256 от 31 май 2004 г. на МРРБ. При участие с обекти, изпълнени извън територията на Рeпублика България, населените места, в които са изпълнени обектите трябва да бъдат с население над 60 000 жители Изискванията продължават в VI.З - Допълнителна информация

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати: НЕ
 Вид процедура: Договаряне

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер: ТТ000885

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 09:30
 Цена: 16
 Условия: Посочената цена е без ДДС и се заплаща в брой в главния офис на “Софийска вода” АД, всеки работен ден. Заплатена документация се получава в Деловодството на "Софийска вода" АД. Предложения се подават в Деловодството.
 Дата: 05/09/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 09:30
 Дата: 15/09/2010

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Главен офис на "Софийска вода" АД, град София 1766, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А.
 Час: 10:00
 Лица: При отваряне на предложенията могат да присъстват управителите на фирмите-кандидати или изрично упълномощени от тях представители.
 Дата: 15/09/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация: Кандидатът трябва да отговаря и да представи следните документи: Декларация за наличието на основно оборудване, транспортни средства и механизация на Кандидата за изпълнението на предмета на поръчката (договора), съдържаща информация относно техния вид, капацитет и собственост. Посочените в декларацията основно оборудване, транспортни средства и механизация трябва да отговарят на следните изисквания: Всеки Кандидат трябва да разполага със следното основно оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: Минимум по 3 /три/ броя от следните основни видове механизация и транспортни средства, които трябва да бъдат собственост на Кандидата и/или да са му предоставени по силата на договор за лизинг:Багер,Самосвал,Микробус; Минимум от следните видове машини и оборудване, които трябва да бъдат собственост на Кандидата:Ел. генератор-3 броя; Помпа за фекални води-3 броя;Ръчна трамбовка-3 броя;Фугорезачка-3 броя;Къртач-3 броя;Моторен ъглошлайф-3 броя;Пневматична машина за изпълнение на хоризонтален сондаж до ф110мм – 1 брой;Хидравлична машина за изпълнение на хоризонтален сондаж до ф250мм– 1 брой;Машина за челно заваряване от ф 63 мм до ф315 мм – 1 броя;Вибро-валяк – 1 брой;Инвентарно сглобяемо укрепване за изкоп до 6м дълбочина и 30м дължина; За всяко от декларираните транспортни средства изискани по – горе, Кандидата представя копия от регистрационните талони (в случай, че са негова собственост) или копия от лизинговите или друг вид договори, чрез които транспортните средства са му предоставени на лизинг или под наем; Списък на квалифицирания инженерно-технически персонал и работници, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на обществената поръчка, съгласно следните изисквания: Всеки Кандидат трябва да разполага с най-малко три собствени постоянни екипа, включващи в състава си като минимум машинист, двама шофьори и двама каналджии; Всеки Кандидат трябва да разполага с най-малко трима технически ръководители, които да осъществяват ръководство на екипите и да отговарят на изискването на чл.163а, ал.4 от ЗУТ. Към списъка трябва да бъдат приложени: Копие на документ, доказващ квалификацията на техническите ръководители и копие на свидетелство за правоспособност за машинистите, както и свидетелство за управление на МПС на шофьорите; Кандидатите трябва да са компетентни по „Безопасност и здраве при работа” (БЗР) и да могат да осигурят спазването на изискванията на „Здравословни и безопасни условия на труд” (ЗБУТ) при извършване на дейност от тях на територията на обектите в експлоатация и/или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от „Закона за здравословни и безопасни условия на труд” (ЗЗБУТ).

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Срок за получаване на жалби: съгласно чл. 120, ал.3 и ал.4 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 09/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава