N: 2 / 12.8.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Тервел
 Пощенски код: 9450
 За контакти: Община Тервел
 Електронна поща: diana.ilieva@abv.bg
 Факс: 05751 2391
 Адрес: ул. "Св. св. Кирил и Методий" 8
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Тервел
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Дияна Илиева
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.tervel.bg
 Телефон: 05751 2075
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Р. България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: община

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Благоустрояване на населени места в община Тервел, с обособени позиции както следва: обособена позиция 1: ”Асфалтови настилки, тротоари и улично осветление”; обособена позиция 2: ”Зелени площи и детски площадки” 

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG332
 Място на изпълнение: община Тервел
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Преасфалтиране на дванадесет съществуващи участъци на уличната мрежа в гр. Тервел, демонтиране и полагане на нова тротоарна настилка на тротоари в гр. Тервел - 5 участъка, основен ремонт на улично осветление в гр. Тервел и 3 села от общината и изграждане на зелени площи и детски площадки в гр. Тервел - 3 бр.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: 12 участъка от улична мрежа на гр.Тервел за преасфалтиране 5 участъка от улична мрежа на гр.Тервел за изграждане на нова тротоарна настилка - приблизително 10,5 дка
 Прогнозна стойност: 2803704.46
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 16

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: гаранция за участие - в размер на 15 000 лв. за обособена позиция 1 и 700 лв. за обособена позиция 2. В случай на гаранция за участие под формата на депозит,същата следва да се осигури по банкова сметка на община Тервел BG44UNCR96603327005216, BIC:UNCRBGSF при Уникредит Булбанк клон Добрич. Гаранция за изпълнение - определя се на 3 % от стойността на сключения договор.Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение / в случай на банкова гаранция/ трябва да е с 30 дни по-дълъг от крайния допустим срок за изпълнение на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Дейностите по всички обекти за двете Обособени позиции се финансират по два договора за отпускане на финансова помощ по мярка 322”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор 08/322/00219 от 23.10.2009 г. и Договор 08/322/00063 от 23.10.2009 г.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА
 Условия: в случай,че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението или консорциума сключват споразумение. Споразумението трябва да е нотариално заверено и да съдържа клаузи,които да гарантират следното: - че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и по отделно,по закон за изпълнението на договора; - че водещия член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - че изпълнението на договора, включително плащанията,са отговорност на водещия член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; - участниците в обединението /консорциума трябва да определят едно лице,което да представлява обединението /консорциума за целите на поръчката.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата; - когато не е приложено споразумение за създаване на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаване на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка; - участникът обединение / консорциум трябва да представи нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които те упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението/когато участникът е обединение,което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението като представляващо същото. В случай на одобрение кандидатът трябва да наеме за периода през който се изпълняват СМР по договора безработни лица, регистрирани в ДБТ Тервел, както следва: 1/ за Обособена позиция 1 - най- малко 6 лица; 2/ за обособена позиция 2 - най-малко 2 лица

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Удостоверение за актуално състояние или документ за издаден „Единен идентификационен код” (ЕИК) - за българско юридическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Документите се представят се в заверени от участника копия. 3. Когато участникът е физическо лице се представя копие от документ за самоличност. 4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация , а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по чл. 47 от ЗОП, както и декларацията за минимална цена на труда не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация. Декларацията се подписва задължително от лицата в съответствие с т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. 6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация. Декларацията се подписва задължително от всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и от лицата, временно изпълняващи тези длъжности, вкл. прокурист или търговски пълномощник. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. 7. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - представя се приложения образец към настоящата документацията . Декларацията се подписва задължително от лицата в съответствие с т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. 8. Документ за закупена документация за участие (копиe); 9. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда . 10. Документ за учредена/внесена гаранция за участие на стойност 15 000 лв. за обособена позиция 1 и 700 лв. за обособена позиция 2. Срокът на валидност на гаранцията за участие/в случай на банкова гаранция/ трябва да покрива срока на валидност на офертата, т.е. 90 дни ,считано от датата на която изтича срокът за подаването на офертата. 11. Доказателства за икономическото, финансовото състояние,техническите възможности и квалификацията на кандидата както следва: 11.1. Копие от валидна застраховка за „професионална отговорност” 11.2.Отчет за приходи и разходи за последната приключена финансова година и за предходните две години / 2007,2008 и 2009 г./ 11.3. Счетоводен баланс за последната приключена финансова година и за предходните две години / 2007,2008 и 2009 г./ 11.4. Декларация за техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване,с което разполага кандидатът, с отбелязване дали то е собствено или наето.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Отчет за приходи и разходи за последната приключена финансова година и за предходните две години / 2007,2008 и 2009 г./. 2. Счетоводен баланс за последната приключена финансова година и за предходните две години /2007, 2008 и 2009 г./.
 Минимални изисквания: Участниците трябва да са реализирали положителен финансов резултат за последните три приключени години – взависимост от момента на учредяването си. При участие на обединение, изискването за финансов резултат се отнася общо за обединението. Това обстоятелство се удостоверява от представените от кандидата финансови отчети.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Копие от валидна застраховка за „професионална отговорност”. 2. Декларация за техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване, с което разполага кандидатът, с отбелязване дали то е собствено или наето. Декларацията е по образец на кандидата и трябва да дава информация за основните характеристики на посочената механизация и оборудване – например за булдозери и грейдери се посочва мощност в к.с.;за багери и товарачни машини – обем на коша в куб.м., за асфалтосмесители – производителност т/час ; за валяци – тонаж;за транспортни средства – полезен товар. 3. Списък на договорите за строителство изпълнени през последните 5 години /2005, 2006, 2007, 2008 и 2009/, придружени от препоръки за добро изпълнение за по-важните строителни обекти; Тези препоръки посочват стойността ,датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 4. Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001:2000 с обхват предмета на обществената поръчка – изисква се за двете обособени позиции. 5. Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 с обхват предмета на обществената поръчка – изисква се само за обособена позиция 1. 6. Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват предмета на обществената поръчка – изисква се само за обособена позиция 1. 7. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. 8. Списък на ръководните служители на кандидата и на тези,които отговарят за извършване на строителството, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на двете категории служители. 9. декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години. 10. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.
 Минимални изисквания: Участниците трябва да са: * за обособена позиция 1 - вписани в Централния професионален регистър на строителя за строежи от транспортната инфраструктура – най-малко за втора категория, съгласно ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ – чл. 5,ал. 6. За доказване на това обстоятелство се представя копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право. * за обособена позиция 2 - вписани в Централния професионален регистър на строителя за строежи от високото строителство – най-малко за трета категория, съгласно ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ – чл. 5, ал. 6. За доказване на това обстоятелство се представя копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя .За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право. За обособена позиция 1: *Участниците трябва да разполагат със собствена или договорена за извършване на услугата акредитирана от БСА лаборатория за контрол на качеството. Обстоятелството се доказва с документ за собственост на акредитираната лаборатория или с документ за право на ползване на такава минимум за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: К1 – Цена за изпълнение на СМР за съответната обособена позиция (тежест : 70)
 Показател: К2 –размер на авансово плащане /в %/(тежест : 15)
 Показател: К3-Срок за изпълнение на договора ,в календарни месеци(тежест : 15)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 17:00
 Цена: 100
 Условия: Документацията ще бъде на разположение на гише”Деловодство” в Община Тервел и се закупува при внасяне на такса от 60.00 лв. за документацията за обособена позиция 1 и на такса от 40.00 лв. за закупуване на документация за обособена позиция 2 на същото гише.Върху таксата не се дължи ДДС.Банковата сметка за превеждане на такса за закупуване на документация за участие е BG69UNCR96603127005219,BIC: UNCRBGSF.
 Дата: 10/09/2010
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 17:00
 Дата: 20/09/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: община Тервел,зала 201
 Час: 10:00
 Лица: Съгласно разпоредбите на ЗОП
 Дата: 21/09/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: Програма за развитие на селските райони,мярка 322 ?Обновяване и развитие на населените места"

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация: Докумнтацията за участие е налична на електронната страница на Община Тервел,раздел "Конкурси и търгове" www.tervel.bg

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно разпоредбите на ЗОП - ЧЛ.120

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Р БЪЛГАРИЯ

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 03/08/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: :”АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ,ТРОТОАРИ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Асфалтови настилки:Дейностите се локализират върху дванадесет участъка от уличната мрежа на гр.Тервел.Всички участъци,които ще бъдат ремонтирани в рамките на изпълнението на договор по настоящата обществена поръчка представляват улици,чиято асфалтова настилка е силно компрометирана.Разрушени са асфалтовите слоеве и голяма част от основата на пътното платно под тях.Строителните работи по проекта обхващат дейности по фрезоване на деформираните участъци от съществуващата настилка,изкърпване на същите участъци, последвани от доставка и полагане на два слоя асфалтобетон по цялата повърхност на съществуващото улично платно.Възстановяването на платното се извършва при спазване на изискванията на техническия проект за изграждане на нива,гарантиращи правилно отводняване на участъците.Дейностите приключват с изграждане на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка. Тротоари:Дейностите се локализират върху пет участъка от уличната мрежа на гр.Тервел.Всички участъци,които ще бъдат ремонтирани в рамките на изпълнението на договор по настоящата обществена поръчка представляват съществуващи тротоари от циментови плочи.В по-голямата си част бетоновите бордюри са начупени и разрушени.Липсват големи участъци от циментовите плочи,на места е налична само основа от трамбовани земни маси.За част от тротоарите – по ул.”Хан Аспарух” са характерни участъци с градински бордюри,оформящи вградени в тротоарните платна зелени площи двустранно .Градинските бордюри също са изпочупени и разрушени.Не са оформени участъци с подходи към имотите на гражданите и такива,осигуряващи достъпна среда. Проектното решение предвижда изграждане на тротоари от бетонова настилка – за улиците „Цар Калоян”,”Зах.Зограф”,”Й.Йовков” и „Оборище” и от бетонови плочи с размери 30/30/4 см. за двата участъка на ул.”Хан Аспарух”. Улично осветление:Дейностите се локализират върху основен ремонт на участъци от мрежата на уличното осветление в четири населени места – гр.Тервел и селата Коларци,Кочмар и Нова Камена.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 2712171.46
 Описание: 12 участъка за преасфалтиране,5 участъка за основен ремонт на тротоарни настилки,4 населени места за основен ремонт на уличното осветление
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 16

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: ” ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ”
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Дейностите се локализират върху три участъка от градската среда в гр.Тервел.Включват оформяне на зелени площи с подходящо залесяване,монтиране на пейки и съоръжения за игра на деца.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 91533
 Описание: 3 броя зелени площи - 2 детски площадки и 1 градинка
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 16

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)