N: 1 / 5.2.2013

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

1.1) Наименование, адреси и адрес за контакти

 официално наименование - кмета на община Бургас, област Бургас
 пощенски адрес - ул. Александровска 26
 град - Бургас
 пощенски код - 8000
 държава - Република България
 адрес за контакти - гр. Бургас, ул. Александровска 26
 на вниманието на - Златан Емилов Христов
 телефон - 056 907288
 e-mail - z.hristov@burgas.bg
 факс -
 Интернет адрес/и (в приложимите случаи) -
 общ адрес на възлагащия орган (URL) -
 адрес на профила на купувача (URL) -
 допълнителна информация може да бъде получена на - на горепосочения за адрес за контакти
 специфични документи могат да бъдат получени от - на горепосочения за адрес за контакти
 заявленията трябва да бъдат изпратени на - на горепосочения за адрес за контакти

І.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

 вид на възлагащия орган - регионален или местен орган
 основна дейност - места за отдих, спорт, атракция и обслужване

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

ІІ.1) Описание на концесията

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

 ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПАРК "ОКЕАНАРИУМ" ВОДЕН РАЗВЛЕКАТЕЛНО - РЕЛАКСАЦИОНЕН КОМПЛЕКС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРК "ЕЗЕРО" - ГР. БУРГАС

ІІ.1.2) Вид на поръчката и местоположение на строителството

 вид на поръчката - проектиране и изпълнение
 основна площадка или разположение на строителството - Поземлен имот с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 /сто и седемнадесет хиляди, осемстотин и пет/ кв. м, с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", идентичен с УПИ ІІ-137, в кв. 1 /първи/ по ПУП-ПРЗ на Парк "Езеро", гр. Бургас, с граници на имота: имоти с идентификатори по КК 07079.622.7, 07079.622.22, 07079.622.136, 07079.622.135, 07079.622.39, 07079.622.12, 07079.622.60, 07079.622.98 и 07079.622.18, с местонахождение област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, парк "Езеро", съгласно Акт за публична общинска собственост №7255/28.11.2012 година.
 код NUTS - BG341

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

 Предмет на концесията за проектиране, строителство, управление и поддържане на парк "Океанариум" Воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на Парк "Езеро" - гр. Бургас е изграждането върху концесионната площ на воден развлекателно-релаксационен комплекс, включващо дейностите по проектиране и строителство, въвеждане в експлоатация в съответствие с действащото законодателство и предвижданията на устройствените планове, и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, както и получаването на възнаграждение, състоящо се от правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията като получава приходи от предоставяните услуги от обществен интерес и извършване на стопански дейности на територията на обекта на концесията. Обект на концесията: поземлен имот с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 /сто и седемнадесет хиляди, осемстотин и пет/ кв. м, с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", идентичен с УПИ ІІ-137, в кв. 1 /първи/ по ПУП-ПРЗ на Парк "Езеро", гр. Бургас, с граници на имота: имоти с идентификатори по КК 07079.622.7, 07079.622.22, 07079.622.136, 07079.622.135, 07079.622.39, 07079.622.12, 07079.622.60, 07079.622.98 и 07079.622.18, с местонахождение област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, парк "Езеро", съгласно Акт за публична общинска собственост №7255/28.11.2012 година;Съществуващата и подлежащата на изграждане в концесионната площ прилежаща инфраструктура, по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията; Всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятственото и нормалното функциониране на останалите елементи на обекта на концесията или предоставянето на услугата от обществен интерес, както и имотите, необходими за извършване на другите стопански дейности, без да е необходимо физически да са свързани с обекта на концесията.

ІІ.1.4) Общ речник на възлагането (CPV)

 основен предмет - основен речник : допълнителен речник 45212172-2;
 допълнителен предмет/и - основен речник : допълнителен речник

ІІ.2) Количество или обхват на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обхват (включително всички партиди (обособени позиции) и опции, в приложимите случаи)

 

 Върху концесионната площ, Концесионерът, на негов риск и за негова сметка ще изгради "Парк Океанариум" - воден развлекателно - релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро", в съответствие с решението на Общински съвет - гр. Бургас и концесионния договор в УПИ ІІ-137 с площ 117805 кв.м, като възможната максимално засроена площ е 25800 кв.м. В рамките на УПИ следва да се осигурят озеленени площи минимум 65966 кв. м,в това число водни площи до 23559 кв.метра. Осъществяването на концесията ще премине в две основни фази: първа -проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на делфинариум, океанариум, аквапарк, зона за спорт и отдих и втора - фаза на управление и поддържане на концесионния обект.
 ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи; посочете само цифри) - 80000000
 валута - BGN

ІІ.2.2) Минимален процент от строителството, което ще бъде възложено на трети страни (в приложимите случаи)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1) Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

 Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията -
1. Разработки по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата, посочени в обявлението и в документацията за участие.
2. Финансов модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията, обосноваващ размер на предложените инвестиции, както и предложения процент на ежегодно концесионно плащане и нормата на възвръщаемост, изчислена на базата на чистите парични потоци - на хартиен и на електронен носител
3. Доказателства за изпълнение на приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата.
4. Инвестиционна програма за срока на концесионния договор и подробна инвестиционна програма за срока за реализиране на инвестициите, която да е в съотвествие с максималните срокове за изпълнение на инвестициите, определени с решението за откриване на процедурата за отдаване на концесия на Общински съвет Бургас.
5. Други разработки в изпълнение на условията, посочени в документацията за участие. Кандидатите или участниците, следва да представят линеен график за реализация на проекта, включващ време за изпълнение, последователността на етапите на строителство.
6. Декларация /по образец/ за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията за произход на средствата се представя от всеки от участниците в обединението.
7. Декларация /по образец/ за срок на валидност на офертата. Срокът на валидност на офертата, посочен в декларацията трябва да бъде еднакъв със срока на валидност на офертите, посочен в обявлението за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия;
8. Други разработки и информация в изпълнение на условията, посочени в документацията за участие;
9. Електронен носител, на който са записани предложението и приложенията към него;
10. Опис на съдържанието на предложението с посочване на броя страници.
11. Участникът може да предложи възлагането на част от строителството на подизпълнители, включително като посочи процента от стойността на строителните работи, които ще се изпълняват от тях, в съответствие с чл. 53, ал. 2 от Закона за концесиите.

ІІІ.1.2) Икономически и финансови възможности

 Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията (в приложимите случаи) -
1. Регистриран основен капитал - не по-малко от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, внесени изцяло - удостоверява се чрез документ, издаден от съответния търговски регистър, в който е посочен размера на регистрирания капитал.
2. Достъп до финансов ресурс, в размер не по-малък от 50% от размера на предложените инвестиции, но не по-малък от определения от концедента минимален размер на инвестицията - удостоверява се чрез издаден от банка документ, доказващ посочените обстоятелства, а имено: Банкова референция - оригинал, която трябва да съдържа следните задължителни реквизити: уверение от съответната банка, че участникът притежава към момента на издаване на референцията наличен собствен финансов ресурс или достъп до финансов ресурс в посочения размер. В случай, че участникът има достъп до кредитна линия, в референцията трябва да е вписано колко неусвоен финансов ресурс по кредитната линия е наличен. Задължително условие е по кредитната линия да е наличен финансов ресурс не по-малко от изискваната по-горе сума, конкретно за настоящата процедура, което трябва да е изрично вписано в банковата референция. Датата на издаване на референцията трябва да е с дата не по-рано от 20 (двадесет) дни преди датата на подаване на офертата.
3. Балансова стойност на активите на участника - не по-малко от 800 000 /осемстотин/ хиляди за последната отчетна година.
4. Реализирани приходи за последните три години - в размер общо минимум 8 000 000 /осем милиона/ лева, като за последната година реализираните приходи са минимум 2 000 000 /два милиона/ лева Обстоятелствата по т. 3. и 4. се доказват чрез: - Одитирани и заверени отчети за приходите и разходите за последните три години, предхождащи годината на подаване на офертата. -Одитирани и заверени баланси за последните три години, предхождащи годината на подаване на офертата. -Одиторски доклади за заверка на годишните финансови отчети за последните три години, предхождащи годината на подаване на офертата. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който комисията за провеждане на процедурата за концесия приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените по-горе документи, той следва да отправи запитване до комисията за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, в което да посочи документите, с които разполага.

ІІІ.1.3) Технически възможности

 Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията (в приложимите случаи) -
1. Декларация, съдържаща списък на изпълнени и/или изпълнявани през последните 5 години договори с предмет: извършване на дейности, идентични или сходни с тези, които трябва да бъдат извършени в обекта на концесията, включително основните елементи на договорите - минимум 1 договор;
2. Сертификати за управление на качеството или за опазване на околната среда - сертификат по ISO за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 и ISO 14001 за управление на околната среда или еквивалентни на тях документи.
3. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на дейностите, които трябва да бъдат извършени в обекта на концесията. Доказва се с представяне на копия от дипломи, сертификати, декларации
4. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за изпълнение на строителството - при концесия за строителство.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерии за възлагане

 К1 - Коефициент за размер на инвестицията, но не по-малко от 80 000 000 (осемдесет милиона) лева.
Тежест - Т1= 40 К1 = (И участник/И участник - максимален) х Т1
където И е предложения размер на инвестицията за съответния участник Максимално за К1 - 40 т.
К2 - Коефициент отразяващ предложения от участниците процент на концесионното плащане от брутните приходи от експлоатацията на обекта на концесията в размер, не по-малко от 1% /един процент/, което ще започне да бъде изплащано от годината на въвеждане в експлоатация на основните обекти от обществен интерес - делфинариум, океанариум, развлекателно-познавателен комплекс и аквапарк, - но не по-късно от 5 години считано от датата на влизане в сила на договора .
Тежест - Т2= 20
К2 = (П участник/П участник - максимален) х Т2
където П е предложеният от съответния участник процент на концесионното плащане от брутните приходи от експлоатацията на обекта на концесията
Максимално за К2 - 20 т.
К3 - Концепция на участника, включваща идейно и функционално решение на предложения проект - този критерий се състои от седем подпоказателя: Обосновка и убедителност на концепцията, Обосновка на функционалното зониране, Степен на съобразяване и обвързаност с ПУП и съществуващи подходи за обслужване, Осигуряване на оптимални възможности за паркиране, Осигуряване на възможност за етапна реализация, Обвръзка на зелените площи със съществуващата зелена система, Оригиналност на обемно-пространственото решение
1. К3.1 - Обосновка и убедителност на концепцията Концепцията следва подробно да указва целите на задачата. Предназначението на територията и нейното местоположение следва да бъдат подробно обследвани по отношение на прилежаща среда и теренни дадености така че да се получи максимална убедителност на решението. По този показател ще бъде оценена степента в която: -Участникът е отчел в максимална степен съществуващото положение и предвижданията в прилежащата територия. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки; - Участникът е предложил решение с което е предвидено застрояване в съответствие с нормативните изисквания и изискванията поставени с техническия анализ. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 4 точки; - Участникът е отчел в максимална степен теренните дадености и съществуващата денивелация на терена като е използвал в максимална степен техните възможности. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.
2. К3.2. - Обосновка на функционалното зониране. Указаните в техническия анализ зони следва да бъдат подробно обследвани и взаимно обвързани с концепцията, така че да осигуряват оптимално функциониране и взаимно допълване помежду си. Същевременно отделните функционални зони следва да са съобразени и обвързани с прилежащите територии при отчитане начина им на ползване. По този показател ще бъде оценена степента в която: - Участникът е предложил убедително решение за зониране съобразено с начина на ползване на прилежащите имоти. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 2 точки. - Участникът е предложил добра функционална и взаимна обвързаност между зоните и едновременно с това е обосновал тяхната самостоятелност и възможност за етапното им изграждане. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил зона за паркиране и е осигурил оптимални възможности за обслужване на всяка от обособените функционални зони. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 2 точки. - Участникът е съчетал отделните функционални зони със зони за озеленяване. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 2 точки.
3. К3.3. - Степен на съобразяване и обвързаност с ПУП и съществуващи подходи за обслужване Цел на разработката е да се осигури лесен и бърз достъп до комплекса и до отделните му структурни единици, безконфликтно обслужване на територията, възможност за достъп на автомобили със специален режим и лесна евакуация. По този показател ще бъде оценена степента в която: - Участникът е предложил комуникационно-транспортно решение /схема/ с лесни и къси връзки, обвързани с прилежащата улична и алейна мрежи. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил обвръзка с основните пешеходни и велосипедни маршрути в прилежащата територия. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил решение с малка дължина на нови обслужващи алеи, осигуряващи обслужването на комплекса. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.
4. К3.4. - Осигуряване на оптимални възможности за паркиране. Част от задачата на проекта е да се осигурят места за пракиране в рамките на имота и да се обследват възможностите за използване на прилежащи обществени паркинги и други алтернативни видове транспорт за достъп до комплекса. По този показател ще бъде оценена степента в която: - Участникът е предложил съвременно решение с осигурени оптимални площи за паркиране в рамките на УПИ при съобразяване с характера на територията,като нормативно необходимите места за паркиране са разсредоточени в прилежащи в територията паркинги. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил концепция с алтернативни методи за транспорт и достъп до обекта при съобразяване с характера и спецификата на територията. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.
5. К3.5. - Осигуряване на възможност за етапна реализация. Предвид предложената с техническия анализ етапна реализация на изграждания обект проектът следва да осигури и докаже възможност за изграждане на отделните му структурни единици поетапно. Същевременно поетапното изграждане не трябва да води до нарушаване на цялостната концепция и функционалните връзки в територията. По този показател ще бъде оценена степента в която: - Участникът е предложил ясно обособени етапи за реализация. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил решение, при което реализирането на отделните етапи не компрометира общата структура и функционирането на изградените етапи. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.
6. К3.6. - Обвръзка на зелените площи със съществуващата зелена система. Имотът е разположен в непосредствена връзка с паркова територия. Проектното решение следва в максимална степен да бъде съобразено с наличната растителност, обследвана по вид и размери. Същата следва да бъде органично вписана в общата схема на функционално зониране и обвързана с новопредвидените за озеленяване и благоустрояване площи по проектното решение. По този показател ще бъде оценена степента в която: - Участникът е предложил решение, с което в максимална степен се е съобразил със съществуващата в имота растителност. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил решение, в което новите зелени площи са функционално и пространствено обвързани с тези в прилежащата територия. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил решение, в което зелената система допълва и доразвива общото функционално и планово решение. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 4 точки.
7. К3.7. - Оригиналност на обемно-пространственото решение Обектът по своя характер изисква оригинално обемно-пространствено решение, съобразено със средата и същевременно осигуряващо собствен облик. Концепцията следва в максимална степен да бъде съобразено със средата, но същевременно да е четливо и запомнящо се и да подсказва предназначението на обекта. Застроеният обем да бъде органично вписан в общата схема на функционално зониране като обемно-пространственото решение се допълва от новопредвидените елементи на благоустрояването и озеленяването. Характерът на решението ясно отразява връзката човек-природа, въздух-вода, флора и фауна. По този показател ще бъде оценена степента в която: - Участникът е предложил решение, при което обемът хармонично се вписва в средата, използвани са открити и закрити зелени пространства за обединяване на отделните функционални зони. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил решение с хармонично обвързване на сграда и благоустрояване с открити водни площи. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки. - Участникът е предложил решение в което са използвани екологични елементи и способи. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 4 точки.
Точките по показатели от К3.1. до К3.7. (К3.i.) ще бъдат присъждани по следния начин:
В случаите при които за показателя К3i се присъждат оценки от 1 до 4 точки оценяването се извършва по следния начин: " оценка 4 точки - за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; " оценка 3 точки - за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий; " оценка 2 точки - за предложения, които не отговарят в достатъчна степен на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; " оценка 1 точка - за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта. В случаите при които за показателя К3i се присъждат оценки от 1 до 3 точки оценяването се извършва по следния начин: " оценка 3 точки - за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; " оценка 2 точки - за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий; " оценка 1 точка - за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта. В случаите при които за показателя К3i се присъждат оценки от 1 до 2 точки оценяването се извършва по следния начин: " оценка 2 точки - за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; " оценка 1 точка - за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта.
Стойността на показател К3 се определя за всеки от участниците, както следва:
К3 = (Кучастник/К участник - максимален) х Т3, където Кучастник = К3.1 + К3.2 + К3.3 + К3.4 + К3.5 + К3.6+ К3.7 Тежест - Т3= 40 Максимално за К3 - 40 т.

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган (в приложимите случаи)

ІV.2.2) Срок за подаване на заявленията (офертите)

 дата - 29.03.2013
 време - 17:00

ІV.2.3) Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите за специфичната поръчка

 български;

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от фонд на общността

 поръчката е свързана с проект и/или програма - не
 ако да, препратка към проекта/проектите и/или програмата/програмите -

VІ.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

VІ.2.1. Вид на концесията

 общинска концесия

VI.2.1.1 Концедент

 Oбщински съвет на oбщина Бургас, област Бургас

VІ.2.2. Вид на обекта на концесията

 Воден развлекателно - релаксационен комплекс

VІ.2.3. Местонахождение на обекта на концесията

 гр. Бургас

VІ.2.4. Индивидуализация на обекта на концесията

 Поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 /сто и седемнадесет хиляди, осемстотин и пет/ кв. м, с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", идентичен с УПИ ІІ-137, в кв. 1 /първи/ по ПУП-ПРЗ на Парк "Езеро", гр. Бургас, с граници на имота: имоти с идентификатори по КК 07079.622.7, 07079.622.22, 07079.622.136, 07079.622.135, 07079.622.39, 07079.622.12, 07079.622.60, 07079.622.98 и 07079.622.18, с местонахождение област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, парк "Езеро".

VІ.2.5. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията

 Търговски дейности, свързани с експлоатацията на изградения в концесионната площ обект, в това число спортни, развлекателно-релаксационни, възстановителни и туристически услуги. В рамките на концесионния обект, могат да се извършват и други стопански дейности, които не могат да имат приоритет пред услугите от обществен интерес.

VІ.2.6. Вид на процедурата

 открита процедура

VІ.2.7. Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното предоставяне или плащане

 стойност - 200000
 валута - BGN
 условия за предоставяне или плащане - За гарантиране сериозността на участниците в процедурата за предоставяне на концесия депозита (гаранцията) за участие е в размер на 200000 лева, под формата на банкова гаранция или депозит по сметката на Община Бургас IBAN BG89SOMB1303323996501, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Бургас. Валидността на банковата гаранция, следва да е минимум 1 календарна година и да е съобразена с чл.55 от Закона за концесиите.

VІ.2.8. Срок на валидност на офертите

 365 календарни дни след датата на подаване на офертата

VІ.2.9. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата (описателния документ)

 цена в цифри - 400
 валута - BGN
 начин на плащане - в брой или по банков път по сметка на Община Бургас IBAN: BG08 SOMB91 3084 2415 1744, BIC: SOMB BGSF, код на плащане: 447000, Общинска банка, клон Бургас

VІ.2.10. Срок за получаване на документацията за участие в процедурата (описателния документ)

 дата - 26.03.2013
 час - 17:00

VІ.2.11. Място и дата на отваряне на отваряне на оферти

 място - гр. Бургас, ул. Александровска 26, ет.1, заседателна зала на Община Бургас
 дата - 01.04.2013
 час - 14:00

VІ.2.12. Документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите

 1. Декларация, относно липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство по обявяване в несъстоятелност и на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК. 2. Декларация, относно липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, както и за липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дейност. Декларации се представят за физическите лица, които имат следното качество: - кандидат или участник; - управител на юридическото лице кандидат или участник; - член на управителния орган на юридическото лице кандидат или участник /за всеки член на управителния орган/; - представител в съответния управителен орган на юридическото лице кандидат или участник, когато член на управителния орган е юридическо лице; 3. Декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2, т. 4 и т. 5 и ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за концесиите Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители, изискванията за деклариране на посочените обстоятелства и изискванията в чл.16, ал. 2 и 3 се прилагат и за подизпълнителите. При участие в процедурата за предоставяне на концесия участниците, включително подизпълнителите, удостоверяват наличието или липсата на тези обстоятелствата с декларации.

VІ.2.13. Приложими обстоятелства и документи за удостоверяване по чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите

 1. Декларация по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно липсата на задължения на кандидата или участника за публични вземания на държавата и на Община Бургас по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Закона за концесиите
2. Декларации относно липса на обстоятелствата по чл.16, ал.4, т.4 и 5 от Закона за концесиите
3. Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които кандидатът или участникът е работодател. Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители, изискванията за деклариране на посочените обстоятелства и изискванията в чл.16, ал. 4 се прилагат и за подизпълнителите. При участие в процедурата за предоставяне на концесия участниците, включително подизпълнителите, удостоверяват наличието или липсата на тези обстоятелствата с декларации.

VІ.2.14. Възможност за представяне на варианти в офертите

 не

VІ.2.15. Други, в зависимост от спецификата на обекта на концесията и на извършваните с него стопански дейности

VІ.3) Процедури по обжалване

VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 официално наименование - Комисия за защина на конкуренцията
 пощенски адрес - бул. "Витоша" №18
 град - София
 пощенски код - 1000
 държава - Република България
 e-mail - cpcadmin@cpc.bg
 телефон - +359 2 953 61 13
 интернет адрес (URL) - www.cpc.bg
 факс - +359 2 980 07 15
 Орган, който отговаря за процедурата по медиация (в приложимите случаи) -
 официално наименование -
 пощенски адрес -
 град -
 пощенски код -
 държава -
 e-mail -
 телефон -
 интернет адрес (URL) -
 факс -

VІ.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете точка VІ.3.2 ИЛИ при необходимост точка VІ.3.3)

 Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби - 15.02.2013

VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 официално наименование - Комисия за защина на конкуренцията
 пощенски адрес - бул. "Витоша" №18
 град - София
 пощенски код - 1000
 държава - Република България
 e-mail - cpcadmin@cpc.bg
 телефон - +359 2 953 61 13
 интернет адрес (URL) - www.cpc.bg
 факс - +359 2 980 07 15

VІ.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 04.02.2013
 ПРИЛОЖЕНИЕ А - ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТИ -

І) Адреси и адрес за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 официално наименование -
 пощенски адрес -
 град -
 пощенски код -
 държава -
 адрес за контакти -
 на вниманието на -
 телефон -
 e-mail -
 факс -
 интернет адрес (URL) -

ІІ) Адреси и адрес за контакти, от които могат да бъдат получени специфични документи

 официално наименование -
 пощенски адрес -
 град -
 пощенски код -
 държава -
 адрес за контакти -
 на вниманието на -
 телефон -
 e-mail -
 факс -
 интернет адрес (URL) -

ІІІ) Адреси и адрес за контакти, на които трябва да бъдат изпратени заявленията

 официално наименование -
 пощенски адрес -
 град -
 пощенски код -
 държава -
 адрес за контакти -
 на вниманието на -
 телефон -
 e-mail -
 факс -
 интернет адрес (URL) -

Въвел данните

 трите имена - Златан Емилов Христов
 длъжност - юрисконсулт в отдел "Организиране на обществените поръчки и концесии" при Община Бургас
 телефон - 056 907288
 електронна поща - z.hristov@burgas.bg
 служебен адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" 26