Президент на републиката
брой: 46, от дата 19.6.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 220 за назначаване на Николай Христов Янков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан

 

УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Николай Христов Янков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5880