Министерски съвет
брой: 1, от дата 5.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.43


Решение № 1020 от 28 декември 2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1020 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.
за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2016 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 28 март;
б) Св. св. Апостоли Петър и Павел – 29 юни;
в) Всички Светии – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица –  8 декември.
2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 5, 6 и 7 юли;
б) Курбан байрам – 13, 14 и 15 септември.
3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах – 23 април;
б) Рош Ашана – 3 октомври;
в) Йом Кипур – 12 октомври;
г) Сукот – 17 октомври.
4. За Арменска апостолическа православна църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Разпятието на Христос (Разпети петък) – 25 март;
в) Св. Григорий Просветител – 28 май;
г) Св. апостоли Тадей и Вартоломей –  3 декември.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие –  22 март;
б) рождението на Учителя Петър Дънов –  12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя –  27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия ден – шест съботни дни, ако според трудовия договор или акта за назначаването им са задължени да работят в тези дни.
7. За Бахайската общност:
а) Ноу-Руз (Бахайска Нова година) –  20 март;
б) Празник „Резван“ – 20 април;
в) Обявяване мисията на Баб – 23 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 28 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 9 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 2 ноември.
8. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 23 март;
б) Рама Навами – 15 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 20 май;
г) Ратха Ятра – 6 юли;
д) Кришна Джанмаштами – 25 август.
9. За Диамантен път на будизма – България:
Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 21 май.
10. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос – 23 март;
б) Конгресни дни – 29 и 30 юли и 5 и  6 август.
11. За евангелските църкви:
Денят на Реформацията – 31 октомври.
12. За Будистка общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) – 22 май;
б) Будистка Нова година – 24 януари;
в) Денят Дхарма – 20 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8459