Национална здравноосигурителна каса
брой: 97, от дата 11.12.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.74


Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ, бр. 30 от 2014 г.; изм., бр. 52 и 85 от 2014 г. и бр. 2 от 2015 г.)
§ 1. Члeн 36 се изменя, както следва:
„Чл. 36. (1) Настоящите условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК влизат в сила от датата на обнародването им.
(2) Действието на договорите за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, сключени по настоящите условия и ред, се удължава чрез подписване на допълнителни споразумения до сключване на нов договор, но не по-късно от 31.03.2016 г.
(3) Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно на лекарствени продукти влизат в сила от 1 януари 2016 г.
(4) За търговците на дребно, които до 31.12.2015 г. не са работили по договор с НЗОК, новите договори влизат в сила от датата на подписването им.
(5) Търговците на дребно на лекарствени продукти, които към датата на влизане в сила на настоящите условия и ред имат сключени договори за отпускане на напълно или частично заплащани от бюджета на НЗОК лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, сключват допълнителни споразумения към договорите в срок до 30.12.2015 г.
(6) Договорите на търговци на дребно на лекарствени продукти, които не са сключили допълнителни споразумения в срока по ал. 5, се прекратяват поради изтичане на срока им на 1.01.2016 г.“
§ 2. Към настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК се създава приложение № 1 „Образец на типово допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ със следното съдържание:
„Приложение № 1
Образец на типово допълнително споразумение
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/…………2014 Г.
ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, ………....... 2015 г., в гр. ………............, между
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим 1, БУЛСТАТ: 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗЗО от ……………………………………………….........………… –
директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. ……………………......................................……………..,
седалище и адрес на РЗОК: гр. …....................., ул. № ............................................................................,
тел. ................, факс: ..............., e-mail ......................,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ – от една страна,
и .......................................................................................................................................................................,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лек. продукти)
представляван от ….........................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на ………………………………………………..,
ЕИК ………………................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка: ……………….… Адрес на банката: …………………….,
BIC ……………………………, IBAN ……………………………………….,
открита на името на: …………………............................
Тел./факс № ……………........, e-mail ………………………….,
притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
№/дата ........................, издадено от ………………………..
Адрес на аптеката:
област .............................., община ..............................,
населено място: гр./с. ..........................., ул. № ......,
тел. ............................., факс: ......................................,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. ...................................................................,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ………………
........................................................................................
Телефон ………….......………, факс: ……………………………..,
E-mail ……………………… моб. телефон ..…………………………
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ………………,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения в образец на типов договор – приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 39, ал. 1 от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения и допълнения на описаните по-долу клаузи от договора:
§ 1. Член 38 от договора придобива следната редакция:
„Чл. 38. Договорът е в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до сключване на нов договор, но не по-късно от 31.03.2016 г.“
§ 2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, считано от 1.01.2016 г., и е със срок на действие до сключване на нов договор, но не по-късно от 31.03.2016 г.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
................................................................................................
ДИРЕКТОР на РЗОК........... (подпис на
...................................................... представителя
...................................................... и печат на фирмата)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЮРИСКОНСУЛТ:                                                
РЪКОВОДИТЕЛ НА АПТЕКАТА:
.................................................................
           (подпис на ръководителя на аптеката
                     и печат на аптеката)
Настоящото изменение на индивидуалния договор за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели е съгласувано от 9 представители на НЗОК и 9 представители на Българския фармацевтичен съюз на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, определени съответно с Решение № РД-НС-04-85 от 12.10.2015 г. на Надзорния съвет на НЗОК и Решение на Управителния съвет на БФС по Протокол от заседание на УС на БФС № 78 от 15.07.2015 г.
За НЗОК:
1. Д-р Николай Ингилизов – директор дирекция ЛПМИКПО
2. Павлина Василева Иванова – началник-отдел в дирекция ЛПМИКПО
3. Юлиан Живков Якимов – главен юрис­консулт, дирекция ЛПМИКПО
4. София Герасимова Георгиева – главен експерт в дирекция ЛПМИКПО
5. Ирена Дилянова Бенева – началник на отдел ПОСА
6. Сабина Вълчинова Вълчинова-Карапетрова – главен юрисконсулт в отдел ПОСА
7. Зоя Крачунова Вълева – директор дирекция – главен счетоводител, дирекция СЧР
8. Лъчезара Божидарова Манева-Петкова – началник-отдел в дирекция ИПСИ
9. Иванка Кирилова Тодорова – главен експерт в отдел УЗОП, дирекция БФП
Резервни представители:
Зорница Йорданова Чочова – директор на дирекция ПД
Антон Благоев Величков – главен експерт в дирекция ИПСИ
Васко Тодоров Петков – главен експерт в дирекция ЛПМИКПО
Светослав Красимиров Вътов – главен експерт в дирекция ЛПМИКПО
Ваня Стефанова Гойчева – главен експерт в отдел УЗОП, дирекция БФП
За БФС:
1. Аделина Генчова Любенова – магистър-фармацевт
2. Анжела Костадинова Мизова – магистър-фармацевт
3. Димитрия Петрова Стайкова – магистър-фармацевт
4. Йордан Любенов Славчев – магистър-фармацевт
5. Любима Тодорова Бургазлиева – магистър-фармацевт
6. Маргарита Ангелова Грозданова – магистър-фармацевт
7. Мирослав Йорданов Ненчев – магистър-фармацевт
8. Пенка Атанасова Минева – магистър-фармацевт
9. Саад Таммам Алуани – магистър-фармацевт
7919