Президент на републиката
брой: 93, от дата 1.12.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 227 за наименуване на географски обекти в Антарктика

 

УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– връх Радотина – връх с координати 65°39'52.0" ю.ш., 63°55'37.0" з.д.;
– връх Орбел – връх с координати 65°41'50.0"ю.ш., 64°08'54.0" з.д.;
– остров Комунига – остров с координати 65°43'27.0" ю.ш., 64°23'37.0" з.д.;
– остров Баурене – остров с координати 65°42'38.0" ю.ш., 64°25'00.0" з.д.;
– рид Стрелча – рид с координати 65°59'35.0" ю.ш., 64°21'29.0" з.д.;
– рид Митино – рид с координати 66°02'12.0" ю.ш., 64°23'50.0" з.д.;
– нос Вардун – морски нос с координати 65°58'54.0" ю.ш., 64°29'15.0" з.д.;
– нос Черковна – морски нос с координати 65°59'56.0" ю.ш., 64°34'11.0" з.д.;
– нос Престой – морски нос с координати 66°02'05.0" ю.ш., 64°38'41.0" з.д.;
– нос Бяга – морски нос с координати 66°00'47.0" ю.ш., 64°42'37.0" з.д.;
– нос Вешка – морски нос с координати 65°57'59.0" ю.ш., 65°03'57.0" з.д.;
– връх Расник – връх с координати 66°09'01.0" ю.ш., 64°59'22.0" з.д.;
– Додунеков връх – връх с координати 66°11'23.0" ю.ш., 64°53'52.0" з.д.;
– нунатак Научене – връх с координати 66°13'05.0" ю.ш., 64°55'46.0" з.д.;
– Езерецка могила – връх с координати 66°14'17.0" ю.ш., 64°57'36.0" з.д.;
– нос Брегаре – морски нос с координати 66°09'50.0" ю.ш., 65°24'55.0" з.д.;
– Гомотарска могила – връх с координати 66°20'36.0" ю.ш., 65°30'10.0" з.д.;
– връх Кария – връх с координати 66°26'35.0" ю.ш., 65°20'21.0" з.д.;
– рид Ройгос – рид с координати 66°27'03.0" ю.ш., 65°27'51.0" з.д.;
– връх Стефан Караджа – връх с координати 66°35'42.0" ю.ш., 65°15'30.0" з.д.;
– връх Хаджи Димитър – връх с координати 66°36'06.0" ю.ш., 65°25'56.0" з.д.;
– връх Гайдари – връх с координати 66°33'58.0" ю.ш., 65°41'25.0" з.д.;
– нос Сокол – морски нос с координати 66°41'03.0" ю.ш., 65°43'56.0" з.д.;
– Осиковски рид – рид с координати 66°49'00.0" ю.ш., 65°43'40.0" з.д.;
– връх Кладница – връх с координати 66°46'14.0" ю.ш., 65°50'08.0" з.д.;
– ледник Долие – ледник с координати 66°48'10.0" ю.ш., 65°58'40.0" з.д.;
– ледник Благун – ледник с координати 66°51'00.0" ю.ш., 66°03'20.0" з.д.;
– ледник Пейна – ледник с координати 66°53'45.0" ю.ш., 66°09'25.0" з.д.;
– залив Чепра – залив с координати 66°48'08.0" ю.ш., 66°33'10.0" з.д.;
– ледник Коритен – ледник с координати 66°46'40.0" ю.ш., 66°29'10.0" з.д.;
– хълм Клепало – хълм с координати 66°56'30.0" ю.ш., 66°26'52.0" з.д.;
– ледник Дъбрава – ледник с координати 66°58'30.0" ю.ш., 66°28'00.0" з.д.;
– нос Кубадин – морски нос с координати 62°55'42.0" ю.ш., 62°21'42.0" з.д.;
– залив Линево – залив с координати 62°55'27.0" ю.ш., 62°21'50.0" з.д.;
– ледник Ритя – ледник с координати 62°55'15.0" ю.ш., 62°22'30.0" з.д.;
– нос Върбак – морски нос с координати 62°56'24.6" ю.ш., 62°22'35.0" з.д.;
– залив Пакуша – залив с координати 62°56'10.0" ю.ш., 62°22'40.0" з.д.;
– ледник Носеи – ледник с координати 62°56'05.0" ю.ш., 62°23'50.0" з.д.;
– нос Медовене – морски нос с координати 62°57'15.6" ю.ш., 62°23'47.0" з.д.;
– нос Раздел – морски нос с координати 62°57'53.0" ю.ш., 62°24'38.0" з.д.;
– залив Запалня – залив с координати 62°57'27.0" ю.ш., 62°24'30.0" з.д.;
– нос Великан – морски нос с координати 62°58'19.4" ю.ш., 62°25'13.0" з.д.;
– нос Средец – морски нос с координати 63°00'10.4" ю.ш., 62°28'18.0" з.д.;
– нос Скалина – морски нос с координати 63°02'02.0" ю.ш., 62°31'58.0" з.д.;
– залив Яребица – залив с координати 63°01'50.0" ю.ш., 62°31'55.0" з.д.;
– залив Бръшлян – залив с координати 63°02'50.0" ю.ш., 62°33'55.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 ноември 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
7676