Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“ при БАН   София
брой: 86, от дата 6.11.2015 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.23


конкурс за професор

,

62. – Институтът по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“ при БАН, София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“ за нуждите на лаборатория „Медико-биологични изследвания“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
7157