Министерски съвет
брой: 78, от дата 9.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 268 от 2 октомври 2015 г. за допълнение на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, одобрена с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за допълнение на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, одобрена с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2012 г. и бр. 84 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава т. 6:
„6. За публикуване на издания:
а) присъждане на издателски идентификатор (код) за:
аа) петцифрени номера (9 номера) – 5 лв.;
бб) четирицифрени номера (99 номера) – 11 лв.;
вв) трицифрени номера (999 номера) – 26 лв.;
гг) двуцифрени номера (9999 номера) – 44 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6539