Министерство на земеделието и храните, Министерство на вътрешните работи
брой: 79, от дата 13.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.104


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии (ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 4 думите „от горските инспектори“ се заличават.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „ежемесечен“ се заличава.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Графиците по ал. 1 се завеждат в деловодната система на РДГ и се съхраняват за срок не по-малък от 3 години от лице, определено от директора.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „структури,“ се добавя „както и от лицата по чл. 274, ал. 1, т. 2 – 5 ЗГ,“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При извършване на проверки в обекти по чл. 206 ЗГ проверяващите вписват констатациите в дневника на обекта, като посочват датата, своето име, фамилия и длъжност и полагат подпис. В случаите, когато има съставени констативни протоколи, вместо констатациите в дневника се посочват номерът и датата на протокола.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите, когато има издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 253, ал. 3, т. 5 ЗГ, под последните вписвания в страниците за постъпила и експедирана дървесина от обекта служители на съответната РДГ вписват номера и датата на заповедта, своето име, фамилия и длъжност и полагат подпис.
(6) В случаите по ал. 5 собственикът/ползвателят на обекта е длъжен в срок 24 часа от получаването на заповедта да предаде в съответната РДГ дневника, производствената марка и кочаните с превозни билети за обекта.“
§ 4. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. При извършване на проверки, изискващи боравене и/или задържане на ловно оръжие и боеприпаси, проверяващите и проверяваните лица са длъжни да спазват правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие, посочени в приложение № 1 към Наредба № Iз-575 от 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, като:
1. при констатиране на нарушения, при които предмет и/или средство на нарушението са оръжия и/или боеприпаси, незабавно уведомяват съответните структури на МВР, а при липса на такава възможност уведомяването се извършва в срок до 24 часа;
2. при възможност задържаните и иззетите или доброволно предадените оръжия и боеприпаси се предават в съответните структури на МВР преди приключването на работния ден, но не по-късно от 24 часа от момента на тяхното задържане;
3. при установяване наличието на взривни вещества същите се оставят на място и се предприемат мерки за уведомяване на органите на МВР.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Служителят, иззел дневника, вписва това обстоятелство непосредствено след последните записи на страниците за постъпила и за експедирана дървесина, като посочва номера и датата на констативния протокол, своето име, фамилия и длъжност, и полага подпис.“
2. В ал. 6 накрая се добавя „като се спазва разпоредбата на чл. 13, ал. 3.“
§ 6. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Лицата, издаващи или попълващи документи по Закона за горите или подзаконовата нормативна уредба, са длъжни да спазват реда и условията за тяхното получаване, попълване, водене, издаване, отчитане и съхранение, определени със заповедите за определяне на съответните образци.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Задържаните и/или иззетите вещи, предмет и/или средство на нарушение, както и документите се предават за съхранение с разписка за отговорно пазене.“
2. В ал. 2 след думата „съхранението“ се добавя „и/или изземването“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът на държавното предприятие по чл. 163 ЗГ след съгласуване с директора на съответната РДГ определя със заповеди бази за съхранение на всички задържани и/или иззети вещи, предмет и/или средство на нарушение, както и материалноотговорните лица.“
4. В ал. 6 цифрата „8“ се заменя със „7“.
5. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Кметовете на общини – собственици на гори, след съгласуване с директора на съответната РДГ определят със заповеди бази за съхранение на задържани и/или иззети вещи, предмет и/или средство на нарушение, както и материалноотговорните лица.
(8) Разходите по задържане и съхранение на вещите, предмет и/или средство на нарушение, са за сметка на:
1. държавните предприятия по чл. 163 ЗГ – когато вещите са задържани от лица по чл. 274, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 ЗГ;
2. общините – когато вещите са задържани от лица по чл. 274, ал. 1, т. 3 и 4 ЗГ.“
6. Създава се ал. 9:
„(9) Отговорността за оставените на съхранение с разписка за отговорно пазене вещи, предмет и/или средство на нарушение, е на лицата по ал. 8, т. 1 или 2.“
§ 8. Създават се чл. 12а и 12б:
„Чл. 12а. Сечта на дървета, кастренето на клони, разкрояването на стъбла, извозът на дървесина до временен склад, както и други механизирани дейности, свързани с добива на дървесина във и от сечищата, се забраняват през тъмната част на денонощието.
Чл. 12б. (1) Лицата по чл. 108, ал. 2 ЗГ след получаването на позволителното за сеч са длъжни да:
1. не допускат започване на сечта, в случай че на терена липсва обозначаване на границите на сечището, когато това се изисква по нормативен акт;
2. не допускат започване на сечта, в случай че не са спазени изискванията за отбелязване на дърветата за сеч, обозначаването на технологичните просеки и извозните пътища;
3. осигурят наличието на копия от позволителното за сеч и от технологичния план в сечището по време на осъществяването на добива на дървесина;
4. следят за наличието на документи за правоспособност на лицата, извършващи сеч­та, и за наличието на документи за достъп до съответната горска територия;
5. следят за спазването на сроковете и правилата за сеч, в т. ч. да се извършва сеч само в границите на насаждението на определените и отбелязани за сеч дървета, а при гола сеч – на всички дървета върху площта на сечището без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч;
6. следят за опазването от повреди на немаркираните дървета, подраста и младиняка;
7. следят за спазването на одобрения технологичен план и противопожарните норми и мерки при добива на дървесина;
8. съставят констативни протоколи и актове при констатиране и установяване на административни нарушения при условията на чл. 274 ЗГ;
9. сигнализират незабавно органите на МВР при установяване на данни за престъпление в горските територии, за които има издадено позволително за сеч;
10. участват в освидетелстването на сечището и да предоставят своевременно необходимите за това документи на лицето по чл. 108, ал. 1 ЗГ;
11. съхраняват към досието на насаждението издадените по реда на чл. 24, ал. 1 разрешителни за достъп за срок 3 години.
(2) В случаите, когато извършеното маркиране не съответства на посочения в позволителното вид сеч, лицата по чл. 108, ал. 2 ЗГ са длъжни преди започване на сечта да уведомят съответната РДГ, като в случай че маркирането е в държавни или общински горски територии – и съответното ДГС/ДЛС или община.“
§ 9. В чл. 13, ал. 6 след думите „над 20 хил. куб. м“ се добавя „както и големи търговски вериги, извършващи търговия и с дървесина,“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „заедно със съответните екземпляри на превозните билети за експедираната и за постъпилата дървесина и производствената марка“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай на изгубване или кражба на дневника или на производствената марка, или на превозни билети за експедирана дървесина собствениците и ползвателите на обектите по чл. 206 ЗГ са длъжни в срок до 24 часа да уведомят писмено съответната РДГ. Уведомяването може да стане и чрез факс или по електронната поща.“
§ 11. Създават се чл. 14а, 14б, 14в и 14г:
„Чл. 14а. (1) Обектите по чл. 206 ЗГ се оборудват със система за постоянно видео­наблюдение, която отговаря на следните изисквания:
1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство;
2. да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последните 3 календарни месеца;
3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и изходи на обекта;
4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;
5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на системата.
(2) Лицата, изградили системата, издават сертификат или удостоверение, че същата съответства на изискванията по ал. 1.
(3) Собствениците и ползвателите на обекти са длъжни да осигуряват на служителите по контрол достъп до системата и записите от нея. Редът и условията за достъп се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(4) В случай че по обективни причини системата по ал. 1 прекъсне работа, обектите могат да продължат функционирането си при условие, че се осъществява заснемане на постъпващата и експедираната дървесина, съответните превозни средства и документи, с които дървесината е доставена или експедирана, както и съхраняване на снимките на цифров носител.
(5) Цифровият носител (заснемането) по ал. 4 следва да съдържа данни за датата и часа на постъпване, съответно на експедиране, на дървесината.
(6) Собствениците/ползвателите на обекти по чл. 206 ЗГ са длъжни да уведомяват съответната РДГ в срок до 30 минути след настъпване на събитието по ал. 4, като в същия срок я уведомяват и при започване на работата на системата за видеонаблюдение на обекта.
(7) Уведомяването по ал. 6 се осъществява чрез изпращане на съобщение (SMS) на дежурен телефон на съответната РДГ, обявен в интернет страницата й. Съобщението следва да съдържа най-малко следната информация:
1. номер на производствена марка;
2. час на прекъсване, съответно започване, на работа.
Чл. 14б. (1) Товарните превозни средства, транспортиращи дървесина и недървесни горски продукти, както и мобилните обекти по чл. 206 ЗГ, трябва да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им (GPS устройства).
(2) GPS устройството по ал. 1 следва да осигурява непрекъснат запис на данните за местоположението и маршрутите на товарните превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 ЗГ, съответните дата и час, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последните 3 календарни месеца.
(3) Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъсното функциониране на GPS устройството, както и достъп до информацията от него. Редът и условията за достъп се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(4) Достъпът до информацията по ал. 3 се предоставя в съответната РДГ заедно с документите по чл. 58, ал. 2 и заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството.
Чл. 14в. (1) Количеството транспортирана дървесина се измерва и вписва в превозния билет в плътен и/или пространствен кубически метър.
(2) Дървесината може да се измерва и вписва в превозния билет и в други мерни единици – линейни метри или килограми, като задължително се посочва и обемът й в плътни и/или в пространствени кубически метри.
(3) В плътен кубически метър могат да бъдат измервани и вписвани в превозния билет всички асортименти.
(4) В пространствен кубически метър се измерват и вписват в превозния билет следните асортименти:
1. технологична дървесина;
2. дърва за огрев;
3. технологични трески, изрезки и стърготини;
4. вършина.
(5) В линеен метър могат да се измерват и вписват в превозния билет следните асортименти от дребна строителна дървесина:
1. ритловици;
2. съръци;
3. колове;
4. мертеци.
(6) Обемът на асортиментите, които се измерват и вписват в превозните билети в пространствени кубически метри, се преизчислява в плътни кубически метри при спазване на минималните коефициенти за превръщане, определени в приложение № 7.
(7) Обемът на асортиментите, които се измерват и вписват в превозните билети в линейни метри, се преизчислява в плътни кубически метри съгласно приложение № 8.
(8) Обемът дървесина на временен склад може да бъде превърнат от плътни кубически метри в килограми чрез използване на обемните тегла, определени в приложение № 9.
Чл. 14г. Обемът на транспортираната дървесина се определя съгласно действителните й размери.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Забранява се транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, издаден в нарушение на заповедта за определяне на съответния образец или когато са изтекли повече от 12 часа от момента на издаването му.
(2) За дървесината, която се преработва чрез мобилни машини за производство на трески в сечище или на временен склад, се издава превозен билет. В случай че дървесината не се транспортира, в превозния билет не се попълват реквизитите за превозно средство и водач.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата, издаващи превозни билети, са длъжни да уведомят писмено съответната РДГ за изгубени или откраднати превозни билети в срок до 24 часа от момента на установяване на събитието. Уведомяването може да стане и чрез факс или по електронен път.“
§ 13. Създават се чл. 15а и 15б:
„Чл. 15а. (1) Транспортирането на дървесина, предмет на нарушение или на престъпление, до мястото на нейното съхраняване се извършва с констативен протокол или превозен билет, издаден въз основа на протокол или акт за установяване на административно нарушение. Когато транспортирането се извършва с констативен протокол, в него се посочват данните за превозното средство, мястото на доставка и срокът за транспортиране.
(2) Задържана и/или отнета дървесина, продадена или предоставена по реда на чл. 273 ЗГ или върната на собственика, се транспортира с превозен билет, издаден въз основа на фактура, заповед за безвъзмездно предоставяне, прокурорско постановление или съдебно решение.
(3) Издаването на превозния билет по ал. 1 и 2, а при необходимост – и маркирането на дървесината, се извършва от лицата по чл. 211, ал. 2 ЗГ.
Чл. 15б. Превозният билет се издава чрез интернет информационната система на ИАГ по ред, при условия и в срок, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.“
§ 14. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) При възникване на авария или на други обстоятелства по време на транспортиране на дървесина, налагащи удължаване срока на транспортиране или промяна на вписаните в превозния билет данни, както и при преместване на складирана дървесина извън хипотезата на чл. 211, ал. 3 ЗГ, се издава нов превозен билет, който придружава дървесината при последващото й транспортиране.
(2) Новият превозен билет по ал. 1 се издава от лице по чл. 211, ал. 2 ЗГ, като в него се посочват номерата и датата на старите превозни билети или на съответните документи, доказващи законния произход на дървесината. В старите превозни билети или документи се вписват номерът и датата на новия превозен билет.
(3) В случаите, когато се претоварва или премества цялото количество транспортирана или складирана дървесина, описана в старите превозни билети или документи, доказващи законния й произход, в новия превозен билет се описва претоварената дървесина или се посочват общото й количество и брой, като старите превозни билети се прилагат към новия превозен билет и също придружават дървесината до мястото на доставка.
(4) В случаите, когато не се претоварва или премества цялото количество транспортирана или складирана дървесина, в новия превозен билет се описва претоварената дървесина, описана в старите превозни билети или документи, доказващи законния й произход, като претоварената дървесина се придружава само с новия превозен билет. Старите превозни билети или документи придружават останалата нетранспортирана дървесина, като в тях се посочват претовареното количество дървесина, датата и номерът на новия превозен билет.
(5) В случаите, когато се претоварва или премества дървесина, придружена с редовни писмени документи, но за която до този момент не е било изискуемо маркиране с КГМ, същата преди транспортирането й се маркира с КГМ от лицето, издаващо новия превозен билет.“
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Действията по предотвратяване на нарушенията в горски територии се извършват от лицата по ал. 1 и включват:
1. извършване на проверки по спазване на Закона за горите и подзаконовите актове съобразно правомощията им;
2. периодично присъствие и обхождане на териториите;
3. засилено присъствие в районите с концентрация на нарушения;
4. събиране, анализ и обмен на информация със заинтересованите лица и институции, свързана с местата, времето, начините на извършване на нарушенията и техните извършители;
5. разяснителна и информационна дейност относно нормативната уредба, състоянието и проблемите по опазване на горските територии;
6. изготвяне и представяне пред съответния работодател на писмени доклади и други документи за констатациите и обстановката във връзка с дейността.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Поверената за опазване горска територия и организацията на работа на лицата по ал. 1 се определят с договор, длъжностна характеристика и/или заповед.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 16. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. За осигуряване на постоянна готовност за реагиране по сигнали за нарушения в горите ръководителите на ДГС, ДЛС, учебно-опитните горски стопанства, горските сдружения, както и кметовете на общините – собственици на горски територии, предоставят в съответната РДГ актуален мобилен телефон за връзка.“
§ 17. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Разрешителното за достъп до насаждения, в които се извършва добив на дървесина, или до горски разсадници може да бъде издадено от:
1. собственика на територията, или
2. лицето, издало позволителното за сеч, или
3. регистрирания лесовъд, на чието име е издадено позволителното за сеч.
(2) В разрешителното за достъп се посочват:
1. имената на лицето, издало разрешението;
2. имената на лицата, на които се разрешава достъп, и постоянните им адреси по лична карта;
3. мястото и периодът, за които се издава разрешението.
(3) Лицето, издало разрешителното за достъп, го предоставя на лицето, издало поз­волителното за сеч.
(4) Лицето, издало позволителното за сеч, въвежда в информационната система на ИАГ данните по ал. 2, т. 2 към съответното позволително за сеч.
(5) При промяна на данните на лицата, на които е разрешен достъпът, незабавно се въвежда информация за тях в информационната система на ИАГ.
(6) Разрешителното за достъп е валидно от момента на въвеждането на данните по ал. 2, т. 2 в информационната система на ИАГ.
(7) Лицата, стопанисващи съответните територии, осигуряват свободно и безопасно преминаване по горски пътища, туристически пътеки и обозначени маршрути, преминаващи през насаждения, в които се извършва добив на дървесина, или през горски разсадници.
(8) В случаите по ал. 7 не се изисква писмено разрешение, като преминаването се осъществява при спазване на указанията, дадени от лицата, осъществяващи дейности в съответните територии, или посочени на обозначителни табели.“
§ 18. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Забранява се движението на пътни превозни средства, с изключение на велосипедите, в горските територии извън горските пътища или обозначените за целта трасета освен в случаите, предвидени в ЗГ.“
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и изграждането“ се заличават.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Копие от заповедта по ал. 1 се публикува на страницата на съответната РДГ и се предоставя на директора на съответната областна дирекция на МВР и кмета на съответната община.“
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Извън случаите по чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 2011 г., обозначаването на горски територии, в които се провежда добив на дървесина, и на горските разсадници се осъществява с табели, които се поставят от лицата по чл. 108, ал. 2 ЗГ, съответно от лицата, стопанисващи горските разсадници.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Преди започване на сечта лицата по чл. 108, ал. 2 ЗГ предоставят на кметовете или кметските наместници на населените места, в чиито землища ще се осъществява добивът, копие от табелите по ал. 1 и по чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, както и копие от разрешителното за достъп.“
§ 21. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2, буква „б“ думите „и трудов стаж по специалността не по-малко от три години“ се заличават.
2. Точка 7 се отменя.
§ 22. В чл. 31, ал. 3 т. 8 се отменя.
§ 23. В чл. 35, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Единен класификатор на длъжностите в администрацията (ЕКДА)“ се заменят с „Класификатор на длъжностите в администрацията (КДА)“.
2. В т. 2 и 3 съкращението „ЕКДА“ се заменя с „КДА“.
§ 24. Наименованието на глава пета се изменя така:
„Условия и ред за използване на помощни средства и на моторни превозни средства със специален режим на движение, организация и ред за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в структурите на МВР.“
§ 25. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по ЗГ, ЗЛОД и ЗРА горските инспектори“ се заменят със „служителите по чл. 197, 198 и чл. 274, ал. 1, т. 2 ЗГ“.
2. В ал. 3 и 4 думите „горските инспектори“ се заменят със „служителите по ал. 1“.
§ 26. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Моторните превозни средства, ползващи специален режим на движение, се определят със заповед на:
1. министъра на земеделието и храните по предложение на директора на съответното ДП по чл. 163 ЗГ – за автомобилите, ползвани от служители по чл. 274, ал. 1, т. 2 ЗГ;
2. изпълнителния директор на ИАГ – за автомобилите, ползвани от служители в ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена, по предложение на:
а) заместник изпълнителния директор на ИАГ – за автомобилите, собственост на ИАГ;
б) директорите на РДГ – за автомобилите, собственост на РДГ.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите поддържат актуален списък на издадените заповеди по ал. 1.“
§ 27. В чл. 40 се създава ал. 3:
„(3) Автомобилите със специален режим на движение по чл. 39, ал. 1, т. 1 се обозначават на предния капак със светлоотразителен надпис, съдържащ абревиатурата на съответното ДП по чл. 163 ЗГ, с бял или зелен цвят, а на двете предни врати се поставя същият надпис или логото на съответното ДП по чл. 163 ЗГ.“
§ 28. В чл. 41 думите „горските инспектори“ се заменят с „водачите“.
§ 29. В чл. 42, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Работодателят, органът по назначаване или оправомощени от тях лица са длъжни да:“.
§ 30. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „стоп-палка“ се поставя запетая, а думите „със светлоотразителен“ се заменят с „която има светлоотразителна част с червен цвят с“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителите в ДГС, ДЛС и УОГС, които заемат длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, спират превозните средства чрез подаване на сигнал със стоп-палка, която има светлоотразителна част с червен цвят с надпис, съдържащ абревиатурата на съответното ДП по чл. 163 ЗГ/УОГС и пореден номер.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При спиране на превозни средства лицата по ал. 1 и 2 трябва да са облечени с униформено облекло и/или светлоотразителна жилетка с надпис „ИАГ“ или абревиатурата на ДП по чл. 163 ЗГ/УОГС.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 31. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ИАГ“ се поставя запетая и се добавя „съответното ДП по чл. 163 ЗГ и УОГС“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държавните предприятия по чл. 163 ЗГ предоставят стоп-палките на териториалните си поделения и водят списък по образец.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея абревиатурата „ИАГ“ се заличава.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „който уведомява в писмен вид ИАГ, когато лицето не е служител на агенцията“ се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Стоп-палките се изваждат от употреба със заповед на изпълнителния директор на ИАГ, съответно директора на ДП по чл. 163 ЗГ, като това се отразява в списъците по ал. 2 и 3.“
§ 32. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Контролната горска марка представлява правилен шестоъгълник с дължина на страната 17,5 мм, в който са вписани серия, изразена с буква, и номер, съдържащ 4 цифри. Буквата и цифрите на КГМ са с височина 8 мм и широчина 4 мм съгласно образеца, определен с приложение № 3.
(2) Марката може да се изобразява върху пластини с поредни номера или релефно върху метално чукче с дълбочина на релефа не по-малко от 1 мм.
(3) Видът на марката, както и нейната серия и пореден номер се определят с удостоверението по чл. 55, ал. 2, т. 1.“
§ 33. В чл. 52 се създава ал. 4:
„(4) Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ може да се определят индивидуален образец на производствена марка, ред и условия за маркиране на дървесината с нея. Заповедта се издава въз основа на заявление от собственик и/или ползвател на обект по чл. 206 ЗГ, съгласувано със съответната РДГ.“
§ 34. В чл. 54 ал. 2 се изменя така:
„(2) Цветът на боята или на пластината за маркиране на дървесината с изключение на случаите по чл. 69 е различен от червен.“
§ 35. В чл. 55 се създава ал. 7:
„(7) Издаването на удостоверение по ал. 2, т. 1 може да се заяви и със заявлението по чл. 231, ал. 1 ЗГ. В тези случаи удостоверението по ал. 2, т. 1 се издава в двуседмичен срок от издаването на удостоверението по чл. 231, ал. 6 ЗГ.“
§ 36. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или за ползване на обекта;
2. актуална скица на имота;
3. изискуемите по нормативен акт документи за въвеждане на обекта в експлоатация и/или за разрешаване на неговото ползване или декларация по образец, че обектът и извършваната дейност отговарят на всички нормативни изисквания;
4. документите по чл. 14а, ал. 2 и чл. 14б, ал. 4.“
2. В ал. 3 думата „двуседмичен“ се заменя с „едномесечен“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Преди издаване на удостоверението съответната РДГ извършва проверка на документите и обстоятелствата по ал. 2, т. 4, както и относно функционирането на системите по чл. 14а и 14б, за което се съставя констативен протокол.
(8) В случай на промяна на някои от обстоятелствата по ал. 2 собствениците/ползвателите на обекти по чл. 206 ЗГ са длъжни да декларират в съответната РДГ промените в 3-дневен срок от настъпването им.“
§ 37. В чл. 61 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Изваждането от употреба на КГМ се извършва при:
1. наличие на уведомление в случаите по чл. 60, ал. 1;
2. отписване от регистъра по чл. 235 ЗГ на лицето, притежаващо марката;
3. заявено писмено желание от страна на притежателя на марката;
4. смърт на лицето, притежател на марката.
(4) Изваждането от употреба на производствена марка се извършва:
1. при наличие на уведомление в случаите по чл. 60, ал. 1;
2. при заявено писмено желание от страна на притежателя на марката;
3. при прекратяване на дейността на обекта или търговеца;
4. при установяване или настъпване на промени в обстоятелства, удостоверени с документи по чл. 58, ал. 2, вследствие на което вече не са налице условията или са отпаднали основанията за издаване на удостоверението за регистриране на съответната производствена марка;
5. когато притежателят на марката не представи справка по чл. 13, ал. 7 и след изрично предписание с допълнително определен срок.“
§ 38. В чл. 63, ал. 1, т. 2 думите „общия обем на транспортираната“ се заменят с „обема на натоварената на транспортното средство“.
§ 39. В чл. 66, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако в нормативен акт не е предвидено друго“.
§ 40. Член 67 се отменя.
§ 41. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. (1) Превозни билети за транспортиране на дървесина, добита при отсичане на немаркирани дървета с цел предотвратяване или потушаване на пожари, при възникване или за предотвратяване на природни бедствия и аварии, както и с цел премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти или за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, се издават въз основа на констативния протокол по чл. 51б, ал. 2 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.
(2) В случай че след извършване на проверка от служители на ИАГ или РДГ се установи, че добивът на дървесина по ал. 1 е извършен без основание, същите съставят констативен протокол и уведомяват органите на досъдебното производство или съставят акт за установяване на административно нарушение.
(3) Собственикът или лицето, упълномощено да управлява съответната горска територия, предприема действия за разпореждане с дървесината по ал. 1.“
§ 42. В чл. 69 ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Челата на пъновете и на секциите от дървесина, предмет на нарушение, се маркират с КГМ.
(2) Маркирането по ал. 1 се извършва с червена боя, съответно с пластина с червен цвят, в зависимост от вида на КГМ.
(3) В случаите, когато маркирането се извършва с пластина от служители на ИАГ, нейните структури, ДП по чл. 163 ЗГ и териториалните им поделения, УОСГ, както и служители на общини или общински горски структури, разходите за производство на пластините и уредите за маркиране с тях са за сметка на съответния работодател или орган по назначаване.“
§ 43. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „директора на съответната РДГ“ се заменят с „органа, инициирал откриването му“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Дежурствата на постоянните контролни горски пунктове се извършват от служители на РДГ или съответното ДП по чл. 163 ЗГ.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Дежурствата на временните контролни горски пунктове могат да се извършват от служители на РДГ или от лица, назначени или наети по реда на чл. 188, 194 и 195 ЗГ.“
§ 44. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след абревиатурата „МВР“ се поставя запетая и се добавя „по предложение на ДП по чл. 163 ЗГ, общини или горски сдружения“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицето, по чието предложение е открит временният контролен горски пункт, осигурява финансовите средства по неговото изграждане, оборудване и функциониране.“
§ 45. В § 1 на допълнителната разпоредба т. 1 се изменя така:
„1. „Превозни средства, от които се извършва продажба на дървесина, както и мобилна техника за преработка на дървесина“ са мобилни обекти по смисъла на чл. 206 ЗГ.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. (1) Издадените до датата на влизане в сила на тази наредба удостоверения по чл. 58, ал. 3, т. 1, както и произведените на тяхно основание марки запазват валидността си до изваждането им от употреба.
(2) Издаването на удостоверения по чл. 58, ал. 3, т. 1 по заявления, подадени до датата на влизане в сила на тази наредба, се извършва по досегашния ред.
§ 47. (1) Разпоредбите на § 11 в частта относно чл. 14а и 14б влизат в сила от 1.01.2016 г.
(2) Собствениците/ползвателите на обекти по чл. 206 ЗГ, за които към 1.01.2016 г. има издадени удостоверения по чл. 58, ал. 3, т. 1, са длъжни да приведат обектите в съответствие с изискванията на чл. 14а и 14б в срока по ал. 1.
§ 48. Създава се приложение № 7 към чл. 14в, ал. 6:
„Приложение № 7 към чл. 14в, ал. 6
Минимални коефициенти за превръщане на обемите на дървесината от пространствени в плътни кубически метри
1. Иглолистна дървесина:
 – дърва за горене – 0,60;
 – технологична дървесина – 0,65;
 – технологични трески, изрезки и стърготини – 0,40;
 – вършина – 0,30.
2. Широколистна дървесина:
 – дърва за горене – 0,55;
 – технологична дървесина – 0,60;
 – технологични трески, изрезки и стърготини – 0,40;
 – вършина – 0,30.“
§ 49. Създава се приложение № 8 към чл. 14в, ал. 7:
„Приложение № 8 към чл. 14в, ал. 7
Съотношения за превръщане на количеството дървесина, определено в линейни метри, в обем, изразен в плътни кубически метри (от линейни метри в плътни кубически метри)
1. Ритловици – 1 плътен кубически метър се равнява на 200 линейни метра.
2. Съръци – 1 плътен кубически метър се равнява на 500 линейни метра.
3. Колове – 1 плътен кубически метър за І/ІІ и ІІІ група колове се равнява съответно на 600/400 и 200 линейни метра.
4. Мертеци – 1 плътен кубически метър се равнява на 200 линейни метра.“
§ 50. Създава се приложение № 9 към чл. 14в, ал. 8:
„Приложение № 9 към чл. 14в, ал. 8
Обемни тегла за превръщане на количеството дървесина, измерено в килограми, в обем, изразен в плътни кубически метри (от килограми в плътни кубически метри)

Дървесен вид
Тегло на дървесината в килограми за 1 пл. куб. м
(кг/пл.м3)
Смърч
850
Ела
800
Бял бор
900
Дугласка
800
Лиственица
900
Черен бор
1000
Дъб
1000
Бук
1000
Ясен
1000
Бряст
900
Орех
900
Явор
1000
Елша
900
Чинар
1000
Липа
860
Топола
650
Върба
800
Бреза
900
Габър
1000
Кестен
950
Акация
900
Други иглолистни
850
Други широколистни
900

 
Министър на земеделието и храните: Десислава Танева
За министър на вътрешните работи: Красимир Ципов
6530