Министерски съвет
брой: 77, от дата 6.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 267 от 1 октомври 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария във вид на имущество и транспортирането му на обща стойност 113 300 лв., в т.ч. за Българския Червен кръст – 46 300 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на средствата по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 2. Организирането, координирането и реализирането на дейностите по чл. 1 се възлага на министъра на вътрешните работи.
Чл. 3. (1) Със сумите по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
(2) Със сумите по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи и на председателя на Българския Червен кръст.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6519