Министерство на земеделието и храните
брой: 76, от дата 2.10.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.; изм., бр. 107 от 2008 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 23 и 60 от 2012 г. и бр. 44 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 след думите „чл. 6, т. 2“ се поставя запетая и се добавя „както и документите по чл. 30а, ал. 1“.
§ 2. В чл. 30а ал. 7 се изменя така:
„(7) След приемане на уведомително писмо съгласно приложение № 8, окомплектувано с всички изискуеми съгласно приложение № 9 документи, ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на уведомително писмо до РА.“
§ 3. В чл. 31а, ал. 1 думите „в срок пет месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана на младия фермер“ се заменят с „в срок до два месеца преди изтичане на срока по чл. 27“.
§ 4. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 в „Документи при подаване на заявка за второ плащане“ в раздел „Специфични документи“, в т. 1 на подраздел „Увеличаване броя на животните в стопанството“ в края на изречението се поставя запетая и се добавя „за срок не по-малък от три години от датата на подаване на заявката за второ плащане“.
§ 5. В приложение № 8 към чл. 30а в раздел ІІІ се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата „Общи документи“ се създават редове 7 и 8:

7. Документ/документи от общината/кметството/общините/кметствата, удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация на физическото лице в съответното населено място от датата на сключване на договора за финансова помощ, издаден не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на уведомителното писмо.
 
8. Декларация по образец, че ползвателят не работи повече от 4 часа дневно на трудови или служебни правоотношения, заедно с копие на всички договори, по които има трудови или служебни правоотношения (изисква се за периода от 3 месеца след датата на сключване на договора за финансово подпомагане до датата на подаване на уведомителното писмо).
 

2. В таблицата „В случай на закупуване на земя“ в ред 1 след думите „Копие от документ за собственост на земя“ се поставя точка и думите до края на изречението се заличават.
3. Накрая в приложението се създава таблица „Специфични документи“:
„Специфични документи:

1. Сертификат или писмено доказателство съгласно разпоредбите на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на произведените продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС
(в случай че кандидатът е получил приоритет при условията на чл. 12а, ал. 1, т. 3).
 
2. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията – сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при стандартен (САС) материал – фирмен документ, издаден от производителя. При лозов посадъчен материал – сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение на стандартен лозов посадъчен материал, издаден от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал – фирмен документ, издаден от производителя.
 
3. Растителен паспорт, издаден от инспекторите по растителна защита, отговарящ на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
 
4. Констативен протокол и декларация за презасаждане на лозя, издадени от Изпълнителната агенция по лозата и виното (в случаи на засаждане/презасаждане на винени лозя).
 

§ 6. В приложение № 9 към чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Общи документи“ се създават т. 7 и 8:
„7. Документ/документи от общината/кметството/общините/кметствата, удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация на физическото лице в съответното населено място от датата на сключване на договора за финансова помощ, издаден не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на уведомителното писмо.
8. Декларация по образец, че ползвателят не работи повече от 4 часа дневно на трудови или служебни правоотношения, заедно с копие на всички договори, по които има трудови или служебни правоотношения (изисква се за периода от 3 месеца след датата на сключване на договора за финансово подпомагане до датата на подаване на уведомителното писмо).“
2. В раздел „В случай на закупуване на земя“ в т. 1 след думите „Копие от документ за собственост на земя“ се поставя точка и текстът до края на изречението се заличава.
3. Накрая в приложението се създава раздел „Специфични документи“:
„Специфични документи:
1. Сертификат или писмено доказателство съгласно разпоредбите на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на произведените продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС (в случай че кандидатът е получил приоритет при условията на чл. 12а, ал. 1, т. 3).
2. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията – сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при стандартен (САС) материал – фирмен документ, издаден от производителя. При лозов посадъчен материал – сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение на стандартен лозов посадъчен материал, издаден от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал – фирмен документ, издаден от производителя.
3. Растителен паспорт, издаден от инспекторите по растителна защита, отговарящ на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
4. Констативен протокол и декларация за презасаждане на лозя, издадени от Изпълнителната агенция по лозата и виното (в случаи на засаждане/презасаждане на винени лозя).“
Заключителни разпоредби
§ 7. В Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., бр. 9 от 2010 г.; попр., бр. 29 от 2010 г.; изм., бр. 37, 45, 55 и 75 от 2010 г., бр. 18, 67, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 72 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 39:
а) в ал. 2 думите „един месец след изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Заявката за окончателно плащане по договори, сключени през 2015 г., се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 20 ноември 2015 г.“
2. В чл. 41, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 44:
а) в ал. 1 думата „септември“ се заменя с „октомври“ и се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“;
б) в ал. 2 думата „септември“ се заменя с „октомври“ и се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“
4. В чл. 46, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 8. В Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 65, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 53 от 2012 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 39, ал. 2 думите „един месец след изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“.
2. В чл. 41, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 44:
а) в ал. 1 думата „септември“ се заменя с „октомври“;
б) в ал. 2 думата „септември“ се заменя с „октомври“.
4. В чл. 46, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 9. В Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5, 89, 99 и 105 от 2011 г., бр. 71 от 2012 г., бр. 105 от 2013 г., бр. 72 от 2014 г. и бр. 24 и 68 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 2 думите „не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ и“ се заличават.
2. В чл. 33, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 37, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 10. В Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г., бр. 28 и 55 от 2012 г. и бр. 24 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 2 думите „един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ и не по-късно от 15 септември“ се заменят с „15 октомври“.
2. В чл. 33, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 37, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 11. В Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 105 от 2013 г. и бр. 24 и 68 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 2 думите „не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ и“ се заличават.
2. В чл. 33, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 37, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 12. В Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2 и 75 от 2013 г., бр. 63 и 72 от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 34, ал. 2 думите „един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“.
2. В чл. 36, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 39, ал. 2 думата „септември“ се заменя с „октомври“.
4. В чл. 41, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора за отпускане на финансова помощ“ се заличават.
§ 13. В Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2, 75, 98 и 105 от 2013 г., бр. 61 и 72 от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 36, ал. 2 думите „един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“.
2. В чл. 38, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 41, ал. 2 думата „септември“ се заменя с „октомври“.
4. В чл. 43, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока му“ се заличават.
§ 14. В Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2008 г.; изм., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 72 от 2011 г.; попр., бр. 76 от 2011 г.; изм., бр. 89 и 99 от 2011 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 72 от 2013 г., бр. 61 и 72 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) в ал. 2 думите „един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Заявката за окончателно плащане за договори, сключени през 2015 г., се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 20 ноември 2015 г.“
2. В чл. 37, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 40:
а) в ал. 1 думата „септември“ се заменя с „октомври“ и се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“;
б) в ал. 2 думата „септември“ се заменя с „октомври“ и се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“
4. В чл. 41, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 15. В Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2008 г.; изм., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 72, 76, 89 и 99 от 2011 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 78 от 2013 г. и бр. 61 и 72 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) в ал. 2 думите „един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Заявката за окончателно плащане по договори, сключени през 2015 г., се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 20 ноември 2015 г.“
2. В чл. 37, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 40:
а) в ал. 1 думата „септември“ се заменя с „октомври“ и се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“;
б) в ал. 2 думата „септември“ се заменя с „октомври“ и се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“
4. В чл. 41, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 16. В Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм., бр. 55 от 2010 г., бр. 30, 76, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 55 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 72 от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 2 думите „един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“.
2. В чл. 34, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 37, ал. 2 думата „септември“ се заменя с „октомври“.
4. В чл. 39, ал. 1 думите „не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 17. В Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, предлагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55 от 2010 г., бр. 5, 81 и 104 от 2011 г., бр. 24 и 107 от 2013 г., бр. 61, 62, 72 и 95 от 2014 г. и бр. 21 и 44 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 5 думата „септември“ се заменя с „октомври“ и се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на одобрени проекти, за чието финансиране са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 1 септември 2015 г., е 20 ноември 2015 г.“
2. В чл. 23, ал. 4, т. 2 след думата „помощ“ се поставя запетая и се добавя „както и допълнителни споразумения за изменение и допълнение на договора въз основа на одобрено от РА писмено искане, подадено от ползвателя на помощта“.
3. В чл. 30:
а) в ал. 12 след думата „договора“ се добавя „с изключение на проекти, включващи строително-монтажни работи, и за проекти по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ и по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, за които крайният срок е 15 октомври 2015 г.“;
б) създава се ал. 13:
„(13) Заявка за окончателно плащане по договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 1 септември 2015 г., се подава след извършване на дейностите по проекта, но не по-късно от 20 ноември 2015 г.“
4. В чл. 32, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
§ 18. В Наредба № 10 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; изм., бр. 65 от 2015 г.) в чл. 31, ал. 4 думата „четири“ се заменя с „два“.
§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7, т. 1, буква „а“ и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1, § 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15, т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17, т. 1 и т. 3, буква „а“ за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 септември 2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6441