Министерски съвет
брой: 75, от дата 29.9.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 258 от 18 септември 2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 и 58 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 90 и 110 от 2013 г., бр. 36 и 78 от 2014 г. и бр. 25 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 2 след думата „програми“ се поставя точка и запетая и текстът докрая се заличава.
§ 2. В чл. 6, ал. 5 след думите „главния секретар“ се поставя запетая и се добавя „на директорите на дирекции“.
§ 3. В чл. 7, ал. 6 думата „особената“ се заменя с „международната“.
§ 4. В чл. 8, ал. 3 числото „303“ се заменя с „403“.
§ 5. В чл. 10, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването и архивирането им, организира използването им и опазването на служебната тайна;“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „участва в изготвянето на договори, свързани с дейността на агенцията“ се заличават.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. организира обучения, планира и осъществява програми за обучение и професионална квалификация на служителите; при необходимост подпомага дейността и обучението на длъжностните лица, провеждащи процедури по предоставяне на международна закрила и изготвяне на решения съгласно Закона за убежището и бежанците;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. организира и осъществява движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция; систематизира, съхранява и обработва документите от общия архив на агенцията и организира използването им; осъществява и организира куриерската дейност;“.
4. Създава се т. 11:
„11. при необходимост подпомага дейността по обучение на експерти от държавните институции, от общинските структури и от неправителствени организации за работа с търсещите и получили международна закрила лица.“
§ 7. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. организира съставянето, сключването и прекратяването на договори, свързани с дейността на агенцията;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. следи за законосъобразното и ефективното стопанисване и поддържане на материално-техническата база в агенцията; организира и контролира дейностите по отчета и регистрацията на недвижимите имоти и движимите вещи;“.
3. В т. 11 думите „следи за епидемиологичната обстановка и предприема необходимите мерки“ се заличават.
4. Точки 12 и 13 се отменят.
5. В т. 14 накрая се добавя „и движимото имущество“.
§ 8. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Социална дейност и адаптация“:
1. разработва, организира и изпълнява програми за социална адаптация и културна ориентация на търсещите международна закрила лица;
2. организира и контролира дейностите по осигуряване на социална, здравна и психологическа помощ на лицата, търсещи международна закрила;
3. организира и контролира обучението по български език на търсещите международна закрила лица;
4. организира и осъществява съвместно с регионалните инспекторати по образованието насочването на децата, търсещи международна закрила, към държавните и общинските училища на Република България;
5. съдейства на лицата, търсещи международна закрила, за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от учебни заведения на други държави;
6. изготвя индивидуални профили на търсещите международна закрила лица в електронни регистри, съдържащи информация за тяхната образователна и професионална компетентност и за специфични потребности;
7. изготвя и поддържа електронен регистър за вида и степента на уязвимост на търсещите международна закрила лица;
8. разработва и прилага методически инструменти за идентификация и насочване към специализирана помощ на уязвими лица, търсещи международна закрила;
9. разработва методически указания и прилага специализирана помощ според степента на уязвимост на търсещите международна закрила лица;
10. разработва и изпълнява програми за психологическа и социална защита, здравен статус и адаптация на уязвими лица, търсещи международна закрила;
11. осъществява изготвянето и прилагането на програми по презаселване и преместване;
12. организира, координира и осъществява грижите за лица, търсещи международна закрила, които поради психическо разстройство не могат да се грижат за своите работи;
13. организира, координира и прилага специални грижи за непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи международна закрила, и съдейства за назначаване на настойник или попечител, както и за настаняването им при роднини и близки, в приемни семейства или в специализирани заведения;
14. организира, координира и осъществява дейността по извършване на оценка на възрастта на непридружени малолетни и непълнолетни лица, търсещи международна закрила;
15. оказва съдействие при насочването на търсещите и получили закрила чужденци с право на работа към предложени работни места;
16. изготвя и реализира програми и мерки за адаптация и интеграция на приети за презаселване и преместване бежанци;
17. участва в разработването и реализирането на многогодишни и едногодишни програми и фондове по линия на Европейския съюз, както и по други международни програми и проекти;
18. организира обучение на експерти от държавните институции, общинските структури и от неправителствени организации за работа с търсещите и получили международна закрила лица;
19. оказва съдействие на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на международни и неправителствени организации в процеса на интеграция на чужденците, получили международна закрила;
20. следи за епидемиологичната обстановка в териториалните поделения на ДАБ и предприема необходимите мерки.“
§ 9. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Работното време на служителите на агенцията е от 8,30до 17,00 ч. с обедна почивка 30 минути, която се ползва между 12,00 ч. и 14,00 ч.“
§ 10. Приложението към чл. 8, ал. 4 се изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет – 403 щатни бройки

Председател
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
 
Заместник-председатели
2
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Инспекторат
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
45
в т.ч.:
 
дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“
16
дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
9
дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“
20
Специализирана администрация
59
в т.ч.:
 
дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“
29
дирекция „Международна дейност“
13
дирекция „Социална дейност и адаптация“
17
Териториални поделения
291
в т.ч.:
 
Регистрационно-приемателен център – София
126
Регистрационно-приемателен център – с. Баня, община Нова Загора
20
Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград
41
Регистрационно-приемателен център – Харманли
104

Заключителна разпоредба
§ 11. В Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 и 67 от 2015 г.), в чл. 104, ал. 1 числото „50 200“ се заменя с „50 100“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Кристина Хитрова
6358